Menu

TEST : Online - 10. Sınıf karışımlar, karışımları ayırma testi

• 213 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf karışımlar, karışımları ayırma konu testi çöz.

1

Yemek tuzu, kükürt ve demir tozlarından oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için;
I. Mıknatıs kullanma
II. Suda çözme
III. Buharlaştırma
IV. Süzme
yöntemleri hangi sıra ile uygulanmalıdır?

A) I, II, III, IV       B) I, III, IV, II       C) I, II, IV, III
D) II, III, I, IV       E) IV, III, II, I

2

I. Naftalin – su
II. Kum – su
III. Alkol – su
Yukarıda verilen maddelerden hangileri fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır?

A) Yalnız III       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III

3

I. Şeker pancarından şekerin ayrılmasında ................... yöntemi uygulanır.
II. Havadaki tozların temizlenmesinde ................... aleti kullanılır.
III. Emülsiyonun bileşenlerine ayrılmasında maddelerin ................... farkından yararlanılır.
Yukarıdaki ifadelerde boş olan yerlere yazılması gereken sözcükler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

  I II III
A) Kristallendirme Süzgeç Kaynama noktaları
B) Ekstraksiyon Membran Yoğunluk
C) Ekstraksiyon Filtre Yoğunluk
D) Ayrımsal kristallendirme Filtre Yoğunluk
E) Ekstraksiyon Membran Kaynama noktaları
4

X, Y ve Z ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
X: Havanın sıvılaştırılmasından azot eldesi
Y: Ham petrolden benzin eldesi
Z: Diyaliz makinalarının çalışma prensibi
Buna göre, X, Y ve Z ile ilgili;
I. X’te gazların yoğunlaşma noktasından faydalanılmıştır.
II. Y de sıvıların kaynama noktasından faydalanılmıştır.
III. Z de süzme yönteminden faydalanılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II
D) I ve III      E) I, II ve III

5

Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisinde karışanların öz kütle farkından yararlanılır?

A) Savurma
B) Ayrımsal damıtma
C) Süzme
D) Ayıklama
E) Eleme

6
Karışımlar Ayırma yöntemi
I. Tebeşir tozu ve su karışımını ayırma A: Çözünürlük
II. Naftalin ve tuz karışımını ayırma B: Kaynama noktası farkı
III. Ham petrolden benzin eldesi C: Süzme

Yukarıdaki tablonun birinci kısmında karışım örnekleri, ikinci kısmında ise ayırma yöntemleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

A) IA, IIC, IIIB      B) IC, IIB, IIIA      C) IB, IIC, IIIA
D) IC, IIA, IIIB         E) IB, IIA, IIIC

7

X katısı Y sıvısında çözünürken, Z katısı Y sıvısında çözünmemektedir.
Buna göre,
I. Z–Y karışımı kristallendirme yöntemi ile karışanlarına ayrılır.
II. Z katısı, Y sıvısında yüzer.
III. X–Y karışımı flotasyon yöntemi ile karışanlarına ayrılır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız II       B) Yalnız III       C) II ve III
D) I ve II         E) I ve III

8

Diyaliz işlemi ile ilgili;
I. Koloidal karışımlar bu yolla ayrılır.
II. Yoğunluk farkından yararlanılır.
III. Karışım gözenekli zardan geçirilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III

9

Aşağıda bazı maddeler ve bunları ayrıştırma yöntemleri karşılarında verilmiştir. Buna göre, bu ayrıştırma yöntemlerinden hangisi yanlış verilmiştir?

10

Aşağıdakilerden hangisinde ayırma işlemi yapılmamıştır?

A) Çürük meyvelerin diğerlerinden ayıklanması
B) Hava filtresi ile toz ve dumanın havadan ayrılması
C) Saman ve buğday taneciklerinin havaya savrulması
D) Yemek tuzunun suda çözünmesi
E) Petrolden benzin elde edilmesi

11

Sıvı-katı heterojen karışımları,
I. Kristallendirme
II. Süzme
III. Aktarma
yöntemlerinden hangileri ile ayrıştırılabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

12

Demir tozu-kükürt tozu karışımını ayırmak için kullanılan yöntemin aşağıdaki karışımlardan hangisinde kullanılması uygundur?

A) Alkol – Su
B) Kobalt tozu – Tuz
C) Kum – Tuz
D) Su – Tuz
E) Demir tozu – Nikel tozu

13

Sıvı–sıvı heterojen karışımları birbirinden ayırmak için;
I. Flotasyon
II. Kristallendirme
III. Ayırma hunisi
yöntemlerinden hangileri kullanılabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) II ve III       E) I ve II

14

Şeker, demir tozu ve kumdan oluşan karışımı ayrıştırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisine gerek yoktur?

A) Süzme       B) Suda çözme       C) Mıknatıslanma
D) Kristallendirme         E) Ayırma hunisi

üst