Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Genetik Bilgi Taşıyan Moleküller Testi ( Nükleik Asitler )

• 851 defa çözüldü.

Online - 11. Sınıf Biyoloji Genetik Bilgi Taşıyan Moleküller ( Nükleik Asitler ) Testi Çöz

1

DNA ve RNA'ya ait nükleotitlerde aşağıdaki molekülerden hangisi ortak olarak bulunur?

A) Deoksiriboz    B) Fosfat    C) Timin
D) Riboz    E) Urasil

2

Watson–Crick DNA modelinin bir bölümü
Yukarıda Watson–Crick DNA modelinin bir bölümü verilmiştir.
Şemaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Aynı zincirdeki adenin ve timin sayıları eşittir.
B) Guanin ve sitozin nükleotitleri arasında iki hidrojen bağı vardır.
C) DNA molekülündeki deoksiriboz ve fosfat sayıları eşittir.
D) I. zincirdeki guanin nükleotidinin karşısına II. zincirde adenin nükleotidi gelir.
E) Timin ve adenin nükleotitleri arasında üç hidrojen bağı vardır.

3

Biri bitki diğeri hayvan hücrelerinden rastgele izole edilen iki farklı DNA molekülünde, aşağıda verilen oranlardan hangisi aynı olmayabilir?

A) Pürin / Pirimidin    B) Adenin / Timin
C) Fosfat / Deoksiriboz    D) Guanin / Sitozin
E) Adenin / Pürin

4

DNA molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunur.
B) İki zinciri arasında zayıf H bağları bulunur.
C) Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarımını sağlar.
D) Ökaryot hücrelerin sadece çekirdeğinde bulunur.
E) Hücre bölünmesi öncesinde kendisini eşler.

5

Aşağıda ökaryot yapıdaki beş farklı hücrenin nükleotit dizilimleri verilmiştir.
Bunlardan hangisinde meydana gelen bir hatanın kalıtsal olma ihtimali yoktur?

A) A – G – C –A – T – G    B) T – T –A – G – G – C
C) A – G – U – C –A –A     D) G – C –A – S – G –A
E) A –A – G – C – G – T

6

2000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 400 adenin nükleotidi bulunmaktadır.
Bu DNA molekülündeki zayıf hidrojen bağı sayısı kaçtır?

A) 2000   B) 2200   C) 2400
D) 2600   E) 3000

7

Nükleik asitler ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi DNA ve RNA molekülleri için ortaktır?

A) Çift zincirden oluşma
B) Çekirdekten sitoplazmaya geçebilme
C) Ribozomun yapısına katılma
D) Kendini eşleyebilme
E) Nükleotitlerden oluşma

8

nükleik asitlerin yapıtaşı olan bir nükleotit
Yukarıda nükleik asitlerin yapıtaşı olan bir nükleotit şematize edilmiştir.
Bu şemada I ve II yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  I II
A) Deoksiriboz Adenin
B) Riboz Timin
C) Deoksiriboz Sitozin
D) Riboz Guanin
E) Riboz Urasil
9

DNA molekülünün aynı zincirinde bulunan guanin ve sitozin nükleotitleri birbirine,
I. hidrojen,
II. fosfodiester,
III. glikozit
bağlarından hangileri ile bağlanır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) II ve III

10

4000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde sitozin nükleotitlerinin adenin nükleotitlerine oranı 1/4'tür.
Bu DNA molekülünün iki zincirini birbirine bağlayan zayıf hidrojen bağı sayısı kaçtır?

A) 3800   B) 4200   C) 4400
D) 5600   E) 6000

11

DNA replikasyonunun gerçekleştiği bir hücre ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru değildir?
 

12

Normal azotlu nükleotitlerden oluşan bir DNA molekülü ağır azotlu nükleotitlerin bulunduğu ortamda 3 kez eşlenmeye bırakılıyor.
Bu eşlemeler sonucunda oluşan melez DNA moleküllerinin oranı kaçtır?

A) 1 / 2  B) 3 / 4  C) 2 / 3  D) 1 / 4  E) 1 / 8

13

500 adenin nükleotidi içeren bir DNA molekülündeki hidrojen bağı sayısı 2800'dür.
Buna göre bu DNA molekülü ile ilgili,
I. Pirimidin bazlarının sayısı 1000'dir.
II. Guanin nükleotidi sayısı 600'dür.
III. Tek zincirinde 1100 fosfat bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

14

RNA çeşitlerinden biri olan tRNA,
I. amino asitleri ribozoma taşıma,
II. DNA'daki bilgiye göre üretilme,
III. protein sentezinde tekrar tekrar kullanılma
özelliklerinden hangileri ile mRNA ve rRNA'dan ayrılır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I ve III

15

İki farklı canlı türünden izole edilen DNA moleküllerindeki,
I. hidrojen bağı sayıları,
II. guanin nükleotitlerinin, sitozin nükleotitlerine oranı,
III. nükleotit çeşidi sayıları,
IV. deoksiriboz şekeri sayıları
niceliklerinden hangileri kesin olarak aynıdır?

A) I ve II    B) I ve IV    C) II ve III
D) II ve IV    E) III ve IV

üst