Menu

TEST : Online - 10. Sınıf temiz (yenilenebilir) enerji kaynakları testi

• 213 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf temiz (yenilenebilir) enerji kaynakları konu testi çöz.

1

I. Fosil yakıtlar
II. Rüzgar
III. Güneş
Yukarıda verilenlerden hangileri enerji üretiminde kullanılır?

A) Yalnız II      B) Yalnız III      C) I ve II
D) I ve III        E) I, II ve III


2

Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi odun, bitki atıkları, gübre gibi bitkisel ve hayvansal ürünlerin oluşturduğu bir enerji türüdür?

A) Güneş enerjisi
B) Rüzgar enerjisi
C) Biyokütle enerjisi
D) Jeotermal enerji
E) Nükleer enerji


3

I. ( ) Güneş ve rüzgar enerjileri yenilenebilir enerji kaynağıdır.
II. ( ) Rüzgar türbünü ile elde edilen enerjiye rüzgar enerjisi denir.
III. ( ) Yenilenebilen enerji kaynakları çevre kirliliğinin azalmasında etkilidir.
IV. ( ) Nükleer enerji bir biyokütle enerjisidir.
V. ( ) Bitkisel enerji kaynakları, temiz enerji kaynağıdır.
Yukarıdaki cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar veren bir öğrenci kaç tane bilginin yanlış olduğunu söyleyebilir?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5


4

Dünya enerji ajansı'nın verilerine göre Dünya'da kullanılan enerji kaynaklarının yaklaşık miktarları yukarıdaki gibidir.
Grafiği yorumlayan bir öğrencinin;
I. Doğal gaz ve nükleer enerji kaynaklarının toplam kullanımı kömürden fazladır.
II. Yenilenemez enerji kaynakların arasında en az kullanılan nükleer enerjidir.
III. Daha yaşanılır bir dünya için doğal gazın kullanımı artırılmalı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı azaltılmalıdır.

yukarıdaki açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) I ve II      C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III5

Selçuk öğretmenin bahsettiği enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş      B) Jeotermal      C) Rüzgar
D) Dalga        E) Biyokütle


6

Ülkemizde son yıllarda ısınma, seracılık gibi alanlarda sıkça kullanılan ve kaynağını yeraltı sularından alan temiz enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jeotermal
B) Nükleer
C) Hidrolik
D) Dalga
E) Gelgit


7

Ülkemizde elektrik üretimi için kullanılan enerji kaynakları grafikteki gibidir.

Buna göre,
I. Elektrik üretimi için yenilenemez enerji kaynaklarının
toplam kullanım yüzdesi daha azdır.
II. Elektrik üretimi için en az kullanılan kaynak petroldür.
III. Elektrik üretiminde fosil yakıtlar çok fazla kullanılmaktadır.
yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II       B) Yalnız III       C) I ve II
D) II ve III         E) I ve III


8

I. Çevre koşullarına göre üretim şekillerinin değişmesi
II. Her yerde aynı verim yüzdesi ile üretilmesi
III. İhtiyaçlara göre kullanım alanlarının değişkenlik göstermesi
Yukarıdakilerden hangileri alternatif enerji kaynaklarının ortak özelliklerindendir?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III


9

Aşağıda bazı öğrencilerin enerji kaynakları ile ilgili aralarında geçen konuşmalar verilmiştir.

Buna göre, hangi öğrencinin söylediği bilgi yanlıştır?

A) Baran       B) Derya       C) Cemil
D) Eren       E) Kenan


10

I. Dalga enerjisi
II. Jeotermal enerji
III. Biyokütle enerjisi
Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri günümüzde kullanılmaktadır?

A) Yalnız III      B) I ve III      C) I ve II
D) II ve III        E) I, II ve III


11

I. Termik santrallerden elde edilen enerji
II. Jeotermal enerji
III. Rüzgar enerjisi
Yukarıdaki enerji türlerinden hangileri çevre dostu enerji türlerinden değildir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve II
D) II ve III          E) I ve III


12

Temiz enerji kaynakları ile ilgili;
I. Ana kaynağı güneş olmayan enerji kaynakları vardır.
II. Depolanma şekilleri aynıdır.
III. Elde edilme yöntemleri farklıdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II           E) II ve III


13

Jeotermal enerji ile ilgili;
I. Yeryüzüne yeraltı sularıyla taşınır.
II. Şifa amaçlı olarak bazı kaplıcalarda kullanılır.
III. Temiz enerji kaynağıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) I ve II
D) I ve III          E) I, II ve III


14

Temiz enerji kaynakları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Hidroelektrik santraller, termik santraller kadar çevreyi kirletmez.
B) Okyanus ve denizlerde yer değiştiren su kütlelerinin potansiyel ve kinetik enerjisinden elektrik enerjisi elde edilebilir.
C) Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal kaynaklar ve güneş, yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
D) Güneş enerjisinin dezavantajlarından birisi maliyetinin yüksek olmasıdır.
E) Hidroelektrik üretiminde kullanılan barajlar çevrede önemli değişikliğe neden olur.


15

Artan nüfusa bağlı olarak oluşan enerji ihtiyacı, kaynakların yoğun olarak tüketilmesini ve ekolojik dengenin bozulmasını beraberinde getirmektedir.
Buna göre, bu durum ile ilgili;
I. Rüzgar enerjisi ile çalışan elektrik santrallerinin kurulması
II. Güneş enerjisi ile çalışan arabaların üretilmesi
III. Dalga enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren santrallerin kurulması
yukarıdakilerden hangileri alınacak önlemlerden biri olabilir?

A) Yalnız II       B) Yalnız III       C) I ve II
D) II ve III        E) I, II ve III


16

Hidroelektrik enerjisi ile ilgili;
I. Rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile elde edilir.
II. Potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesini sağlar.
III. Yatırım maliyeti fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III


17

Aşağıdakilerden hangisi fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan enerji kaynaklarından biri değildir?

A) Güneş enerjisi
B) Rüzgar enerjisi
C) Nükleer enerji
D) Jeotermal enerji
E) Gel–git enerjisi


üst