Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih 1881'den 1919'a Mustafa Kemal Testi 1

• 475 defa çözüldü.

Online 11. Sınıf Tarih 1. Ünite 1881'den 1919'a Mustafa Kemal Testi Çöz

1

Mustafa Kemal, 1905’de Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra Osmanlı’da meydana gelen siyasi ve askeri olaylardan hangisinde yer almamıştır?

A) 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılmasında
B) Trablusgarp Savaşı’nda
C) Çanakkale Savaşı’nda
D) Kafkas Cephesi’nde
E) Makedonya Cephesi’nde

2

Mustafa Kemal, daha çocuk yaşlarında ve ilk gençlik yıllarında ülke ve dünya sorunlarıyla ilgilenmeye bunlara çözüm üretmeye çalışmıştır.
Mustafa Kemal’in, bu şekilde davranmasında;
I. Yaşadığı şehirlerdeki siyasi çalkantıların
II. Namık Kemal ve eserlerinden fazlasıyla etkilenmesinin
III. Askeri Rüşdiye ve İdadilerdeki yurtsever öğretmenlerinin çaba ve tutumlarından
hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II
D) I ve III   E) I, II ve III

3

Mustafa Kemal’in, ilk görev yeri Şam’daki 5. Ordu olmuştur. Mustafa Kemal Şam’da Osmanlıcılığın geçerliliğini kaybettiğini görerek alternatif bir siyasi yapılanma oluşturmuştur.
Bu oluşum aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Vatan ve Hürriyet Fırkası
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C) Özgürlük ve Demokrasi Fırkası
D) İttihat ve Terakki Fırkası
E) Amele ve Çiftçi Fırkası

4

Mustafa Kemal ve Arkadaşları, Harp Okulu’nda başladıkları elyazısı ile gazete hazırlama işine Harp Akademisi’nde de de devam edince Akademi komutanına yakalandılar. Allahtan komutan hürriyet fikirlerini benimsiyordu. Dolayısıyla Mustafa Kemal ve Arkadaşları sözlü bir uyarı ile bu vartayı atlatmışlardır.
Sadece bu bilgilere bakılarak, Mustafa Kemal İçin;
I. Sistemle barışık değildir.
II. Örgütçüdür.
III. Ceza olarak Şam’daki 5. Ordu’ya tayin edilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III   E) I, II ve III

5

İttihat ve Terakki Partisi;
– Meşrutiyeti II. kez ilan ettirebilmek için Tıp öğrencileri tarafında Makedonya’da kurulmuştur.
– 31 Mart Olayı’nı Hareket Ordusu ile bastırarak güç ve prestij kazanmıştır.
– I. Balkan Savaşı sonrasında Bab–ı Ali Baskını ile hükümet darbesi yapıp siyasi yönetime resmen el koymuştur.
Bu bilgiler ışığında İttihat ve Terakki Partisi için;
I. Rumeli’de örgütlenmiştir.
II. Rejimi değiştirme çabasında olmamıştır.
III. Darbeci bir anlayışa sahiptir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III   E) I, II ve III

6

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişiliğini ve düşünsel yaşamını öncelikle etkileyen şehirlerden biri değildir?

A) Selanik   B) Şam
C) Sofya     D) Manastır
E) İstanbul

7

Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan Uşi Antlaşması’nda (1912);
– Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya verilecek
– 12 ada geçici olarak İtalya’ya bırakılacak
– Trablusgarp halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili;
I. Kuzey Afrika’da toprak kaybına uğramıştır.
II. Derne ve Tobruk’ta başarılar kazanılmıştır.
III. Bölge halkı ile kültürel ve dini bağlar korunmak istenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III

8

Atatürk “Memlelet, mutlaka çağdaş, uygar ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu yaşam davasıdır.” demiştir. Bu söz çıkış noktası olarak ele alındığında Atatürk’ün ülkesi için ideali’nin;
I. Çağdaş ülkeler düzeyine çıkarmak
II. Liberal ekonomiyi yaygınlaştırmak
III. Gelenekçi yapıyı korumak
hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

9

Atatürk, halka seslendiği konuşmalarından birinde “sözlerim, herkesin hoşuna gidecek sözler değil, fakat milleti yükseltecek hakikatler olacaktır.” demiştir.
Buna göre, Atatürk’ün kişilik özelliklerinden;
I. Hızlı karar alıp uygulayan
II. Duygularını, gerçeğin önüne çıkaran
III. Gerçekleri söylemekten çekinmeyen
davranışlardan hangilerinin öne çıkarıldığı söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II     E) II ve III

10

Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanılıp Bağımsızlık sağlandıktan sonra Atatürk’ün politikası “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.” olmuştur.
Bu bilgiye göre;
I. Barışçılık
II. Kolonicilik
III. Gelenekçilik
ilkelerinden hangileri Atatürk’ün düşünceleri arasında gösterilebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I, II ve III

11

Mustafa Kemal Akdeniz Boğazı, mürettep(birleşik) kuvvetlerin harekât şubesi müdürü iken, Çanakkale Savaşları’na hazırlık yapmıştır. Kişiliğinin bir parçası olan “ileri görüşlülüğün” göstergesidir.
Mustafa Kemal, yukarıda belirtilen göreve, aşağıdakilerin hangisinden sonra getirilmiştir?

A) II. Meşrutiyet’in ilanı
B) Trablusgarp Savaşı
C) I. Balkan Savaşı
D) II. Balkan Savaşı
E) Kafkas Cephesi

12

Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’nde;
I. Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi
II. İngiltere’nin Kıbrıs’ı alması
III. Osmanlı Devleti’nden alacaklı olan devletlerin Duyun–u Umumiye adlı örgütü kurması
gelişmelerinden hangileri Mustafa Kemal’in doğduğu yıl gerçekleşen, siyasi gelişmelerdir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III   E) I, II ve III

13

Mustafa Kemal’in, II. Meşrutiyet’ten sonra ilk aldığı görev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sofya Ateşemiliteri
B) Yedinci Ordu Komutanı
C) Yıldırım Orduları Grup Komutanı
D) Harekat Ordusu Kurmay Başkanı
E) Akdeniz Boğazı Birleşik kuvvetleri Hareket Şube Müdürü

14

“Hayat demek mücadele, çarpışma demektir. Hayatta muvaffakiyet, mutlaka mücadelede muvaffakiyetle mümkündür.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri O’nun kişiliğinin hangi özelliğini gösterir?

A) Alçak gönüllülüğü
B) Çok cepheliliği
C) İleri görüşlülüğü
D) Yurtseverliği
E) Umutsuzluğa yer vermemesi

15

Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı sürerken Almanya’ya giderek Kayser ile yaptığı görüşmede bu savaşı Almanların kaybedeceğini açıkça söylemişsede ikna edememiştir.
Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisinin yaveri olarak bu geziye katıldığı söylenebilir?

A) II. Abdülmecit Efendi
B) V. Mehmet Reşat
C) VI. Mehmet Vahdettin
D) II. Abdülhamit
E) I. Abdülmecit

16
  • “Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu asıl tel örgüleri kanlara bulayarak, canını esirgemeyen kahraman askerler kazanmıştır.”
  • “Millete hizmet edenler, görevlerini yerine getirmekten başka bir şey yapmamışlardır.”

Mustafa Kemal’in, yukarıda belirtilen sözleri O’nun kişiliğinin hangi özelliğini kanıtlar?

A) İleri görüşlülüğü
B) Alçak gönüllülüğü
C) Vatanseverliği
D) Sanatseverliği
E) Hakikati arama gücü

üst