Menu

TEST : Online - 10. Sınıf nüfusun gelişimi, dağılışı ve nitelikleri testi

• 250 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf nüfusun gelişimi, dağılışı ve nitelikleri konu testi çöz.

1

Belli bir zamanda, bir ülke sınırları içinde kişilere yönelik yapılan demografik,  ekonomik, sosyal verilerin toplanması ve bu verilerin değerlendirilmesi ne verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Nüfus sayımı                   B) Göç hareketi
C) Aile planlaması                D) Nüfus artışı
E) Demografik yatırım

2

Sınırları belirli olan bir alan içinde yaşayan insan sayısına nüfus, nüfusun nitelik ve nicelik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan sayım işine nüfus sayımı adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarının sonuçlarına göre yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Nüfus planlamalarının yapılması
B) İhracatın ithalatı karşılama oranının belirlenmesi
C) Çalışanların sektörlere dağılımının belirlenmesi
D) Okur-yazar oranının belirlenmesi
E) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının belirlenmesi

3

Ülkelerin doğal kaynaklarını planlı ve verimli şekilde kullanabilmeleri için nüfus niteliklerinin özelliklerini bilmeleri gereklidir.
Aşağıdakilerden hangisi, ülkelerin doğal kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmeleri için nüfus niteliklerini en iyi şekilde belirlemeleri için aşağıdakilerden hangisini yapmaları gereklidir?

A) İnsanlardan aldıkları vergilerin oranlarını arttırmaları gerekmektedir.
B) Ülkeye olan göçleri arttırmaları gerekmektedir.
C) Doğal kaynak kullanımını arttırmalıdırlar.
D) Nüfus artış hızlarını arttırmaları gerekmektedir.
E) Nüfus sayımlarını modern anlamda periyodik olarak yapmalıdırlar.

4

Tarihte bilinen ilk nüfus sayımı aşağıdaki ülkelerden hangisi tarafından yapılmıştır?

A) Çin               B) Fransa
C) İsveç            D) İngiltere
E) Hindistan

5

Bir ülkede yapılan nüfus sayımları ile o ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi belirlenmez?

A) Nüfusun eğitim seviyesi
B) Nüfusun çalışanlarının sektörlere dağılımı
C) Nüfusun kültürel durumu
D) Nüfus hareketleri
E) Nüfusun cinsiyet durumu

6

Genel nüfus sayımları ile ülkelerde insan sayısı tespit edilir ve nüfusla ilgili bazı özellikler hakkında bilgi toplanır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarının amaçlarından biri değildir?

A) Ülkelerde meydana gelen nüfus hareketlerini tespit etmek ve bunun ortaya koyacağı sonuçlara gerekli önlemler almak
B) Ülkelerin nüfus artış hızını ve miktarını tespit etmek ve bunun sonucunda gerekiyorsa nüfus planlamasının yapılması veya nüfus artırma çalışmalarına başlanması,
C) Nüfusun dağılışının bilinmesi, buna göre nüfusun belirli alanlarda toplanmasının önlenmesi
D) Gecekondu sayısını belirleyerek şehrin alt yapı ihtiyacının yeniden belirlenmesi
E) Çalışanların sektörlere dağılımını belirlemek ve buna göre ekonomi politikalarının belirlenmesi

7

20. yüzyıldan sonra yapılan nüfus sayımları modern sayımlar olarak nitelendirilir.
Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıldan sonra yapılan nüfus sayımlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Okuma yazma bilmeyen nüfusun belirlenmesi ve buna göre okuma yazma seferberliği başlatılması
B) İşsizlerin sayısının belirlenmesi ve buna göre iş sahalarının açılması
C) Okula başlayacak çocuk sayısının belirlenmesi ve ona göre okul ve derslik yapılması
D) Ülkelerin nüfus artış hızını tespit etmek ve nüfus planlamalarının yapılması veya nüfus artışını artırma ya da yavaşlatma çalışmalarına başlanması
E) Ülke kaynaklarının tespiti ve sanayi faaliyetlerine göre kullanımının planlanması

8

Nüfus sayımı; ev, meslek, eğitim düzeyi, çocuk sayısı gibi alanları kapsayan özellikleriyle ülke nüfusunun nicelik ve nitelik durumunu belirlemek amacıyla belirli aralıklarla yapılan sayımlara denir.
I. İnsanların gelir seviyesi
II. Eğitim durumu
III. Ekonomik faaliyet kollarına dağılışı
IV. Tarımsal nüfus yoğunluğu
V. İhracat ve ithalat miktarı
Buna göre, her hangi bir ülke nüfusunun yukarıdaki özelliklerden hangisine ya da hangilerine nüfus sayımları ile ulaşabilir?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II
C) II ve III                   D) II ve IV
E) III ve V

9

Modern olmayan olarak nitelendirilen ilk nüfus sayımlarının temel amacı askeri gücü belirlemek, vergilendirme için kolaylık sağlamaktı ve yalnızca erkekler dikkate alınıyor, kadınlar ve çocuklar göz ardı ediliyordu. Oysa modern nüfus sayımlarında ise sayım anlayışı değişmiştir.
Modern nüfus sayımlarının yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
B) Nüfusun cinsiyet özelliklerini belirlemek
C) Nüfusun çalışanlarının ekonomik faaliyetlere göre belirlemek
D) Nüfusun hareketliliğini belirlemek
E) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek

10

Düzenli sayımlar yakın tarihlidir. 14. yüzyılda ilk modern nüfus sayımları İskandinav ülkelerinin uygulamaları ile başlamıştır. Nüfus sayımları yoluyla bir yerleşim birimindeki insan grubunun demografik özellikleri ortaya konur.
Modern nüfus sayımlarının ilk defa İskandinav ülkelerinde yapılmış olması, İskandinav ülkelerinin aşağıdaki özelliklerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A) Ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş olmalarıyla
B) Savaşa hazırlık amacıyla asker sayılarını belirlemek istemeleriyle
C) Ülke dışına ve ülkeye göç hareketlerinin fazla olmasıyla
D) Nüfus artışının istenilenden fazla olmasıyla
E) Ülke içerisinde kargaşalıkları önlemek amacıyla

11

Gerçek anlamda çağdaş nüfus sayımı 17. yüzyılda gelişti. Daha önceleri de zaman zaman bir ülkede yaşayanları, vergi yükümlülüklerini ve değerli malları saptamaya
yönelik dökümlerin çıkarılmasına karşın, amaçlar ve kullanılan yöntemler bugünkünden farklıydı. En önemli fark bu dökümlerin vergi yükümlülerini, askere alınacakları ya da angaryaya koşulacak kişileri belirleme ve kaçakları önleme düşüncesini taşımasıydı. Modern nüfus sayımları ise yalnız artış, dağılım, yaş ve cinsiyet gibi demografik eğilimleri göstermekle kalmaz, çalışan nüfusun dağılımındaki değişmeleri, yaşam düzeyi, eğitim ve istihdam durumunu bölgesel ve grupsal farklılıkları da ortaya koyar.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

A) Modern nüfus sayımlarının nüfusun sadece nitelikleri hakkında bilgi verdiği
B) Nüfus sayımlarının amaçlarının zaman içinde değiştiği
C) Ülkelerde nüfus sayımlarının farklı amaçlar için yapıldığı
D) Nüfus sayımlarının 17. yüzyıldan önce yapılmadığı
E) Gelişmiş ülkelerin nüfus sayımı yapabileceği

12

Modern olmayan ilk nüfus sayımları, MÖ 3000 yıllarında Çin'de ve Mısır'da yapıldı. Roma İmparatorluğu'nda sayım, biraz daha düzenli bir biçimde gerçekleştirildi. Modern anlamda ilk nüfus sayımı 1749 tarihinde İsveç'te yapıldı. İsveç'i 1760 tarihinde Norveç izledi. 1769 tarihinde ise Danimarka'da yapıldı. ABD'de ilk nüfus sayımının tarihi 1790, Fransa ve İngiltere'de ise ilk nüfus sayımları 1801 tarihinde yapılmıştır. Türkiye'de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı. Buradan da anlaşılacağı gibi Dünya'da 5000 yıldır nüfus sayımı yapılmasına rağmen, dünya nüfusu hakkında doğru bilgilere ulaşılamamaktadır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya nüfusunun sürekli olarak artması
B) Nüfusun ülkeler arasında sürekli yer değiştirmesi
C) Ülkelerin doğurganlık hızlarının farklı olması
D) Nüfus sayımlarının tüm ülkelerde aynı anda ve düzenli bir şekilde yapılmaması
E) Nüfus sayımlarının periyodu ülkeler arasında farklılık göstermesi

13

Aşağıda verilen ülkelerden hangisi nüfus özellikleri bakımından bize daha doğru ve kesin bilgiler verir?

A) Hindistan             B) Irak
C) İngiltere              D) Çad
E) Somali

üst