Menu

TEST : Online - 10. Sınıf göçlerin nedenleri ve sonuçları testi 2

• 216 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf göçlerin nedenleri ve sonuçları konu testi çöz.

1

Türkiye beyin göçü en fazla olan 34 ülke içinde 24. sırada yer almakta olup, maalesef iyi eğitim gören yüz kişiden 59'unu kaybetmektedir. Beyin göçü Dünya’da da önemli
bir sorundur.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi beyin göçü veren ülkeler arasında gösterilemez?

A) Pakistan                      B) Çin
C) Nijerya                       D) Filipinler
E) Güney Afrika Cumhuriyeti


2

Sanayi Devrimi ile birlikte demir ve çelik üretiminde maden kömürünün kullanılması kömür üretiminde artışa neden olmuştur. Almanya'daki Ruhr Bölgesi'nde maden kömürü üretimi ve demir - çelik sanayinin gelişmeye başlamasıyla bu bölgede, nüfusta büyük artışlar kaydedilmiştir. Ruhr bölgesi yoğun bir göçe sahne olmuştur.
Ruhr havzasına Avrupa kıtası ve diğer bölgelerden yapılan bu göçlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübadele göçleri
B) Doğal afetlerin neden olduğu göçler
C) İş gücü göçleri
D) Yeni Dünya’ya göçler
E) Sığınmacı göçler


3

Sanayileşme, şehirleşme ve göç olgusuyla beraber bir yörede birçok olumsuzlar meydana gelebilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilgili olumsuz durumlara örnek olamaz ?

A) Şehirlerde suç oranlarının artması
B) Şehirlerde gizli işsizliğin artması
C) Alt yapının yetersiz kalması
D) Trafik sıkıntılarının yaşanması
E) Çevre kirliliğinin artması


4

Aşağıda verilen ülkelerden hangisi nüfus artış hızını diğerlerine göre daha kolay ve hızlı bir şekilde arttırabilir?

A) Japonya                  B) Çin
C) Fransa                    D) ABD
E) Avustralya5

Göçlerle şehir nüfusunun artmasında kentlerin çekici, kırsalın ise itici faktörleri büyük rol oynamaktadır.
Aşağıda verilen nedenlerden hangisi yukarıdaki verilen nedenlere uygun bir faktör değildir?

A) Köylerde yaşam koşullarının daha ağır olması ve insanların bu ağır koşullar altında ezilmeleri
B) Kendilerinden sonraki genç kuşaklarına ya da çocuklarına daha iyi bir gelecek, daha iyi bir yaşam koşulları hazırlamak, eğitim olanaklarını sağlamak istemeleri.
C) Tarımda makineleşmenin artması buna bağlı olarak traktör sayısında görülür hızlı artış kırsal kesimde işgücü fazlalığına neden olmuştur. Bunun yanında karayolları
yapımına ağırlık verilmesiyle ulaşım olanaklarının artması göçü hızlandırmıştır.
D) Daha iyi yaşam koşullarına erişme, daha iyi bir yaşam standardı yakalama isteği
E) Tarımsal etkinliklerde ekonomik verimliliğin düşük olması, toprak mülkiyetinin eşitsiz dağılımı, toprağın toprak sahibinin ölümünden sonra geride kalanlar arasına miras yoluyla yaramayacak kadar küçük parçalar halinde paylaşılması.


6

Aşağıdaki grafikte aynı kıtada yer alan beş ülkede aynı nüfus sayımı döneminde toplam nüfus ve doğum sonrası hayatta kalan bebek sayısı gösterilmiştir.

Bu sayım döneminde hangi ülke daha fazla göç almıştır?

A) I ve II                     B) I ve III
C) II ve IV                   D) III ve V
E) IV ve V


7

Aşağıdaki grafikte beş farklı yöredeki kadın ve erkek nüfus oranları gösterilmiştir.

Bu grafiğe göre, hangi yörenin ya da yörelerin en fazla göç verdiği söylenebilir?

A) I ve II                         B) I ve IV
C) II ve III                      D) III ve V
E) IV ve V


8

Türkler bağımsızlıkları tehlikeye girdiğinde, bir başka topluluğun egemenliği altına girmektense özgür yaşayabilecekleri yerlere göç etmişlerdir. Bunun sonucunda Türkler zamanla Asya'nın yanında Avrupa ve Afrika kıtalarına da yayılmışlardır. Türkler Orta Asya'dan çıkarak dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenleri arasında gösterilemez?

A) Orta Asya'da iklim değişiklikleri
B) Nüfusun hızla artması sebebiyle geçim kaynaklarının yetersiz kalması
C) Dış baskılar (Çin, Kitan baskıları)
D) Özellikle Çin, Moğol saldırıları sonucu esaret altına girmektense yurtlarını terkedip bağımsız yaşama arzusu
E) İslam dinini yayma düşünceleri


9

Bir ülke nüfusunun ulusal sınırları içinde yaptıkları yer değiştirme hareketine iç göç denir. İç göçler kırdan kıra, kırdan kente, kentten kıra veya kentten kente doğru olabilir.
Kırdan kente yapılan göçler hangi tip ülkelerde daha yoğundur?

A) Çok gelişmiş ülkelerde
B) Gelişmiş tarım ülkeleri
C) Gelişmemiş ülkeler
D) Gelişmekte olan ülkeler
E) Gelişmiş sanayi ülkeleri


10

Göçlerin nedenleri çeşitlilik gösterir, ilk çağda göçler daha çok doğa olaylarından kaynaklanırken, teknoloji geliştikçe ortaya ekonomik, siyasi ve sosyal nedenler çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, göçlerin siyasi nedenleri arasında gösterilemez?

A) Savaş
B) Mübadele
C) Hızlı nüfus artışı
D) Etnik çekişmeler
E) Sınır değişiklikleri


11

4. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen tarihteki en önemli kitlesel göç hareketlerinden biridir. Büyük Hun Devleti'nin yıkılmasıyla Türk kolları arasında mücadelelerin başlaması, iklim koşullarının değişmesiyle ortaya çıkan kuraklık ve artan nüfus nedeniyle yeni yerleşim yeri arayışları insanların göç etmesinin başlıca nedenleridir.
Yukarıdaki metinde hangi göçten söz edilmektedir?

A) Orta Asya göçleri
B) Mübadele göçleri
C) Afrika'dan Amerika'ya yapılan göçler
D) Yeni Dünya'ya göçler
E) Kavimler göçü


12

Göçlerin önemli bir kısmı doğal afetler sonucu ortaya çıkar. Göçlere neden olan doğal afetlerin başında kuraklık gelir. İklim değişiklikleri nedeniyle meydana gelen kuraklık insanların yaşamını zorlaştırdığı için göçe neden olur.
Aşağıda verilen alanlardan hangisinde yakın bir zamanda göç olabileceği düşüncesine neden olmuştur?

A) Amazon Havzası
B) Kongo Havzası
C) Batı Avrupa
D) Aral Gölü
E) Muson Asyası


13

Yaşadıkları ülkelerdeki politik istikrarsızlıkların, iç savaşların, etnik temizlik hareketlerinin oluşturduğu tehditler sonucunda insanların yaşadıkları ülkeleri terk ederek başka ülkelerde yaşama imkanı aramaları şeklinde olan göç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç göç                        B) Gönüllü göçü
C) Mevsimlik göç            D) Beyin göçü
E) Mülteci göçü


14

İnsanların yaşadıkları yerlerden başka yerlere, bir daha geri dönmemek üzere ve gittikleri yerlerde kalıcı olarak yerleşmek amacıyla yaptıkları göç hareketine daimi
(sürekli) göçler adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi daimi göç olayına neden olmaz?

A) İklim değişiklikleri
B) Turizm faaliyetleri
C) Siyasi baskılar
D) Nüfus mübadelesi
E) Etnik baskılar


15

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal göç önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesimlerden yapılan göçlerin nedeni belirleyici temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımsal faaliyetlerin büyük ölçüde doğa koşullarına bağımlı olarak yapılması
B) Etnik yapının yer yer farklılıklar göstermesi
C) Geçim sıkıntısını şehirlere göre daha zor olması
D) Sağlık ve eğitim koşullarının yetersiz olması
E) Tarım alanlarının küçük ve parçalı olması


16

Aşağıdakilerden hangisi, şehirlere olan göçlerin mekânsal etkilerine örnek gösterilemez?

A) Farklı kültürlerdeki insanların bir araya gelmesi nedeniyle bazen kültür çatışmalarına neden olabilir.
B) Zamanla işsizlik oranında artma görülebilir.
C) Belediye hizmetleri kolaylaşır.
D) Sağlık, eğitim gibi alanlarda sorunlar oluşur ve bu hizmetler yetersiz kalır.
E) Düzensiz kentleşme meydana gelir


17

Gelişmiş ülkeler nüfuslarını aldıkları göçlerle arttırırlar. İş olanaklarının fazla olması, nüfus artışları üzerinde ülke dışından insanların bu tür ülkelere gelmesine neden olmaktadır.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusunun artmasında ülke dışından gelen göçlerin etkisi daha fazladır?

A) Hindistan                 B) İsviçre
C) Japonya                   D) Çin
E) Brezilya


18

1989’da Bulgaristan'dan Türkiye'ye yaşanan göç hareketi yüzbinlerin sınırdışı edilmesi, insanlık tarihinin gördüğü en büyük dramlardan, ayrılıklardan biridir. Fakat bu, bölgeden Türkiye'ye yaşanan ilk sürgün değildir. Çünkü Balkanlardan Türkiye'ye yönelik sürgünlerin ve acıların tarihi 17. yüzyıla kadar gitmektedir.
Yukarıda sözü edilen göç olayı, aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Zorunlu göç            B) Beyin göç
C) Gönüllü göç            D) İşgücü göç
E) Mübadele göç


üst