Menu

TEST : Online - 10. Sınıf göçlerin nedenleri ve sonuçları testi 1

• 367 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf göçlerin nedenleri ve sonuçları konu testi çöz.

1

Göçlerin nedenleri çeşitlilik gösterir, İlk Çağ'da göçler daha çok doğa olaylarından kaynaklanırken, teknoloji geliştikçe ortaya ekonomik, siyasi ve sosyal nedenler çıkmıştır. Göçülen yer ile göç edilen yerlerde insanları göç hareketine zorlayan itici ve çekici nedenler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşadıkları yerleri terk etmesine neden olan çekici faktörler arasında gösterilemez?

A) İnsanların içinde bulundukları yaşam standartlarını yükseltme isteği
B) Dini, siyasi ve etnik baskılar
C) Aile, akraba ve arkadaş ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği
D) Daha iyi eğitim alma isteği
E) Şehirlerde yaşam standartının yüksek olması

2

Aşağıdaki grafikte, beş farklı bölgedeki nüfus artışı ile doğurganlık oranları verilmiştir. Bu bölgelerin bazılarında nüfus artışının, doğumlardan çok bölge dışından alınan göçlerle olduğu bilinmektedir.

Ortalama yaşam süreleri bütün bölgelerde birbirine yakın olduğuna göre, kaç numaralı bölgeler bölge dışına göç vermiştir?

A) I ve II                   B) I ve III
C) II ve IV                 D) III ve V
E) IV ve V

3

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde nüfus yoğunluğunun fazla olması sanayileşme faaliyetlerine bağlanabilir?

A) I       B) II       C) III         D) IV         E) V

4

Aşağıdaki grafikte, beş bölgenin toplam nüfusları ve genç nüfus miktarları verilmiştir.

Bu bölgelerin ekonomik gelişmişlik seviyeleri aynı kabul edilir ve bölgelerin göç için gerekli şartlara sahip olduğu düşünülürse hangi bölgenin daha fazla göç vermesi beklenir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

5

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının hızla düşmesinin ortaya çıkardığı olumlu sonuçlardan biri değildir?

A) İşçi ücretleri yükselir.
B) Yatırımlar kırsal kesimlere kayar.
C) Toplumun yaşam standartı yükselir.
D) Tüketim yavaşlar.
E) Sağlık hizmetlerinin kalitesi artar.

6

Ülkelerin nüfus artış hızları farklı olduğundan nüfuslarını ikiye katlama süreleri de farklılık gösterir. Çünkü ülkelerin doğal nüfus artışları birbirlerinden farklıdır. Gelişmiş ülkelerin nüfuslarını ikiye katlama süreleri, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere göre daha uzun bir zaman sürecinde olmaktadır.
Aşağıdaki ülkelerin doğal nüfus artışları ve gelişmişlik seviyeleri dikkate alınırsa hangi ülkenin nüfusunu ikiye katlama süresinin diğerlerinden daha kısa olduğu söylenebilir?

A) ABD                    B) Endonezya
C) Japonya               D) İtalya
E) Fransa

7

Yıllık sıcaklık ve yağış miktarı ortalamalarının fazla olduğu yerler nüfuslanma açısından fazla elverişli değildir.

Buna göre, dünya haritasında numaralandırılan yerlerden hangisi yukarıda anlatılan nedenden dolayı nüfuslanamamıştır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

8

Beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim adamı, hekim, mühendis vb. gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesidir.
Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında gösterilemez?

A) Ücret yetersizliğinden kaynaklanan mali sorunlar ve ekonomik istikrarsızlıklar
B) Gelişmekte olan ülkelerde bilim ve teknolojiye gereken önemin verilmemesi sonucu mesleki alanlarda çalışma koşullarının yetersizliği
C) Yetişmiş iş gücünün sahip olduğu mesleklere ilişkin istihdam yetersizlikleri ve işsizlik
D) Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, çatışmalı ortamlar ve yapılan ayrımcı (siyasi, dini, politik, etnik) uygulamalar
E) Aile içi geçimsizliklerin fazla oması

9

İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı sürekli yaşadığı yerden başka yerlere toplu olarak veya bireysel olarak kalıcı veya geçici olarak yerleşmeleri olayına göç denir. Göçlerin nedenleri doğal ve beşeri faktörler olabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi doğal sebeple meydana gelen göçlerin nedenlerinden biri değildir?

A) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yetersizliği
B) Sel ve su baskınlarının yaşanması
C) Şiddetli depremlerin yaşanması
D) Uzun süren kuraklıkların yaşanması
E) Volkanik faliyetlerin başlaması

10

"Kırsal kesimde yaşayanların temel ihtiyaçları karşılanmalı, çevrelerindeki iş olanakları arttırılmalı." görüşünü ileri süren biri aşağıdakilerden hangisine bir çözüm getirme amacını taşımaktadır?

A) Ekonomik gelirin düzenli dağılımının sağlanmasına
B) Köyden kente göçü önlemeye
C) Yatırımları kırsal kesimlere kaydırmaya
D) Kır nüfusunu arttırmaya
E) Doğal nüfus artışını durdurmaya

11

Nüfus artış hızı çok düşük olan ülkeler dışardan aldıkları göçlerle iş gücü eksiklerini kapatmak ister.
Aşağıdaki ülkelerden hangilerinde yukarıdaki tanıma uygun bir nüfus politikası uygulanmamaktadır?

A) Fransa - Hollanda
B) Hindistan - Çin
C) Almanya - Belçika
D) Kanada - İngiltere
E) ABD - İsviçre

12

Kırsal alandan kentlere göçlerin en fazla yapıldığı ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir.
Gelişmekte olan ülkelerde bu tür göç hareketlerinin nedenleri arasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehirlerin çekicilik özellikleri
B) Jeolojik afetler
C) Eğitim hizmetlerinin yetersizliği
D) Ekonomik zorluklar
E) Nadas tarımın yaygınlığı

üst