Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Komünite ve Popülasyon Ekolojisi Testi 2

• 797 defa çözüldü.

Online - 11. Sınıf Biyoloji Komünite ve Popülasyon Ekolojisi Testi Çöz

1

Aynı popülasyonda bulunan sağlıklı bireylerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi farklı olabilir?

A) Kromozom sayıları    B) Beslenme biçimleri
C) Nükleotit çeşitleri    D) Protein yapıları
E) Üreme biçimleri

2

Bir popülasyondaki birey sayısının değişmesine neden olan,
I. besin miktarı,
II. salgın hastalıklar,
III. avcı sayısı,
IV. dışa göç
faktörlerinden hangilerinin azalması popülasyondaki birey sayısının artmasına neden olabilir?

A) Yalnız IV    B) I ve II    C) II ve IV
D) I, II ve III    E) II, III ve IV

3

Aşağıdakilerden hangisi popülasyonların aşırı büyümesini engelleyen faktörlerden biri değildir?

A) İklimsel değişiklikler    B) Besin bolluğu
C) Tür içi rekabet    D) Salgın hastalıklar
E) Av – avcı ilişkileri

4

bir ülkedeki insanlara ait yaş dağılımı piramidi
Yukarıda, bir ülkedeki insanlara ait yaş dağılımı piramidi verilmiştir.
Buna göre,
I. Dişi ve erkek birey sayıları yaklaşık olarak eşittir.
II. Popülasyondaki doğum oranı ölüm oranından düşüktür.
III. Popülasyondaki genç birey sayısı, yaşlı birey sayısından fazladır.
IV. Popülasyonun yoğunluğu giderek artmaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) III ve IV    C) I, II ve IV
D) I, III ve IV    E) I, II, III ve IV

5

Aşağıdakilerden hangisi bir ceylan popülasyonun yoğunluğuna etki eden biyotik faktörlerden biri değildir?

A) Predatör sayısı
B) Etçil canlı sayısı
C) İklim koşulları
D) Ototrofların biyokütlesi
E) Otçul canlı sayısı

6

Aşağıdaki grafiklerde üç farklı popülasyonun doğum ve ölüm oranları verilmiştir.
üç farklı popülasyonun doğum ve ölüm oranları
Buna göre hangi popülasyonlarda birey sayısı artmaktadır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II
D) I ve III   E) I, II ve III

7

Aşağıdaki grafikte, belirli bir bölgedeki çekirge popülasyonunun birey sayısının zamana göre değişimi verilmiştir.
belirli bir bölgedeki çekirge popülasyonunun birey sayısı
Bu grafiğe göre,
I. t1 ve t4 zaman dilimlerindeki ortam koşulları aynıdır.
II. Popülasyonun yoğunluğu t2 zaman diliminin sonunda maksimum olmuştur.
III. Popülasyonun büyüme hızı t2 zaman diliminde pozitif, t3 zaman diliminde negatiftir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

8

Taşıma kapasitesine ulaşmış bir popülasyon ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?

A) Popülasyon yoğunluğu fazladır.
B) Büyüme hızı sıfırdır.
C) Çevre direnci minimumdur.
D) Doğum ve ölüm oranları eşittir.
E) Tür içi rekabet görülebilir.

9

Bir popülasyonun geleceğini,
I. yaş dağılımı,
II. besin miktarı,
III. avcı sayısı
faktörlerinden hangileri etkileyebilir?

A) Yalnız II    B) I ve II     C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

10

Karasal bir ekosistemde yaşayan bir popülasyonun,
I. rekabete girdiği türlerin ortamda azalması,
II. bölgeye bu popülasyon ile aynı besinleri kullanan bir canlı türünün göç etmesi,
III. kullandığı besin miktarının ortamda artması
etkenlerinden hangileri taşıma kapasitesini azaltır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

11

Eymir gölünde yaşayan sazan balıklarının vücut büyüklüğü ile birey sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisinde verilmiştir?
 

12

Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden ve türlerin yok olmasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A) Bölgeye yabancı türlerin sokulması
B) Habitatların bölünmesi ve tahrip edilmesi
C) Canlılar arasında görülen av – avcı ilişkisi
D) İnsanların yabani bitkileri aşırı kullanmaları
E) Sanayi atıklarının arıtılmadan doğaya bırakılması

13

Belirli bir bölgedeki bitki popülasyonunun birey sayısının azalması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

A) Bölgedeki yağış miktarının azalması
B) Etçil canlı sayısının artması
C) Bölgedeki sanayileşmenin artması
D) Bölgeye otçul beslenen canlıların göç etmesi
E) Saprofit bakteri faaliyetlerinin azalması

14

birey sayısının zamana göre değişimi
Bir ekosistemde bulunan populasyondaki birey sayısının zamana göre değişimini gösteren grafiğe göre, hangi zaman aralıklarında büyüme hızı negatif değerdir?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) II ve IV
D) I ve V    E) III ve VI

üst