Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Bitkilerin Yapısı Testi 2

• 545 defa çözüldü.

Online - 11. Sınıf Biyoloji Bitki Biyolojisi Ünitesi (1. Ünite) Bitkilerin Yapısı Testi Çöz

1

Primer meristem hücrelerinin farklılaşması sonucu meydana gelen primer dokular oluşurken, meristem hücrelerine ait aşağıdaki özelliklerden hangisinde bir değişme olmaz?

A) Bölünebilme özelliği
B) Sitoplazma miktarı
C) Koful sayısı
D) Çeperdeki selüloz miktarı
E) Kromozom sayısı


2

Aşağıdakilerden hangisi temel dokunun işlevlerinden biri değildir?

A) Madde iletimini gerçekleştirme
B) Organik besin sentezi yapma
C) Besin maddelerini depolama
D) Bitkiye desteklik ve dayanıklılık sağlama
E) Salgı maddelerini oluşturma ve salgı yapma


3

Kollenkima ve sklerenkima hücreleri için,
I. temel dokuya ait olma,
II. canlı hücrelerden oluşma,
III. destek elemanı olarak işlev görme,
IV. homojen çeper kalınlaşması gösterme
özelliklerinden hangileri ortak değildir?

A) Yalnız II    B) I ve III    C) II ve III
D) II ve IV    E) II, III ve IV


4

Aşağıdaki yapılardan hangisi epidermis hücrelerin salgısı ya da farklılaşması ile oluşmaz?

A) Tüy    B) Emergens
C) Stoma    D) Kütikula
E) Lentisel5

Yüksek yapılı bitkilerde iletim dokusu bitki organları arasında madde iletimini gerçekleştirir.
Buna göre,
I. sükroz,
II. amino asit,
III. su,
IV. mineral iyonlar,
V. glikoz
besinlerinden hangileri floemde taşındığı halde ksilemde taşınmaz?

A) III ve IV    B) I, II ve V    C) II, IV ve V
D) III, IV ve V    E) II, III ve V


6

gövde enine kesitleri
Yukarıda X ve Y bitkilerine ait gövde enine kesitleri gösterilmiştir.
Buna göre X ve Y bitkileri ile ilgili,
I. X, tek çenekli bir bitki türüdür.
II. Y, çift çenekli odunsu bir bitki türü olabilir.
III. X ve Y bitkilerinde ksilem ve floem dokuları kambiyum tarafından oluşturulur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III


7

Bitkilerde terleme (transpirasyon) olayı,
I. kütikula,
II. stoma,
III. lentisel
adı verilen yapılardan gerçekleşebilir. Bu yapılarla gerçekleşen su kaybının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) II – I – III    B) III – I – II    C) III – II – I
D) I – II – III    E) I – III – II


8

Aşağıdakilerden hangisi kök sisteminin görevlerinden biri değildir?

A) Çevresel koşulların fotosentez için uygun olmadığı durumlarda topraktan organik besin alınmasını sağlamak
B) Topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlamak
C) Bitkiyi toprağa sıkıca bağlamak
D) Bitki için koruyucu özelliğe sahip, bazı sekonder bileşikleri üretmek
E) Besin maddelerini depolamak


9

Sekonder meristem dokusu ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Kök ve gövdeyi silindir şeklinde kuşatan hücrelerden oluşur.
B) Yanal meristem adı verilen hücre grupları, tüm bitkilerin kök ve gövdelerinde enine kalınlaşmayı sağlar.
C) Kambiyum hücreleri bölünerek, iletim dokularına yeni tabakalar ekleme görevi yapar.
D) Mantar kambiyumu hücreleri kabuk oluşumundan sorumludur.
E) Kambiyum ve mantar kambiyumu bitkide sekonder dokuların oluşmasını sağlar.


10

Bitkilerde büyüme genel olarak ilkbaharda başlayıp, sonbaharda durur. Bu süreç büyüme mevsimi olarak adlandırılır.
üç yıllık bir bitki gövdesinin enine kesiti
Yukarıdaki şekilde, üç yıllık bir bitki gövdesinin enine kesiti ve büyüme mevsimleri boyunca oluşturulan yıllık büyüme halkaları gösterilmiştir.
Buna göre,
I. Bir büyüme mevsiminin başlangıcında erken odun, sonlarında ise geç odun üretilir.
II. Yıllık büyüme halkaları iki büyüme mevsiminin geçiş sınırında belirgin olarak gözlenir.
III. Büyüme mevsiminde üretilen geç odun hücreleri erken odun hücrelerine göre daha küçük ve yoğundur.
açıklamalarında hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III


11

Bitkilerin sürgün sistemine ait olan yaprak organı ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Tipik bir bitkinin yaprağı, yaprak ayası ve yaprak sapı kısımlarından oluşur.
B) Yaprak sapı, gövdeden gelen iletim demetlerinin yaprağa uzanmasını sağlar.
C) Yaprak ayası, yaprağın yassılaşmış ince ve yeşil kısmıdır.
D) Basit yapraklarda parçalanmamış tek bir yaprak ayası bulunur.
E) Tek çenekli bitkilerin yaprakları ağsı, çift çenekli bitkilerin yaprakları ise paralel damarlanma gösterir.


12

Aşağıdaki kök ucu boyuna kesit şeklinde, soğan bitkisine ait birincil büyümenin gerçekleştiği üç bölge numaralandırılarak gösterilmiştir.
soğan bitkisine ait birincil büyümenin gerçekleştiği üç bölge
Buna göre I, II ve III numaralı büyüme bölgeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  I II III
A) Hücre bölünme bölgesi Olgunlaşma bölgesi Uzama bölgesi
B) Hücre bölünme bölgesi Uzama bölgesi Olgunlaşma bölgesi
C) Uzama bölgesi Hücre bölünme bölgesi Olgunlaşma bölgesi
D) Olgunlaşma bölgesi Uzama bölgesi Hücre bölünme bölgesi
E) Olgunlaşma bölgesi Hücre bölünme bölgesi Uzama bölgesi

üst