Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Genetik Bilgi Taşıyan Moleküller Testi ( Genetik Şifre ve Protein Sentezi )

• 759 defa çözüldü.

Online - 11. Sınıf Biyoloji Genetik Bilgi Taşıyan Moleküller Testi ( Genetik Şifre ve Protein Sentezi ) Çöz

1

Genetik şifre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) DNA üzerindeki üçlü nükleotitlerden oluşur.
B) Bir genetik şifre tüm canlılarda aynı amino asidi şifreler.
C) Genetik şifrelerin farklı şekillerde sıralanması farklı proteinlerin üretilmesine neden olur.
D) Bir genetik şifre farklı amino asitleri şifreleyebilir.
E) Genetik şifrede meydana gelen mutasyonlar proteinin amino asit dizilimini değiştirebilir.

2
Üçlü nükleotit Bulunduğu nükleik asit
I tRNA
II mRNA
III DNA

Yukarıdaki tabloda numaralı kısımlara gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  I II III
A) Kod Kodon Antikodon
B) Kodon Antikodon Kod
C) Kod Antikodon Kodon
D) Antikodon Kodon Kod
E) Kodon Kod Antikodon
3

Bir kodonun yapısında aşağıdaki moleküllerden hangisi bulunamaz?

A) Timin bazı    B) Riboz şekeri
C) Guanin bazı    D) Fosfat grubu
E) Adenin bazı

4

Hücrelerde mRNA, tRNA ve rRNA olmak üzere üç çeşit RNA molekülü bulunur.
Bu RNA çeşitleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) DNA molekülü üzerinden sentezlenirler.
B) mRNA çekirdek zarından geçemez.
C) rRNA ribozomun yapısına katılır.
D) tRNA sitoplazmada serbest olarak bulunur.
E) Sentezleri sırasında RNA polimeraz enzimi görev alır.

5

Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Prokaryot ve ökaryot hücrelerde bulunur.
B) Büyük ve küçük alt birimleri protein sentezi sırasında birleşir.
C) Protein sentezinin çok olduğu hücrelerde sayıca fazladır.
D) Yapısında protein ve DNA bulunur.
E) Üzerinde mRNA ve tRNA'nın bağlanabileceği bölgeler vardır.

6

49 amino asitlik bir protein sentezine kalıplık yapan DNA molekülünün anlamlı zincirinin ilgili bölümündeki deoksiriboz şekeri sayısı kaçtır? (Stop kodonu dahil).

A) 50  B) 100  C) 150  D) 200  E) 250

7

Tamamlayıcı zincirinin nükleotit dizilimi,
ATG GCA CTA TTC AAC TAA
olan bir DNA molekülünün kullanıldığı protein sentezinde aşağıdaki tRNA çeşitlerinden hangisi kullanılır?

 

8

protein sentezi
Protein sentezine ait yukarıdaki şema ile ilgili,

I. X, DNA'dır.
II. Y, ribozomdur.
III. Z, amino asittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

9

Bir insan hücresindeki protein sentezinde,
I. peptit bağlarının oluşması,
II. transkripsiyon ile mRNA sentezi,
III. amino asitlerin tRNA'ya bağlanması
olayları hangi sıra ile gerçekleşir?

A) I – II – III    B) II – I – III    C) II – III – I
D) III – I – II    E) III – II – I

10

Aşağıda bir protein sentezinde üç amino asitlik kısmın kodlanmasına ilişkin diziler verilmiştir.
bir protein sentezinde üç amino asitlik kısmın kodlanmasına ilişkin diziler
Buna göre numaralandırılmış bölgelere aşağıdaki nükleotit dizilimlerinden hangisi gelmelidir?

  I II III
A) TAC GUA CAG
B) AAC CAU GUC
C) TAC CAU CGA
D) TAC GUA GUC
E) AAC AAC CAG
11

Ökaryotik bir hücrede protein sentezi sırasında meydana gelen olaylar aşağıda gösterilmiştir.
Ökaryotik bir hücrede protein sentezi sırasında meydana gelen olaylar
Şemadaki numaralı olayların gerçekleştiği hücresel yapılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  I II
A) Sitoplazma Sitoplazma
B) Çekirdek Ribozom
C) Sitoplazma Çekirdek
D) Ribozom Çekirdek
E) Sitoplazma Ribozom
12

Bir polipeptit molekülünün sentezi sırasında 100 molekül su oluşmuştur.
Buna göre, bu protein sentezinde görev alan mRNA'da en az kaç nükleotit bulunur? (Stop kodonu dahil).

A) 50   B) 100   C) 300   D) 303   E) 306

13

Bir protein molekülünün amino asit sayısı bilindiğine göre bu protein sentezinde görev alan,
I. DNA'nın aktif geninin anlamlı zincirindeki nükleotit sayısı,
II. mRNA'da bulunan kodon çeşidi,
III. mRNA kodonları ile tRNA antikodonları arasında oluşan hidrojen bağı sayısı
verilenlerden hangileri hesaplanabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

14
Amino asit Kodon
Glisin GGG
Alanin GCU
Metionin AUG
Serin UCU
Valin GUC

Yukarıdaki tabloda bazı amino asitleri şifreleyen kodonlar verilmiştir. Bir canlıda sentezlenen proteinin amino asit dizilimi Metionin – Valin – Glisin – Serin – Alanin şeklindedir.
Buna göre protein sentezinde şifre veren DNA molekülüne ait anlamlı zincirin nükleotit dizilimi ne olmalıdır? (Stop kodonunu ihmal ediniz)

A) TAC CAG CCC AGA CGA
B) TAC GAC GGG AGA GCA
C) TAC CAG CCC TGT CGT
D) TAC CAG CCC AGA CGT
E) ATC GAC GGG TGT CGA

üst