Menu

TEST : Online - 10. Sınıf karışımlar, çözeltiler ve ozmotik basınç testi 1

• 413 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf karışımlar, çözeltiler ve ozmotik basınç konu testi çöz.

1

Aynı ortamda bulunan yukarıdaki kaplarda birincisinde 100 mililitre arı su, ikincisinde 100 mililitre şekerli su bulunmaktadır.
Buna göre,
I. Kaynama noktası
II. Homojenlik
III. Donma noktası
yukarıdaki özelliklerden hangileri arı su ve şekerli su için ortaktır?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II
D) I ve III        E) II ve III

2

I. Kütlece % 5'lik tuzlu su çözeltisi
II. Kütlece % 10'luk tuzlu su çözeltisi
III. Saf su
Aynı ortamda bulunan yukarıdaki maddelerin donma noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) III > I > II       B) I > II > III       C) III > II > I
D) II > I > III         E) II > III > I

3

I. Donma noktası düşmesi bir koligatif özelliktir.
II. Çözünen moleküllerin derişimine bağlı olan özelliklerine koligatif özellikler denir.
III. Katı – sıvı çözeltilerinin donmaya başlama sıcaklığı, saf çözücünün donma noktasından yüksektir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) I ve II
D) I ve III           E) II ve III

4

Saf X tuzu ile hazırlanan sulu bir çözeltinin sıcaklık – zaman ilişkisi grafikteki gibidir.
Buna göre,
I. Çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 102°C dir.
II. a – b zaman aralığında çözelti doymamıştır.
III. a anında çözelti kaynamaya başlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve II
D) II ve III       E) I, II ve III

5

Yukarıda verilen şekille ilgili olarak;
I. İkinci bölmede zamanla sıvı seviyesi azalır.
II. Su moleküllerinin diğer tarafa geçmesine ters ozmos denir.
III. Birinci bölmedeki çözeltide seyrelme olur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

6

Şekilde yarı geçirgen bir zarla ayrılmış kabın iki bölmesinde de şeker çözeltileri vardır.
Buna göre,
I. Kaplar arasında ozmos olayı gerçekleşir.
II. Yarı geçirgen zardan su moleküllerinin geçişi ikinci bölmeden birinci bölmeye doğrudur.
III. İkinci bölmedeki pistonun üzerine ozmotik basınçtan daha fazla bir basınç uygulanırsa olay tersine döner.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III

7

Koligatif özellikler;
I. Çözünenin kimyasal özelliğine
II. Çözünen tanecik derişimine
III. Çözünen/çözücü oranına
yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve II
D) II ve III         E) I ve III

8

I. Şekerin suda çözünmesi
II. Etil alkolün suda çözünmesi
III. İyot katısının (I2) karbon tetraklorürde (CCI4) çözünmesi
Yukarıda verilen çözünmelerden hangileri hidratasyona örnektir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II          E) II ve III

9

Oda koşullarında hazırlanan yukarıdaki çözeltiler ile ilgili;
I. Çözünen madde miktarları II > I = III şeklindedir.
II. İkinci çözeltideki şeker miktarı birincidekinin 3 katıdır.
III. Birinci ve ikinci çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıkları eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III

10

I. Tuzlu peynirin su içine konulduğunda suyun peynir içine ilerlemesi
II. Deniz suyundan içme suyu eldesi
III. Yarı geçirgen zar ile ayrılmış farklı derişimlerdeki iki çözeltiden derişimi fazla olandan az olana doğru çözücü ilerlemesi
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde ozmos olayı gerçekleşmez?

A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) I ve II
D) I ve III           E) II ve III

11

X tuzunun 200 gram sulu çözeltisine bir miktar saf X tuzu ilave edildiğinde X kütlesinin zamanla değişim grafiği yukarıdaki gibi oluyor.
Buna göre;
I. Çözeltinin ilk derişimi kütlece % 10 dur.
II. Çözeltiye 50 gram X eklenmiştir.
III. t anında çözelti kütlece % 20 liktir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve II
D) II ve III         E) I, II ve III

12

Kütlece % 20 lık 400 gram tuzlu su çözeltisinde kaç gram su vardır?

A) 320      B) 340      C) 350      D) 360       E) 380

13

Kütlece %30 luk 200 gram şeker çözeltisinin 50 gram suyu buharlaştırıldığında kütlece % kaçlık olur? (Herhangi bir çökelme olmamaktadır.)

A) 20      B) 40      C) 50      D) 60      E) 75

14

Aşağıdaki işlemlerin hangisinde bir çözünme olmaz?

A) Çaya limon sıkılması
B) Yağlı boya lekelerinin benzinle temizlenmesi
C) Suya mazot katılması
D) Suya sirke katılması
E) Gazoz yapımında basınçlı gaz kullanılması

15

I. Makarnanın çabuk pişmesi için suyuna tuz atılması
II. Kışın radyatör sıvılarında antifriz kullanılması
III. Reçellerin bozulmaması için bolca şeker kullanılması
Yukarıdaki olaylar;
a. Kaynama noktası yükselmesi
b. Ozmotik basınç
c. Donma noktası düşmesi
özellikleri ile eşleştirilmek isteniyor. Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) I-a, II-b, III-c              B) I-a, II-c, III-b
C) I-b, II-a, III-c              D) I-b, II-c, III-a
E) I-c, II-a, III-b

16

I. Kaynama noktası yükselmesi
II. Kütlece % derişim
III. Donma noktası düşmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri koligatif özelliklerden biri değildir?

A) Yalnız II       B) Yalnız III        C) I ve II
D) I ve III             E) II ve III

üst