Menu

TEST : Online - 10. Sınıf varlık felsefesi testi

• 1103 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf varlık felsefesi değerlendirme testi çöz.

1

Felsefenin ele aldığı "varlık" kavramı ile bilimin kullandığı "varlık" kavramı aynı anlama gelmez. Felsefe için varlık, her şeyden önce bir şüphe konusudur. Oysa bilim için varlık, gündelik yaşam dilinin ifade ettiği her bir somut nesneden başka bir şey değildir.

Buna göre bilimin varlığa yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Varlığın nasıl olması gerektiğini araştırır.
B) Yeni varlık türleri tasarlar.
C) Varlığı maddi olarak görür ve inceler.
D) Varlıkları düşünsel ve gerçek olarak sınıflar.
E) Varlıkları değerli ve değersiz olarak ayırır.

2

Günlük yaşamın sorgulayıcı olmayan akışı içerisinde varlık kavramı pek fazla dikkat çekmez. Fakat ihtiyaç duyulan bir nesnenin var olup olmadığı dikkat çeker. Oysaki bir filozof için var olmanın ne olduğunu düşünmek yaşamanın doğrudan kendisidir.

Buna göre felsefenin varlığa yaklaşım tarzı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Felsefe güncel olmayan varlıklara yönelir.
B) Felsefe varlık olmanın ne olduğunu sorun edinir.
C) Felsefe varlık olmanın işlevselliğini sorgular.
D) Felsefe neyin var olması gerektiğini sorgular.
E) Felsefe yaşamsal ihtiyaçlar için varlığın değerini sorgular.

3

Bilimler ele aldıkları nesnenin nasıl, ne şekilde var olduğuyla ilgilenmez. Bilimler için herhangi bir şeyin var olup olmamasının dışında, kendi başına bir varlık olması sorunu yoktur, yani bilimler varlığın kendisini sorun edinmezler. Bu bir felsefe sorunudur. Felsefe varlığı kendisine konu edinerek "varlık nedir?" diye sorar.

Buna göre felsefe ve bilimin varlığa yaklaşımlarındaki farklılık için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Felsefe varlığın kendisini sorun edinir.
B) Bilim, deney ve gözlem konusu olan varlık alanıyla ilgilenir.
C) Bilim olgusal alanla sınırlandırılmış bir etkinliktir.
D) Bilim varlığın var olduğu konusunda bir ön kabule dayanır.
E) Felsefe varlığı parçalara ayırarak ele alır.

4

Felsefe tarihi içerisinde filozoflar var olanı tanımlamak için varlığın gerisinde, ona temel olan bir şey aramışlardır. Herakleitos varlığın ilk nedenine "ateş" derken, Demokritos var olanın temelinde "atomlar" olduğunu söylemiştir. Platon'da ise değişen dünyanın varlık sebebi değişmeyen, maddi olmayan "idea"dır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Varlık en son şeydir.
B) Var olan her şey gerçektir.
C) Var olanların gerisinde genel bir ilke vardır.
D) Varlık, felsefenin konusu dışında kalmaktadır.
E) Varlığı anlamak için olgusal dünyayı incelemek yeterlidir.

5

Bir felsefe öğretmeni, derse başlamadan önce kürsüde bulunan sandalyeyi eline alıp öğrencilere, "Bu sandalyenin var olduğunu kim kanıtlayacak?" diye sorar. Bunun
üzerine öğrencilerden biri öğretmenine şöyle bir soru yöneltir: Hangi sandalyenin?

Bu parçaya göre felsefenin, varlığa bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varlığı tarzlara ayırması
B) Varlıktan şüphe etmesi
C) Olgusal varlık alanını sorgulaması
D) Varlığın var olduğunu kabul etmesi
E) Görünen nesneler üzerinde araştırma yapması

6

• Varlık nedir?
• Var olanların ana maddesi nedir?
• Görünenlerin arkasında görünmeyen bir şey var mıdır?
• Çoklukta birlik mi vardır?
• Değişmelerin arkasında değişmeyen bir şey var mı?

Verilen sorulara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Soruların bazıları nelik ve anlam sorularıdır.
B) Ontolojinin temel sorularıdır.
C) Tüm sorulara bilim de cevap aramaktadır.
D) Sorulara verilen cevaplar farklılık gösterir.
E) Tarihte ilk felsefeyi başlatan sorulardır.

7

Kaos var oluşa izin vermez. Kaos var olmanın değil, olamamanın karşılığıdır.

Bu ifade aşağıda verilen sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?

A) Kaç türlü dünya vardır?
B) Dünyada yaşanan kaosun sebebi nedir?
C) Evrende dünyanın yeri nedir?
D) Evrende düzen var mıdır?
E) Kaos evreni nasıl etkiler?

8

I. Gerçekten bir şeyler var mı?
II. Varlık kaç tarzdadır?
III. Varlığın ana maddesi nedir?
IV. Gerçek varlık nedir?
V. Dünyanın şekli ve hareketleri nasıldır?

Verilen sorulardan hangileri felsefenin varlıkla ilgili temel sorularından değildir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız V.
D) I ve II.
E) III ve V.

9

Evrenin işleyişi makine gibidir, hiçbir sapmaya izin vermez. Bütün gücü determinist yapısından kaynaklanır. Evrende neler nasıl var olabiliyorsa öyle olur ve oluş süreçleri asla değişmez.

Evrenin varlığını bu şekilde yorumlayan bir yaklaşım için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Evrende her şeyin bir amacı vardır.
B) Evrenin oluş yapısı değiştirilemez.
C) Evrende özgürlükten söz edilemez.
D) Her şey neden sonuç ilişkisine bağlıdır.
E) Evrende değişmeyen bir düzen yapısı vardır.

10

Descartes'e göre ruhun öz niteliği düşünmedir. Maddenin temel niteliği yer kaplamadır. Ruh ile madde birbirinden özce farklı olan ve birbiriyle uzlaşamayan iki cevherdir.

Buna göre Descartes'in düalizmi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Maddenin öz niteliği düşüncedir.
B) Ruh-madde aynı niteliklere sahiptir.
C) Asıl varlık ruhtur.
D) Maddenin varlığı ruha bağlıdır.
E) Varlığın ruh ve madde olarak ayrı iki yönü vardır.

11

Varlık felsefesi, olgusal ya da zihinsel tüm varlıkları, daha doğrusu bir bütün olarak 'varlık'ı inceler. Varlığından ya da yokluğundan, niçin ve nasıl var olduğundan ve var olanın ne olduğundan emin olmaya çalışır.

Buna göre varlık felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Varlığın belli bir tarzıyla sınırlı olmadığı
B) Varlığın var olduğundan kuşku duymadığı
C) Varoluşun kaynağı hakkında düşündüğü
D) Varlığın kendisini konu edindiği
E) Varlığın yapısını anlamaya çalıştığı

12

Değişme; hem var olma ve yok olma hem de zamana ve mekâna bağlı olarak içerik ve biçim bakımından farklılaşma anlamına gelir. Gerçekten var olan her şey, kesintisiz bir değişme halindedir. Ve mademki her şey değişmektedir, öyleyse değişme her şeydir.

Bu yaklaşıma göre varlık aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

A) Düşünce
B) Madde
C) Oluş
D) İdea
E) Fenomen

üst