Menu

TEST : Online - 10. Sınıf nüfusun gelişimi, dağılışı ve nitelikleri testi 1

• 229 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf nüfusun gelişimi, dağılışı ve nitelikleri konu testi çöz.

1

Bu çağda, çakmaktaşı, hayvan kemikleri ve ağaç gibi doğal maddelerden yapılan ilk aletlerin kullanılmaya başlandığı ve insanların mağaralarda "büyük gruplar" biçiminde yaşadıkları bilinmektedir. Bu çağ insanı, besinini avcılık ve toplayıcılık yoluyla tüketime hazır olarak sağlamaktaydı. Ateş, bu çağda bulunmuş ve çiğ yenemeyen besinleri pişirmeye, ısınmaya, yırtıcı hayvanlardan korunmaya yaramıştır. Dolayısıyla insanın yaşam seviyesi yükselmiş ve dünyada bilinen ilk nüfus sıçraması yaşanmıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paleolitik                  B) Kalkolitik
C) Neolitik                    D) Mezolitik
E) Sanayi

2

Tarihsel süreç avcı toplulukların besin ile birlikte sürekli hareket halinde olmaları nüfusun dengede kalmasına neden olmuşken, tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla yaşam biçiminde ortaya çıkan değişimle birlikte Dünya nüfusunda da artma yaşanmıştır. Avcılıktan ziraata geçiş bir devrim olmuş ve avcılık kenara itilmiş bir uğraş haline gelmiştir.
Tarımsal gelişmelerin nüfus artışını körüklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Besin arama zorunluluğunun ortadan kalması
B) Tarımsal ürünlerin sanayide ham madde olarak kullanımın artması
C) İnsanların doğaya hâkim olması
D) Kadınların erken yaşta evlenmesi
E) Çocukların tarımsal üretimde iş gücü sayılmaları

3

Bir ülke nüfusunda yıllık doğumlar ve ölümler toplamı arasındaki fark, o ülkenin gerçek nüfus artış hızını verir. Buna doğal nüfus artış hızı denir.
Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde doğal nüfus artış hızı diğerlerine oranla daha fazla olmaktadır?

A) Kanada                    B) Norveç
C) Hindistan                 D) Almanya
E) Japonya

4

Dünya nüfusundaki ikinci büyük artış dönemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Neolitik                         B) Kalkolitik
C) I. Dünya Savaşı             D) Paleolitik
E) Sanayi Devrimi

5

Geçmiş çağlardan günümüze Dünya nüfusu genel olarak artma eğilimi göstermiştir. Dünya nüfusu tarih boyunca üç büyük sıçrama dönemi yaşamıştır.
Buna göre, dünyada nüfusun sıçrayışı ile ilgili aşağıdaki tabloda verilenlerden hangisi doğrudur?

6

Dünya nüfus artış hızında oransal bir yavaşlama görülse de; Dünya nüfusu sayısal olarak artmaya devam etmektedir. Dünya nüfusunun 2030’da 8 milyara ulaşacağı
tahmin edilmektedir. Bu nüfus artışının % 80'i gelişmekte olan ülkelerde meydana gelecektir. Bu durum ileride daha büyük sorunların yaşanabileceği hakkında fikirler
varmektedir.
Dünya nüfusunun artışına bağlı olarak ortaya çıkan en önemli sorunların başında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Tarım alanlarının daralması ve tarım alanları üzerindeki baskının giderek artması
B) Yerleşim alanlarının yetersiz kalması
C) Dünya nüfusunun belirli alanlara yığılması
D) Göç hareketlerinin giderek artması
E) Toplumlar arasında çatışmaların giderek artması

7

Aşağıda yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha fazladır?

A) Okyanuslar                    B) Ormanlık alanlar
C) Yüksek dağlar                D) Bataklıklar
E) Kutup bölgeleri

8

Gelişmemiş ülkelerde iklim ve yer şekilleri gibi doğal koşulların olumsuzluğu nedeniyle nüfusun ülke içindeki dağılışı düzensizdir.
Buna göre, beş bölgesi bulunan ve nüfusun bu bölgelere dağılımı verilen aşağıdaki ülkelerden hangisinin daha çok gelişmiş olduğu söylenebilir?

9

Dünya ülkeleri 20. yüzyıl ile nüfus sorunu üzerine daha bir önemle eğilmeye başladılar.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

A) Beslenme ya da gıda yetersizliği
B) Hızlı nüfus artışının az gelişmiş ülkelerde sosyoekonomik gelişmeyi yavaşlatması
C) Nitelikli insan gücü yetiştirme, sağlık, sosyal güvenlik gibi yaşamsal gereksinmelerin temini zorlaşmakta, bu durum ülkelerin ekonomilerini ciddi şekilde zorlamakta
D) Çevre kirliliğinin artması, tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının azalması ve aşırı kentleşme
E) Ekolojik dengenin hızlı bir şekilde bozulmaya başlaması

10

Yerleşmeyi etkileyen en önemli faktörler iklim ve yer şekilleridir.

Buna göre, yukarıdaki haritada verilen yörelerden hangisinin az nüfuslanmasında, yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması ile iklimin elverişsiz olması birlikte etkili olmuştur?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

11

Bir ülkede nüfus fazla, yüz ölçümü küçük ise nüfus yoğunluğu fazladır. Aşağıdaki tabloda nüfusu farklı yüz ölçümleri aynı olan beş ülke verilmiştir.

 

Yalnızca tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla olan IV. ülkedir.
B) I. ülkenin nüfus yoğunluğu III. ülkeden fazladır.
C) II. ülkenin nüfus miktarı IV. ülkeden azdır.
D) IV. ülkenin yer şekilleri engebeli olduğu için nüfus yoğunluğu fazladır.
E) Matematiksel nüfus yoğunluğu en az olan III. ülkedir.

12

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu ülkelere ait özelliklerden biri değildir?

A) Ortalama yaşam süresi uzundur.
B) Tarımda çalışan nüfus oranı fazladır.
C) Ülkenin nüfusunu ikiye katlama süresi uzundur.
D) Kadınların ekonomik hayata katılım oranı yüksektir.
E) Genç nüfus oranı azdır.

üst