Menu

TEST : Online - 10. Sınıf fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz) testi

• 224 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz) konu testi çöz.

1

Doğal bir yakıt olan antrasit ile ilgili;
I. Yüksek kalorili bir kömürdür.
II. Jeolojik olarak en eski kömürdür.
III. Karbonlaşma sürecini kısa sürede tamamlamıştır.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve II       E) II ve III

2

I. Petrolün belli bir kaynama noktası yoktur.
II. Petrol karbon ve hidrojenden oluşan saf bir maddedir.
III. Petrolün bileşenleri arasında organik ve anorganik maddeler vardır.
IV. Petrol, akışkanlığı oldukça düşük bir sıvıdır.
Yukarıdaki cümlelerden doğru olanı (D), yanlış olanı (Y) ile değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

A) D, Y, Y, D      B) Y, D, Y, D      C) D, D, Y, Y
D) D, Y, D, D        E) Y, D, Y, Y

3

Yukarıdaki kavram haritasında bulunan kutucuklarda petrol ile ilgili bazı bileşenler verilmiştir. Buna göre, kutucuklarda bulunanlardan hangileri petrolün bileşenlerindendir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

4

Aşağıdaki kömür türlerinden hangisinde karbonlaşma (karbonizasyon) süresi en uzundur?

A) Taş kömürü
B) Antrasit
C) Linyit
D) Turba
E) Kok

5

Petrolün yapısı ile ilgili;
I. Ağırlıklı olarak hidrokarbonların karışmasıyla oluşmuştur.
II. Metal elementi içermez.
III. Yalnızca alkanlardan oluşmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve II
D) I ve III       E) II ve III

6

I. Petrol, doğal yollardan oluşmuş fosil yakıttır.
II. Petrolün damıtılması sonucunda çok sayıda farklı bileşik elde edilir.
III. Ham petrol çıkarıldıktan sonra doğrudan yakıt olarak kullanılır.
IV. Ham petrolün oluşum sürecinde doğal gaz (LNG) da oluşur.
V. Petrol bir karışımdır.
Yukarıdaki cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar veren bir öğrenci hangi bilginin yanlış olduğunu söyleyebilir?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

7
Yakıt Özellik
I. Taş kömürü a. En yaşlı kömürdür.
II. Antrasit b. Kok elde edilir.
III. Turba c. Safsızlığı en çoktur.

Yukarıdaki kömür türleri ile bu türlerin özelliklerinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

8

I. Tükenebilir enerji kaynağı olma
II. Küresel ısınmaya neden olma
III. Bitkisel kaynaklı yakıtlara göre daha düşük enerji kaynağı olma
Yukarıdakilerden hangileri fosil yakıtların dezavantajlarındandır?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

9

Aşağıdakilerden hangisi anorganik bileşiktir?

10

Yukarıdaki bileşiklerden kaç tanesi organik bileşiktir?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

11
Kömür türü Özellik
Mangal kömürü Hammaddesinin yüksek sıcaklıkta ısıtılmasıyla oluşur.
Kok Bataklıklarda oluşabilir.
Turba Hammaddesi odundur.
Linyit Diğer adı maden kömürüdür.
Taş kömürü  

Yukarıdaki tabloda kömür türleri ve bu türlere ait özellikler eşleştiğinde hangi kömür türü boşta kalır?

A) Mangal kömürü            B) Kok
C) Turba                          D) Linyit
E) Taş kömürü

12

Termik santrallerde kullanılan kömür türü ile ilgili;
I. Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
II. Çevre dostu yakıt türüdür.
III. Fosil yakıt olarak sınıflandırılır.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

13

I. Karbon (C) içerme
II. Oluşumlarının çok uzun yıllar alması
III. Yapılarındaki enerjinin fotosentez yoluyla absorbe edilmiş olması
Yukarıdaki özelliklerden hangileri fosil yakıtlara aittir?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

14

Aşağıdaki yakıtlardan hangisi fosil yakıt sınıfına dahildir?

A) Çam odunu
B) Kömür
C) Çöp
D) Etil alkol
E) Meyve atıkları

üst