Menu

TEST : Online - 10. Sınıf siyaset felsefesi testi

• 321 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf siyaset felsefesi konu testi çöz.

1

Siyaset hem bilimin hem felsefenin konusu olmuştur. Siyaset bilimi, siyaset alanına giren tüm olguları bilimsel yöntemlerle araştırıp genel sonuçlara ulaşmaya çalışırken, siyaset felsefesi siyaset üzerine bir sorgulama ve akıl yürütme etkinliği olup "olması gereken" hakkında görüş ileri sürer.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi siyaset felsefesinin konusu olamaz?

A) Egemenliğin kullanılış biçimlerini ele alır.
B) Devlet ve siyasal kurumları bilimsel yönteme dayalı olarak inceler.
C) Devletin varlık nedenini sorgular.
D) İktidarın kaynağını nereden aldığını araştırır.
E) Sivil toplum, devlet ve demokrasi ilişkisine bağlı olarak olması gerekeni inceler.

2

I. Devlet-birey ve birey - birey ilişkilerini düzenleyen normlar bütünüdür.
II. Yönetimin mevcut anayasaya uygun olmasıdır.
III. Anayasanın bireye tanıdığı yetkidir.
IV. İktidarı elinde bulunduran kişilerin toplumu idare etmesidir.

Verilen tanımlar ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır?

A) Egemenlik
B) Hak
C) Hukuk
D) Meşruiyet
E) Yönetim

3

İnsanların arzu ve istekleri farklı farklıdır. İnsanlar arasındaki bu ayrılıkların herkesin yararına olacak bir biçimde düzenlenebilmesi için uzlaşma şarttır. Toplumsal kurallar
ve kurumlar insanın mutluluğu için doğal ve süreç içinde kendiliğinden şekillenmiştir.

Verilen açıklama siyaset felsefesinin hangi temel problemine karşılık gelmektedir?

A) İktidarın kaynağı nedir?
B) Meşruiyetin ölçütü nedir?
C) İdeal devlet düzeni var mıdır?
D) Temel hak ve özgürlükler nelerdir?
E) Devlet neden ve nasıl ortaya çıkmıştır?

4

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından biri değildir?

A) İktidar kaynağını nereden alır?
B) Sivil toplumun anlamı nedir?
C) Devletin varlık sebebi nedir?
D) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
E) İyi ve kötünün anlamı nedir?

5

Yusuf Hac Hacip'e göre yöneten ile yönetilenler bir nevi ortaklık içindedirler. Yöneten ile yönetilenler arasında karşılıklı haklara riayet edilmesi gerekir.

Bu açıklamalar aşağıdaki siyaset felsefesi sorularından hangisi ile ilgilidir?

A) Devlet nasıl ortaya çıkmıştır?
B) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
C) Sivil toplumun anlamı nedir?
D) Birey-devlet ilişkisi nasıl olmalıdır?
E) İktidar kaynağını nereden alır?

6

"Yeryüzünde devlet olmadan yaşanamaz. Devlet toplumsal yaşamı düzenleyen ve iyileştiren bir örgütlenmedir." diyen bir kişinin bu görüşlerine temel aldığı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karmaşayı ortadan kaldırmak için devlet gereklidir.
B) Devlet insan doğasına aykırıdır.
C) İnsanın mutluluğu için devletin var olması gerekir.
D) Devlet toplumsal sözleşme yoluyla ortaya çıkmıştır.
E) Devlet doğal bir kurumdur.

7

Toplumdaki düzeni, bireysel vicdanlar sağlayamaz. Çünkü vicdanın zorlama ve yaptırım gücü yoktur. Bundan dolayı toplumsal yaşamda bireylerin ilişkilerini ve haklarını düzenleyen kurallara, yasalara ve bunları uygulayacak kurumlar üstü bir kurama gereksinim vardır. Buna göre devlet, amacı sosyal düzenin, adaletin, toplumun iyiliğinin sağlanması olan, belli bir toprak parçası üzerinde yerleşmiş bir insan topluluğuna dayanan ve bu topraklar üzerinde bulunan her şey üzerinde nihai meşru kontrole sahip olan bir organizasyondur.

Parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Devlet yapay bir varlıktır.
B) Devletin varlığı insanın bireysel arzularına bağlıdır.
C) Devlet insan doğasına aykırıdır.
D) Devlet meşruiyetin teminatıdır.
E) Devlet toplumsal sözleşmenin ürünüdür.

8

Aristoteles "Politika" adlı eserinde, "Devleti olmayan kimse ya fazla iyidir ya da fazla kötü, ya insanlığın altındadır ya da üstünde." der.

Buna göre devletin varlık amacı Aristoteles'e göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireylerin temel haklarının korunması
B) Toplumsal bütünlüğün sağlanması
C) Güvenlik ihtiyacının karşılanması
D) Bireyin ahlaki bir yaşam sürmesi
E) Bireyin kendini gerçekleştirmesi

9

Siyasetin baştan sona bir "insan yönetme sanatı" olduğunu düşünen Maurice Duverger, onu toplumun tüm üyelerinin yararına olabilecek bir düzen yaratma aracı olarak tanımlar. İnsanlar zorunlu ya da gönüllü olarak kendilerini bir düzenin içinde bulurken, bunu değiştirmek ve geliştirmek isteyebilirler. Siyasetin doğası, insanla doğrudan ilgilidir.

Parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Siyaset ile toplumsal düzen oluşturulabilir.
B) Siyasetin temel konusu insan yaşamıdır.
C) Devlet düzeni insandan bağımsız olarak kurulur.
D) Düzen siyasetin konusu içinde yer alır.
E) Düzeni kurmak ve değiştirmek insanların elindedir.

10

Siyaset felsefesinin temel sorularından birisi, ideal düzenin varlığı problemidir. Bu sorun yüzyıllardır pek çok filozof tarafından ele alınmış olup, bazı filozoflar çeşitli
nedenler öne sürerek ideal düzenin olamayacağını, bazı filozoflar ise belli kriterlere göre, ideal devleti oluşturmanın mümkün olabileceğini iddia etmişlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ideal düzenin varlığını kabul edenlerin kullandığı ölçütleri ifade eden kavramlardan birisi değildir?

A) Eşitlik
B) Adalet
C) Özgürlük
D) Hukukun Üstünlüğü
E) Kuralsızlık

11

Ütopyalar, gerçekleşmesi mümkün olmayan mükemmel toplum biçimleridir.
Filozofları bu tarz bir toplum tasarımına iten düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Karmaşa içinde yaşamanın imkânsızlığı
B) İdeal bir toplum düzeni kurulması hayali
C) Toplumsal bozuklukların ortadan kaldırılması isteği
D) Bireyin kendini gerçekleştirmesi
E) İnsanlara başka bir toplumsal düzenin olabileceğini gösterme isteği

12

Yusuf Has Hacip'e göre devletin işleyişinin mükemmel olması için akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerekir. Devlet yöneticileri cesur, bilge, erdemli ve dürüst olmalıdır. Devlet bireyi her zaman korumalı ve bireye her konuda yardımcı olmalıdır.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine yönelik bir açıklama yapılmaktadır?

A) Sivil toplumun anlamı nedir?
B) Devlet nasıl oluşmuştur?
C) İdeal devlet nasıl olmalıdır?
D) Devlet birey için mi, birey devlet için mi vardır?
E) Egemenliğin kullanış biçimleri nelerdir?

üst