Menu

TEST : Online - 10. Sınıf karışımlar, çözeltiler ve ozmotik basınç testi

• 246 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf karışımlar, çözeltiler ve ozmotik basınç konu testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisinde, verilen çözelti türünün karşısındaki
örnek yanlıştır?

2

Su ile hazırlanmış kütlece % 10'luk 400 gram tuz çözeltisi için;
I. 360 gram su içerir.
II. 80 gram tuz içerir.
III. 400 gram su eklenirse kütlece % 5'lik olur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II      B) I ve II      C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

3

Kütlece % 25 lik 200 gram şeker çözeltisinde bulunan suyun yarısı buharlaştırıldığında yeni çözelti kütlece % kaçlık olur?

A) 60      B) 50      C) 40      D) 20      E) 10

4

Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler ise apolar çözücülerde çözünürler.
Buna göre, yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin birbiri içerisinde çözünmesi beklenir?

A) Yalnız II      B) Yalnız III      C) I ve II
D) II ve III        E) I, II ve III

5

Aşağıda verilen maddelerden hangisi çözelti değildir?

A) Lehim       B) Hava       C) 14 ayar altın
D) Duman       E) Gazoz

6

200 gram kütlece % 40'lık tuz çözeltisine kaç gram tuz eklendiğinde çözelti kütlece % 50'lik olur?

A) 10      B) 20      C) 25      D) 35      E) 40

7

Bir su örneğinin analizinde, 200 gramlık örnekte 1,6 miligram Ca2+ iyonu olduğu belirleniyor.
Buna göre, bu su örneğinin derişimi kaç ppm'dir?

A) 8      B) 6       C) 4       D) 3       E) 2

8

Kütlece % 36 NaCI içeren çözeltinin 50 gramına 150 gram su eklendiğinde kütlece % kaçlık olur?

A) 9     B) 10     C) 20     D) 25     E) 30

9

Aşağıdaki işlemlerin hangisinde çözünme olmaz?

A) Çaya şeker atılması
B) Yağlı boya lekelerinin tinerle temizlenmesi
C) Gazoz yapımında basınçlı gaz kullanılması
D) Tereyağının eritilmesi
E) Suya sofra tuzu katılması

10

Yemek tuzunun hidratlaşması olayında çözücü ve çözünen tanecikler arasında aşağıda verilen etkileşim türlerinden hangisi gözlenir?

A) İyonik
B) Dipol – dipol
C) İyon – dipol
D) İndüklenmiş dipol
E) İyon – indüklenmiş dipol

11

20oC 'de 100 gram suda en çok 32 gram NaCI çözünüyor. Aynı sıcaklıkta 96 gram NaCI tuzunu en az kaç gram su çözer?

A) 200     B) 300     C) 400     D) 450     E) 500

12

Kütlece % 10 ve % 30 oranlarında tuz içeren iki çözeltinin 40'ar gramları karıştırılıp, bu karışıma 320 gram su ekleniyor. Oluşan yeni çözeltide kütlece yüzde kaç oranında tuz vardır?

A) 4     B) 5     C) 8     D) 10     E) 12

13

Kütlece % 25'lik 240 gram tuzlu su çözeltisinden 40 gram su buharlaştırılıyor. Buna göre, çözeltinin kütlece yüzdesi kaçtır?

A) 30     B) 32     C) 38     D) 40     E) 48

14

Kütlece % 20'lik 90 gram şekerli su çözeltisine 12 gram şeker 98 gram su eklenirse son çözeltide şeker yüzdesi ne olur?

A) 8     B) 10     C) 12     D) 15     E) 25

15

I. 50 gram tuz 150 gram su
II. 15 gram şeker 85 gram su
III. 80 gram tuz 320 gram su
Yukarıda verilen çözeltilerin kütlece yüzdeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I > III > II      B) II > III > I      C) I > II > III
D) III > II > I        E) II > I > III

üst