Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Bitkilerin Yapısı Testi 1

• 758 defa çözüldü.

Online - 11. Sınıf Biyoloji Bitki Biyolojisi Ünitesi (1. Ünite) Bitkilerin Yapısı Testi Çöz

1

Bir canlının aynı tip hücrelerden oluşmuş bir dokusunda bulunan iki hücresi arasında,
I. sitoplazma miktarı,
II. bölünme hızı,
III. kromozom sayısı,
IV. protein miktarı
özelliklerinden hangileri farklı olamaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve III
D) II ve IV    E) III ve IV

2

Primer meristem dokusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Kökenleri embriyoya dayanan ve sürekli bölünebilme özelliğini koruyan hücrelerden oluşur.
B) Tüm bitkilerin büyüme noktalarında bulunan uç meristem hücreleri, boyca uzamadan sorumludur.
C) Uç meristemin bölünmesi sonucu dıştan içe doğru sırasıyla dermatojen, plerom ve periblem adı verilen üç hücre tabakası oluşur.
D) Dermatojen hücrelerinin farklılaşmasından epidermis, plerom hücrelerinin farklılaşmasından iletim dokuları meydana gelir.
E) Uç meristem hücreleri kök ucunda kaliptra, gövde ucunda ise tomurcuk pulları tarafından korunur.

3

İleri yapılı bitkilerde, hormonların etkisiyle yeniden bölünme özelliği kazanan bazı parankima hücrelerinden oluşan doku sekonder meristem olarak adlandırılır.
Buna göre,
I. uç meristem,
II. kambiyum,
III. mantar kambiyumu
meristemlerinden hangileri parankima hücrelerinden köken alır?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

4

bir bitkinin kök ucu bölgesinden alınan boyuna kesiti
Yukarıda bir bitkinin kök ucu bölgesinden alınan boyuna kesiti gösterilmiştir.
Şekildeki numaralandırılmış kısımlar ve bu kısımlardan oluşan dokular aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I: Dermatojen → Örtü doku
II: Periblem → İletim dokusu
III: Plerom → Temel doku
B) I: Periblem → Temel doku
II: Dermatojen → İletim dokusu
III: Plerom → Örtü doku
C) I: Dermatojen → Örtü doku
II: Periblem → Temel doku
III: Plerom → İletim dokusu
D) I: Plerom → İletim dokusu
II: Periblem → Örtü doku
III: Dermatojen → Temel doku
E) I: Dermatojen → Temel doku
II: Periblem → Örtü doku
III: Plerom → İletim dokusu

5

Örtü dokuya ait epidermis hücreleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Epidermis hücreleri canlı, büyük kofullu ve bol kloroplastlıdır.
B) Genellikle tek sıralı dizilmiş olan hücrelerinin arasında boşluk bulunmaz.
C) Epidermis, genç bitkilerde tüm organların dış yüzeyini örter.
D) Epidermis hücrelerinin farklılaşması sonucu oluşan stomalar bitkilerde gaz alış verişini sağlar.
E) Epidermis hücrelerinin üzerini örten kütikula tabakası bitkinin aşırı su kaybını önler.

6

Çok yıllık bitkilerde gutasyon (damlama) olayının gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Stoma    B) Lentisel
C) Emergens    D) Hidatot
E) Kütikula

7

bir bitkinin iletim dokusunu oluşturan ve madde iletimini sağlayan iki hücre
Yukarıda bir bitkinin iletim dokusunu oluşturan ve madde iletimini sağlayan iki hücre çeşidi gösterilmiştir.
Bu hücreler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Odun boruları, trake adı verilen ksilem hücrelerinin uç uca gelmesiyle oluşur.
B) Kalburlu borular ile içinde sakkaroz, glikoz, amino asit ve bazı iyonların bulunduğu floem özsuyu taşınır.
C) Odun boruları su ve mineral iyonları kökten yapraklara doğru tek yönlü taşır.
D) Madde iletimini sağlayan ksilem hücreleri işlevsel olgunlukta ölü, floem hücreleri ise canlıdır.
E) Bir kalburlu boru boyunca madde iletimi aynı anda çift yönlü olarak gerçekleşir.

8

Kapalı tohumlu bir bitkide gerçekleşen primer ve sekonder büyüme ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Primer büyümede, kök ve gövde ucunda bulunan uç meristemler bitkinin boyca uzaması için hücre sağlar.
B) Sekonder büyümeden sorumlu olan yanal meristemler, kök ve gövdenin hem boyca uzamasını hem de enine kalınlaşmasını sağlar.
C) Primer büyüme tüm bitkilerde, sekonder büyüme ise odunsu gövdeli bitkilerde gerçekleşir.
D) Sekonder büyüme, primer büyüme sonucu oluşan kök ve gövdenin nispeten yaşlı kısımlarında meydana gelir.
E) Sekonder büyüme sırasında gerçekleşen enine kalınlaşma kambiyumun, kabuk oluşumu ise mantar kambiyumunun faaliyeti sonucu meydana gelir.

9

Aşağıdaki şekil, bir bitkinin yaprağından alınan enine kesitindeki dokuların organizasyonunu göstermektedir.
bir bitkinin yaprağından alınan enine kesiti
Buna göre, numaralandırılmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I nolu kısım yaprağın en dış yüzeyini örten ve CO2 özümlemesini gerçekleştiren hücrelere sahip epidermis tabakasıdır.
B) II nolu kısım fotosentezin en yoğun gerçekleştiği palizat parankimasıdır.
C) III nolu kısım geniş hücre arası boşluklara sahip sünger parankimasıdır.
D) IV nolu kısım gövdedeki iletim demetlerinin devamı olan iletim dokusudur.
E) V nolu kısım bitkinin gaz alış verişini sağlayan ve su kaybını düzenleyen stomadır.

10

Aşağıdaki dokulardan hangisine ait hücreler sürekli bölünebilme özelliğine sahiptir?

A) Ksilem dokusu    B) Meristem doku
C) Floem dokusu    D) Örtü doku
E) Temel doku

11

Gelişmiş yapılı bir bitkide bulunan,
I. arkadaş,
II. sklerenkima,
III. parankima,
IV. trake
hücrelerinden hangileri, işlevsel olgunluğa ulaştıklarında canlılık olaylarını gerçekleştiremez?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve IV
D) I, III ve IV    E) II, III ve IV

üst