Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Komünite ve Popülasyon Ekolojisi Testi 3

• 691 defa çözüldü.

Online - 11. Sınıf Biyoloji Komünite ve Popülasyon Ekolojisi Testi Çöz

1

Tür içi rekabet ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yapılamaz?

A) Bireyler sınırlı miktardaki kaynak için rekabete girerler.
B) Bireylerin bir kaynağa olan ihtiyaçlarının toplamı, mevcut kaynak miktarını aştığında, bireyler o kaynak için rekabete girerler.
C) Ortak paylaşılan kaynak miktarı yeterli olsa bile bireyler arasında rekabet görülür.
D) Bireyler kaynak kullanımını azaltarak birbirlerini dolaylı yoldan etkilerler.
E) Bireyler arasında görülen genetik çeşitliliğe bağlı olarak rekabetin sonuçları rekabet eden bireyler arasında değişiklik gösterir.

2

Büyüme hızı zaman grafiği
Büyüme hızı zaman grafiği yukarıda verilen bir popülasyonla ilgili,

I. t2 zaman diliminde denge evresindedir.
II. t3 sonundaki yoğunluğu maksimumdur.
III. t1 zaman aralığında doğum oranı ölüm oranından yüksektir.
yorumlarından hangileri yapılamaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

3

Çam balı, çam ağaçları üzerinde bulunan ve ağaçların özsuyunu emerek yaşayan bir böceğin karbonhidrat içeren dışkısının bal arıları tarafından kullanılması sonucu yapılmaktadır.
Buna göre, böcek ile bal arısı arasındaki ilişki biçimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Mutualizm    B) Kommensalizm
C) Predatörlük    D) Endoparazitlik
E) Otlama

4

Popülasyonların büyüklüğü çeşitli iç ve dış faktörlere bağlı olarak değişir.
Buna göre, aşağıdaki grafiklerden hangisi popülasyon büyüklüğüne diğerlerinden farklı yönde bir etki yapar?
 

5

Belirli bir alanda yaşayan bir türe ait bireyler ile ilgili,
I. Aralarında etkileşim yoktur.
II. Sınırlı miktardaki kaynak için aralarında rekabet görülür.
III. Ekolojik nişlerinin farklı olması, temel gereksinimlerinin farklı olmasını sağlar.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

6

İkincil süksesyon süreci ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Mevcut komünitenin dış ekenlerle ortadan kaldırıldığı alanlarda görülür.
B) Toprak ortamı, canlı türlerinin gelip yetişmesi için uygun özelliklere sahiptir.
C) Süksesyon sürecinde ortamdaki baskın türler zaman içinde değişebilir.
D) Ortamda yayılış gösteren türler arasında kaynak paylaşımı için rekabet söz konusu olabilir.
E) Süksesyon sürecinin sonunda yeni oluşan olgun komünitenin tür kompozisyonu çok hızlı bir şekilde değişikliğe uğrar.

7

belirli bir bölgeye bırakılan tavşan sayısının zamana bağlı değişim grafiği
Yukarıda belirli bir bölgeye bırakılan tavşan sayısının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir.
Bu grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Popülasyonun yoğunluğu t1 – t3 zaman aralıklarında artmıştır.
B) Popülasyonda S tipi büyüme eğrisi görülmüştür.
C) Büyüme hızının en fazla olduğu zaman aralığı t2'dir.
D) t3 zaman aralığında popülasyon logaritmik artış evresindedir.
E) t4 zaman aralığında doğum ve ölüm oranları yaklaşık olarak eşittir.

8

Bir popülasyonun büyüklüğündeki değişme aşağıda verilen formül ile hesaplanır.
Bir popülasyonun büyüklüğündeki değişme aşağıda verilen formül ile hesaplanır.
Bu formüle göre,
I. Denge evresinde Y ve Z değerleri birbirine çok yakındır.
II. X değerinin pozitif olabilmesi için Y değerinin Z değerinden büyük olması gerekir.
III. Z değerinin Y değerinden büyük olması durumunda popülasyon yoğunluğu artar.
yorumlarından hangileri yapılamaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) II ve III

9

I. insan bağırsağında B vitamini sentezleyen bakteri,
II. bitki köklerini sararak ya da hücreler arası boşluklarında dallanararak yaşayan mikoriza,
III. köpek balığının alt çenesine tutunarak, onun besin atıklarından beslenen küçük balık
Yukarıda verilen simbiyotik yaşam şekillerinin hangilerinde ortak yaşayan canlılardan sadece biri yarar görür?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II
D) II ve III    E) I, II ve III

10

Aşağıdaki şemada X ve Y canlıları arasındaki simbiyotik ilişki gösterilmiştir.
X ve Y canlıları arasındaki simbiyotik ilişki
Buna göre, X ve Y canlıları arasındaki simbiyotik ilişki ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) X ve Y canlıları arasında karşılıklı faydaya dayalı bir simbiyotik ilişki görülür.
B) X canlısı, B ve C maddelerini Y canlısından alır.
C) Y canlısı, A maddesini X canlısından sağlar.
D) X canlısının bağımsız olarak yaşayabilmesi A maddesinin ortamda bulunup bulunmamasına bağlıdır.
E) X ve Y canlılarının birbirlerinden ayrılmaları, hayatta kalma güçlerini ve üremelerini etkiler.

11

Balanus balanoides ve Chthamalus stellatus, İskoçya kıyılarında gelgitlere maruz kalan ve kayalar üzerinde yaşayan iki kazmidyesi türüdür. Bu iki türün erginleri kayalar üzerinde tabakalı bir yayılış gösterir. Susuzluğa dayanamayan Balanus erginleri, gelgit zonunun alt kısmında yaşar ve böylece kuruma tehlikesinden korunur. Chthamalus erginleri ise, Balanus türleri ile rekabet edemedikleri ve alt kısımda daha aktif olan diğer avcı türlerden etkilendikleri için gelgit zonunun üst kısmında yaşarlar.
Buna göre, nişleri örtüşen ancak birbirinden biraz farklı habitatlarda yaşayan bu iki midye türü ile ilgili,
I. Chthamalus popülasyonu, Balanus popülasyonunun gelgit zonunun alt kısımlarından kaldırılması durumunda alt kısımlara da yayılabilir.
II. Balanus popülasyonunun gelgit zonunun üst kısımlarına yayılmasına engel, Chthamalus popülasyonunun üst kısımda yayılış göstermesidir.
III. Balanus popülasyonun, Chthamalus popülasyonuna göre rekabet gücü fazladır.
IV. Chthamalus popülasyonunun gelgit zonunun alt ve üst kısımlarına yayılmasında, Balanus popülasyonu sınırlayıcı faktör olmuştur.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I, II ve III
D) I, III ve IV    E) II, III ve IV

üst