Menu

TEST : Online - 10. Sınıf levha hareketlerinin etkileri testi

• 344 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf levha hareketlerinin etkileri konu testi çöz.

1

Yerküre'nin üzerinde yaşadığımız en dış katmanıdır. Soğuk, kırılgan ve nispeten hafif malzemelerden oluşmaktadır. Kıtalar altında, ortalama 30 - 40 km (yüksek dağ kuşakları altında daha kalın), okyanuslar altında ise ortalama 5-6 km kalınlığındadır.
Paragrafta sözü edilen katman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manto      B) Astenosfer      C) Litosfer
D) İç Çekirdek      E) Dış Çekirdek

2

Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın iç yapısı hakkında yararlanılan özelliklerden biri değildir?

A) Deprem dalgaları
B) Volkanizma sırasında çıkan malzemeler
C) Sıcak okyanus akıntıları
D) Kayaçlar
E) Yer kabuğundaki sıcaklık değişimleri

3

Kıtaların milyarlarca yıl önce bir bütün olabileceği düşüncesi ilk kez aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

A) Aristo                       B) Hilgenberg
C) Hubble                     D) Newton
E) Wegener

4

Bu teoriye göre, kıtaların okyanus tabanlarından farklı yapıda olduğu; kıta ve okyanusların birbirlerine çok sıkı bir biçimde bağlı olmadığı; kıtaların, denizlerde yüzen buz dağları gibi, yoğunluğu daha fazla olan okyanusal kabuk üzerinde derin köklere sahip olduğu ve üzerinde yüzdüğü ve kaydığı kabul edilmektedir.
Yukarıda sözü edilen teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Levha Tektoniği Teorisi
B) Konveksiyon Akımları Teorisi
C) Büyüme ve Genişleme Teorisi
D) Büzülme ve Buruşma Teorisi
E) Magmatik Yükselme ve Kabarma Teorisi

5

Karaları meydana getiren ve okyanus diplerinde de devam eden yer kabuğu bir bütün halinde olmayıp parçalar halindedir.
Okyanusları ve kıtaları taşıyan bu parçaların her birine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer kabuğu             B) Astenosfer
C) Levha                    D) Litosfer
E) Pangaea

6

Aşağıda bazı özellikler verilmiştir.
I. Konveksiyon akımları teorisini yer kabuğu altında meydana gelen ısı değiş tokuşu oluşturmaktadır.
II. 1902 yılında Alfred Wegener, levhaların hareketi teorisini ortaya atmıştır.
III. Litosfer, astenosfer üzerinde, birbirine göre hareket eden levha denilen parçalara bölünmüştür.
IV. On tanesi büyük, yaklaşık 30 kadar da küçük levha vardır.
V. Levha sınırları birbirlerine sürtünen jeolojik olarak aktif bölgelerdir.
Verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I                 B) Yalnız IV
C) I ve III                 D) II ve IV
E) IV ve V

7

Yerküre soğumasını tamamladıktan sonra üzerinde tek bir kara parçası kalmıştır. Bu kara parçası ............................... olarak adlandırılır. Uzun jeolojik zamanlar içerisinde bu kara parçasının, yerkürenin soğumasına devam etmesinden ve mantodaki konveksiyon akımlarının hareketleri nedeniyle parçalandığı düşünülmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?

A) Avrasya                          B) Panthalassa
C) Gondwanaland                D) Laurasia
E) Pangaea

8

Bulunduğu sahadan daha yüksek sıcaklığa sahip kaynak sularına sıcak su kaynağı veya kaplıca, termal kaynak, suyu ılık olanlarına ılıca denir.
Sıcak su kaynaklarının fazla olduğu bir yöre için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) I. jeolojik zamanda oluşmuş araziler yaygındır.
B) Levha sınırları veya yakınlarındadır.
C) Genç oluşumlu arazi yapısı özelliği gösterir.
D) Deprem oluşma olasılığı fazladır.
E) Volkanik oluşumlu madenler bulunabilir.

9

Aşağıdaki modern kıtalardan hangileri eskiden Gondwanaland'ın parçaları durumundaydı?

A) Güney Amerika, Hindistan, Avrasya
B) Antarktika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya
C) Hindistan, Antarktika, Avustralya, Avrupa
D) Avrupa, Asya, Hindistan, Afrika, Avustralya
E) Afrika, Antarktika, Avustralya, Hindistan, Güney Amerika

10

Levhaların hareket etmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

A) Deprem                          B) Volkanizma
C) Atmosferik olaylar           D) Dağ oluşumu
E) Metamorfizma

11

Dünya haritasını incelediğimizde özellikle Atlas okyanusuna kıyısı olan kıtaların sınır kesimlerinin birbirine uyumlu olduğu görülmektedir. Kıtalar arasında bu ilişki Alfred Wegener isimli bir Alman bilim adamının dikkatini çekti. Wegener, bütün kıtaların, birinci zamanın ikinci yarısına kadar tek parça halinde olduğunu, 2. ve 3. zamanlarda kıtaların parçalanıp farklı yönlere doğru kayarak birbirinden uzaklaştığını, kıtaların arasındaki boşluklara suların dolmasıyla okyanus ve denizlerin meydana geldiğini ileri sürdü.
Aşağıdakilerden hangisi Alfred Wegener’in söz konusu teorisinin dayanak noktalarından biri değildir?

A) Kıta kenarlarının birbirlerine uyumluluğu
B) Benzer yaşlı kaya gruplarının, bugün farklı konumlarda
olan kıtalarda bir bütünün parçaları şeklinde yer alması
C) Benzer sürüngen türlerinin fosillerinin farklı kıtalarda bulunması
D) Kıtalarda benzer iklim koşullarının görülmesi
E) Çok eski yaşlı buzul kayalarının günümüzde farklı konumlarda bulunan kıtalarda görülmesi

üst