Menu

TEST : Online - 10. Sınıf levha hareketlerinin etkileri testi 1

• 204 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf levha hareketlerinin etkileri konu testi çöz.

1

Aşağıdaki şekilde yer kabuğunda meydana gelen hareket gösterilmiştir.

Oluşumu gösterilen hareketle aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur?

A) Kırık dağları                      B) Okyanus ortası sırtı
C) Sıcak su kaynağı               D) Kıvrım dağları
E) Okyanus çukurluğu


2

Manto'da yatay ve dikey yönlü akımlar olmaktadır. Manto'nun çekirdeğe yakın kısımları ısınıp hafifleyerek yukarı doğru çıkar, yer kabuğu ile temas halinde olan
manto nun üst kısmı (astenosfer) ise soğur ve ağırlaşıp dibe doğru çöker. Manto'da ki bu ısı akımlarının neden olduğu yukarı - aşağı şeklinde olan bu hareket sırasında magma hareket ederken yüzeydeki levhaları harekete geçirilir.
Paragrafta anlatılan levhaları harekete geçiren fiziksel etki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Levhaların uzaklaşması           B) Konveksiyon akımları
C) Levhaların çarpışması             D) Depremler
E) Volkanizma


3

Aşağıdaki denizlerden hangisi, milyonlarca yıl öncesindeki daha büyük bir denizin kapanmaya başlamasıyla günümüzde kapalı deniz durumuna gelmiştir?

A) Kızıldeniz               B) Manş Denizi
C) Karadeniz              D) Ege Denizi
E) Hazar Denizi


4

Yer kabuğunun hareketli olduğu kısımlar jeotermal enerji bakımından önemli bir potansiyele sahiptir.
Aşağıdaki alanların hangisinde yer alan bölgeler bu duruma örnek olarak gösterilemez?

A) Japonya                 B) Hawaii Adaları
C) İzlanda                  D) İngiltere
E) Yeni Zellanda5

Aşağıda bir bölgede bulunan tortul tabakaların jeolojik yapıları gösterilmiştir.

Buna göre, söz konusu bölgedeki tortul tabakaların bu biçimde şekillenmesinde;
I. iki levhanın çarpışması,
II. depremler,
III. volkanizma,
IV. orojenik hareketler,
gibi faaliyetlerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I                    B) Yalnız III
C) I ve IV                    D) II ve III
E) III ve IV


6

Yer kabuğunun faylarla parçalandığı yerlerde yüzeye yakın sıcak alanlar bulunur. Bu sıcak alanlar, fay hatları boyunca magmanın yüzeye sokulmasıyla oluşur. Yüzey suları faylar aracılığı ile sıcak alanlara kadar iner. Burada magmanın etkisiyle ısınır ve yine fayları takip ederek yüzeye ulaşır. Böylece sıcak su kaynakları oluşur.
Sıcak su kaynaklarının yaygın olduğu bir yöre için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Yer yapısı kırıklıdır.
B) Tektonik depremler sık yaşanır.
C) Yer kabuğunun hareketli kısımlarını oluşturur.
D) l. jeolojik zamanda oluşmuş araziler yaygındır.
E) Volkanik oluşumlu madenler bulunabilir.


7

Magmatik kuşaklar, karada dağ şeklinde olduğu gibi, deniz tabanı üzerinde, volkanik ada yayı denilen, volkanik adalar şeklinde de gelişebilirler.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, volkanik ada yayları kuşağında bulunmaz?

A) Japonya                      B) İngiltere
C) Endonezya                  D) Filipinler
E) Yeni Zellanda


8

Yer kabuğunun derinliklerinden kaynaklanan ve yeryüzünde sarsıntılar ve titreşimler halinde çok hızlı gerçekleşen yer kabuğu hareketlerine tektonik deprem denir.
Aşağıdakilerden hangisi tektonik depremin nedenlerinden biridir?

A) Erozyon şiddetinin azalması
B) Yer altında kayaların erimesiyle meydana gelen çökmeler
C) Okyanuslarda meydana gelen tsunamilerin geniş alanları etkilemeleri
D) Dış kuvvetlerin yeryüzünü aşındırmaları
E) Levhaların hareket etmeleri


9

Yer yüzeyi sürekli yer değiştirir, bükülür, yükselir, alçalı ve kıvrılır. Bu da yer kabuğunda deformasyona, gerilme birikimlerine ve dolayısıyla kırılmalara neden olur. İşte bu kırılmalar tektonik depremlerin oluşmasına neden olmaktadır. Manto bölgesinin derinliğindeki konveksiyon akımlarıyla sürüklenen yer kabuğu levhaları sürekli değişim halindedir. Yer kabuğunun en hareketli yerleri levha kenarlarıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sık ve şiddetli tektonik depremlerin görüldüğü alanlardan biridir?

A) İskandinavya              B) Japonya
C) Kanada                      D) Sibirya
E) Orta Asya


10

Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanlardan hangisi, yeryüzünde tektonik depremlerin sık görüldüğü yerlerdenden biridir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V


11

Aşağıda verilen alanlardan hangisinde, aktif volkanlar yaygın olarak bulunur?

A) İskandinav Yarımadası'nın kıyılarında
B) Atlas Okyanusu'nun batı kıyılarında
C) Akdeniz'in güney kıyılarında
D) Avustralya'nın güneybatı kıyılarında
E) Büyük Okyanus kıyılarında


12

Kaplıcaların, volkanik faaliyetlerin ve tektonik depremlerin görülmediği bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sıcak ve nemli iklim bölgesindedir.
B) Yer kabuğunda kırılmalar olmamıştır.
C) Masif sahada yer almaktadır.
D) Levhaların karşılaşma alanlarından uzaktadır.
E) Litosfer yerine oturmuştur.


13

Jeotermal, kelime anlamı olarak yer ısısı anlamına gelmektedir. Jeotermal kaynak ise jeolojik yapıya bağlı olarak yer kabuğunun ulaşılabilir derinliklerinden, yeryüzüne su, buhar ve gaz ile de taşınabilen doğal ısı enerjisini ifade etmektedir. Bu tür sularda çoğunlukla madensel eriyikler de bulunduğu için bazı romatizma ve cilt hastalıklarının iyileştirilmesinde yardımcıdır. Bir kısmıda maden suyu olarak kullanılır. Söz konusu kaynakların bulundukları yerler sağlık turizmi açısından da önem taşır.
Buna göre aşağıda verilen kaynak türlerinden hangisinin bulunduğu yöreler, kaplıca turizminin gelişmesine daha çok elverişlidir?

A) Fay kaynağı                     B) Yamaç kaynağı
C) Tabaka kaynağı               D) Vadi kaynağı
E) Artezyen kaynağı


14

Volkanik yörelerde yer altındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır.
Yukarıda oluşum özelliği anlatılan kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vadi kaynağı                   B) Yamaç kaynağı
C) Artezyen kaynağı            D) Tabaka kaynağı
E) Gayzer kaynağı


15

Yeni Zelanda, Yeni Gine, Filipinler, İzlanda, Malezya, Endonezya, Tayvan, Meksika, Pakistan, İran, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Yugoslavya gibi ülkeler yeryüzünde sıcak su kaynaklarının yaygın olarak görüldüğü ülkelerdir.
Bu ülkelerin hangi özelliği, sıcak su kaynaklarının yaygın olmasında etkili olmuştur?

A) Yer kabuğunun sürekli olarak hareket halinde olduğu tektonik sahalarda bulunmaları
B) Deniz veya okyanusa kıyısında yer almaları
C) Tropikal kuşakta veya bu kuşağa yakın yerlerde yer almaları
D) Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olma özelliği göstermeleri
E) Yer kabuğunun hareketlilik özelliğini yitirdiği alanlarda bulunmaları


16

Canlıların üzerinde yaşadığı katmandır. Bileşiminde yoğun olarak silisyum (Si) ve alüminyum (Al) bulunduğu için sial adını almıştır. Tamamen katılaşmış halde bulunur. Sial tabakası okyanus tabanlarında ince, karalarda ise kalındır.
Yer kabuğunun üst kısmını oluşturan sial, aşağıda verilen yerlerden hangisinde daha incedir?

A) And Dağları                       B) Himalaya Dağları
C) Marianna Çukuru               D) Akdeniz'in tabanı
E) İzlanda ve yakın çevresi


17

Bir bölgede deprem riskinin fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Aktif fay hatlarına olan uzaklığıyla
B) Ortalama yükseltisiyle
C) Dağların uzanış doğrultusuyla
D) Sıcaklık ve yağış koşullarıyla
E) Matematik konumuyla


18

Aşağıda levhaların hangi kıtayı taşıdığı verilmiştir.
I. Afrika levhası, Afrika kıtasını taşır.
II. Avrasya levhası sadece Asya kıtasını taşır.
III. Güney Amerika levhası, Güney Amerika kıtasını taşır.
IV. Hint - Avustralya levhası, Hindistanı ve Avustralya kıtasını taşır.
Buna göre, yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I                B) Yalnız II
C) I ve IV                D) II ve III
E) III ve IV


üst