Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Komünite ve Popülasyon Ekolojisi Testi 1

• 968 defa çözüldü.

Online - 11. Sınıf Biyoloji Komünite ve Popülasyon Ekolojisi Testi Çöz

1

Ekosistemdeki komüniteler ile ilgili;
I. Ototrof ve heterotrof organizmalar içerir.
II. Sahip olduğu canlı grupları birbirleriyle etkileşim halindedir.
III. Tüm bireylerin vücut büyüklüğü aynıdır.
IV. Sahip olduğu canlılar aynı habitatı paylaşmak zorundadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) III ve IV
D) I, II ve IV    E) I, II, III ve IV

2

Aşağıdakilerden hangisi komünite ekolojisinin çalışma alanlarından biri değildir?

A) Türlerin birbirleriyle karşılıklı etkileşimleri
B) Bir türün tüm bireylerinde gerçekleşen yaşam döngüsü
C) Türler arası organizasyon
D) Türler arası rekabet
E) Türlerin abiyotik faktörlere karşı gösterdiği tolerans sınırları

3

Aşağıdaki grafik, bir göl ekosistemindeki komüniteye ait üç farklı plankton türünün derinliğe bağlı birey sayısındaki değişimini göstermektedir.
bir göl ekosistemindeki komüniteye ait üç farklı plankton türü
Buna göre, üç plankton türü için en uygun yaşama ortamı hangi derinlikte sağlanmıştır?

A) 1 ve 2 B) 3 ve 4 C) 4 ve 6
D) 3 ve 6 E) 5 ve 7

4

Farklı türe ait canlıların birarada yaşamasına "simbiyoz" yaşam adı verilir.
Buna göre,
I. kommensalizm,
II. mutualizm,
III. parazitlik
yaşama birliklerinin hangilerinde simbiyotik canlılardan en az biri yarar görür?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III

5

Parazitizmde, birlikte yaşayan iki türden biri bu ilişkiden yarar sağlarken diğeri zarar görür.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi parazitizme örnek olabilir?

A) Böcekçil bir bitkinin azot ihtiyacını karşılamak için böcek yemesi
B) Bazı simbiyotik bakterilerin insan bağırsağında B ve K vitamini sentezlemeleri
C) İneklerin sindirim sisteminde yaşayan bazı bakterilerin selülozu sindirmesi
D) Balık tenyasının insan bağırsağında yaşaması
E) Baklagillerin köklerinde yaşayan Rhizobium bakterileri tarafından havanın serbest azotunun bağlanması

6

B canlısı A canlısından X ve Y maddelerini sağlamaktadır
Şemada gösterildiği gibi, sadece B canlısı A canlısından X ve Y maddelerini sağlamaktadır.
A ve B canlıları arasında görülen bu beslenme ilişkisi aşağıdakilerden hangisine örnek olamaz?

A) Parazitlik    B) Kommensalizm
C) Mutualizm    D) Heterotrof beslenme
E) Holozoik beslenme

7

Bir orman komünitesindeki bitki türleri arasında,
I. ışık şiddeti,
II. topraktaki su miktarı,
III. topraktaki organik besin miktarı
faktörlerinden hangileri rekabete yol açar?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

8

Sucul ekosistemlerde komünitelerin içerdiği biyolojik çeşitliliği,
I. suyun derinliği,
II. ışık geçirgenliğinin derecesi,
III. kıyıdan uzaklık
faktörlerinden hangileri etkiler?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

9

Komünitelerde görülen ekolojik süksesyon süreci ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Süksesyon süreci sonunda komünitelerin tür kompozisyonu ve yapısı değişir.
B) Süksesyon olayı çoğunlukla sel, büyük yangınlar ve fırtına gibi müdahalelerin ardından daha belirgin olarak görülür.
C) Daha önce organizmalar tarafından işgal edilmemiş alanlarda ortaya çıkan süksesyon olayına birincil süksesyon adı verilir.
D) Mevcut komünitenin bazı müdahalelerle ortadan kaldırılması ile başlayan süksesyon olayına ikincil süksesyon adı verilir.
E) Birincil ve ikincil süksesyon sürecinde, toprak ortamı bitkilerin gelip yetişmesi için her zaman uygun koşullardadır.

10

Karasal komüniteler biyolojik çeşitlilik bakımından birbirlerinden farklılıklar gösterir.
Buna göre,
I. kutup,
II. ılıman,
III. ekvator
bölgelerinde yayılış gösteren komünitelerin biyolojik çeşitlilikleri bakımından çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I – II – III    B) II – I – III    C) I – III – II
D) III – II – I    E) III – I – II

11

Bu komünitenin yapısı ve dinamikleri üzerinde,
I. çeşitli müdahaleler,
II. baskın türler,
III. iklimsel özellikler
faktörlerinden hangileri etkilidir?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

12

Tam parazit ve yarı parazit bitkiler ile ilgili,
I. inorganik maddelerden organik madde sentezleyebilme,
II. emeç adı verilen emme organına sahip olma,
III. konak bitkiden su ve mineral ihtiyacını karşılama
özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) II ve III    E) I, II ve III

üst