Menu

TEST : Online - 10. Sınıf topoğrafya ve kayaçlar testi

• 324 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf topoğrafya ve kayaçlar konu testi çöz.

1

Kayaçların minerolojik bileşimlerini, yapı ve dokularını inceleyen, onları tanımlamaya çalışan ve gruplayıp sınıflandıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pedrografi                  B) Pedoloji
C) Limnoloji                    D) Jeomorfoloji
E) Mineroloji


2

Aşağıda tortul kayaçlarla ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Tortul kayaçların oluşumu çok uzun yıllar gerektirir.
B) Tortul kayaçları oluşturan tabakalar farklı zamanlarda oluşmuştur.
C) Tortul kayaçlar, diğer kayaçların parçalanıp dağılmasıyla oluştuğu için belirli bir kristal şekilleri yoktur ve tabakalıdır.
D) Tortul kayaçların içinde bol miktarda mineral ve fosil bulunur.
E) Tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç etkisi altında oluşurlar.


3

Aşağıda püskürük kayaçlarla ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Yeryüzünde ilk oluşan kayaç türüdür.
B) Yer kabuğunda bulunan bütün kayaçların temelini püskürük kayaçlar oluşturur.
C) Püskürük kayaçlar genelde kristal haldedirler.
D) Püskürük kayaçlarda, mağma aniden soğuduğu için canlı kalıntıları bulunmaz.
E) Mağma bazen yeryüzüne kadar yükselir ve orada soğuyup katılaşır. Bu yolla meydana gelen kayaçlara iç püskürük kayaçlar denir.


4

Organik tortul taşlar, bitki ve hayvanların öldükten sonra kalıntılarının yer kabuğunun deniz ya da göl gibi çukur alanlarında birikmesiyle oluşan kayaçlardır.
Buna göre, aşağıdaki kayaçlardan hangisinin organik tortul kayaçlardan olduğu söylenemez?

A) Kaya tuzu                 B) Linyit
C) Taş kömürü              D) Antrasit
E) Mercan kalkeri5

Aşağıda bazı organik tortul kayaçlar verilmiştir.
I. Linyit
II. Taş kömürü
III. Antrasit
IV. Turba
Yukarıda verilen organik tortul kayaçları oluşum yaşlarına göre sıralarsak eskiden yeniye göre nasıl bir sıralama yapmamız doğru olur?

A) I - II - III - IV             B) I - III - II - IV
C) II - I - III - IV             D) III - II - I - IV
E) IV - I - III - II


6

Aşağıda kayaçlarla ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Yer kabuğu oluşumları ve özellikleri aynı olan taşlardan yapılmıştır.
B) Taşların çoğunluğu doğada mevcut olan inorganik maddeler olarak bilinen minarellerin bir araya gelmesi ile oluşur.
C) Bir taş tek bir minarelden meydana geldiği gibi birden fazla mineralden de meydana gelebilir.
D) Kayaçlar oluşum özelliklerine göre, püskürük, tortul ve başkalaşım kayaçları olmak üzere üçe ayrılır.
E) Kayaçların geçirimliliği, erimeye karşı direnci gibi özellikleri ile yer şekillerinin oluşmasında ve gelişmesinde önemli etkileri vardır.


7

Suda eriyerek çözünebilen minerallerin, daha sonra çökelerek, birikmesi sonucunda oluşan kayaçlara kimyasal tortul kayaçlar denir.
Aşağıdaki kayaçlardan hangisi kimyasal tortul kayaçlara örnek olarak gösterilemez?

A) Mermer              B) Traverten
C) Kalker                D) Kaya tuzu
E) Jips


8

Alçı taşı, sarkıt, dikit ve kireç taşı gibi çökelme sonucu oluşan kayaçlar hangi kayaç grubuna girerler?

A) Organik Tortul Kayaçlar
B) Kimyasal Tortul Kayaçlar
C) İç Püskürük Kayaçlar
D) Metamorfik Kayaçlar
E) Fiziksel Tortul Kayaçlar


9

Su ile temas ettiğinde kolayca çözünebilen kireç taşı, jips ya da kaya tuzu gibi kimyasal tortul kayaçların yaygın olarak bulunduğu alanlarda yer altı mağaraları yaygınlık gösterir.
Buna göre, aşağıda verilen alanlardan hangisinde yer altı mağaraları yaygın olarak bulunur?

A) Zonguldak              B) Kırklareli
C) Antalya                  D) Samsun
E) Ankara


10

Bu kayaçlar, yer kabuğunda değişik koşullar altında oluşmuş püskürük, tortul ve metamorfik kayaçların dış kuvvetler (akarsular, rüzgârlar, buzullar veya dalgalar) ve süreçler tarafından aşındırılması ve meydana gelen çeşitli büyüklükteki kayaç parçalarının taşınarak çukur sahalarda (göl, deniz ve okyanus tabanları gibi) biriktirilmesi sonucu oluşurlar.
Paragrafta oluşum şekli anlatılan kayaçlara ne ad verilir?

A) İç Püskürük Kayaçlar
B) Dış Püskürük Kayaçlar
C) Tortul Kayaçlar
D) Metamorfik Kayaçlar
E) Başkalaşım Kayaçları


11

Aşağıdaki kayaçların hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisi olmuştur?

A) Gnays                B) Jips
C) Gre                   D) Breş
E) Traverten


12

Kalkerin suda çözünmesi sonucu mağara, kanyon vadi, polye ya da dolin; kireçli suların buharlaşması ve kirecin çökelmesi ile sarkıt, dikit ve traverten gibi yer şekilleri oluşur. Bu tür yer şekillerin görüldüğü araziye karst topoğrafyası adı verilir.

Türkiye'de karst topoğrafyasının en yaygınlık gösterdiği alan haritada verilen yerlerden hangisidir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V


13

Mağmanın yeryüzüne çıkıp (lav), yeryüzünde soğumasıyla oluşan kayaçlara dış püskürük kayaçlar denir.

Türkiye'de volkanik alanların dağılışı dikkate alındığında haritada verilen yerlerden hangisinde dış püskürük kayaçların daha çok görüldüğü söylenebilir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V


14

Göl, deniz ya da akarsuların taşkın alanlarında çökelmelerle oluşmuş kayaçlara tortul kayaçlar denir. Aşağıda bazı kayaçlar verilmiştir.
I. Kum taşı
II. Marn
III. Konglomera
IV. Mermer
V. Andezit
Buna göre, yukarıda verilen kayaçlardan hangileri tortul kayaç grubu içinde yer almaz?

A) I ve II               B) II ve III
C) II ve V              D) III ve IV
E) IV ve V


15

Mermer, önceden oluşmuş kalkerin (kireç taşı) yüksek sıcaklık ve basınç etkisi altında fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişmesi sonucunda meydana gelen bir kayaçtır.
Buna göre, mermer aşağıdaki kayaç gruplarından hangisi içinde yer alır?

A) Organik Tortul Kayaçlar
B) Kimyasal Tortul Kayaçlar
C) İç Püskürük Kayaçlar
D) Metamorfik Kayaçlar
E) Fiziksel Tortul Kayaçlar


16

Gnays, mermer ve serpantin gibi kayaçlarının oluşumunda aşağıdakilerden hangisi en önemli etkendir?

A) Dalga aşındırması ve biriktirmesi
B) Rüzgâr aşındırması ve biriktirmesi
C) Sıcaklık ve basınç etkisi
D) Akarsu aşındırması
E) Kimyasal ve fiziksel çözünme


üst