Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih 1881'den 1919'a Mustafa Kemal Testi

• 741 defa çözüldü.

Online 11. Sınıf Tarih 1. Ünite 1881'den 1919'a Mustafa Kemal Testi Çöz

1

“Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız : Bugün, günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün doğu uluslarının da uyanışını öyle görüyorum. Bu uluslar bütün güçlüklere ve bütün engellemelere rağmen, zorlukları aşacaklar ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır.”
I. Ulusal kültür
II. Ulusal egemenlik
III. Ulusal bağımsızlık
kavramlarından hangilerinin öneminin öncelikle vurgulandığı söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II     E) I ve III

2

“Dahi o dur ki, ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğunda herkes onlara delilik der.” Atatürk’ün bu sözü O’nun hangi yönünü ortaya koymaktadır?

A) Eğitimci       B) İnkılapçı
C) Yaratıcı        D) Sanat sever
E) İdealist

3

Mustafa Kemal, Meşrutiyeti ikinci kez ilan ettirmek ve parlamenter yönetime geçmeyi hedefleyen İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin toplantılarına katılmıştır.
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Halkın çıkarlarını korumaktadır.
II. Padişahın iradesini öne çıkarmıştır.
III. Demokratikleşmeden yanadır.
hangilerini söylemek doğru olabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III

4

“Ben düşündüklerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim, yanlışım olursa halk beni tekzip eder.” diyen Mustafa Kemal’in bu sözü onun kişisel özelliklerinden hangisini öne çıkarmaktadır?

A) Yaratıcılığını
B) Açık sözlülüğünü
C) İnkılapçılığını
D) İleri görüşlülüğünü
E) Çok cepheliliğini

5
  • “Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”
  • “Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket özelliğimizdir.”

sözleri Atatürk’ün, öncelikle hangi yönünü ortaya çıkardığı söylenebilir?

A) Birleştirme ve Bütünleştirme Gücü
B) Gerçekçiliği
C) Gurura yer vermemesi
D) Devrimciliği
E) Ümitsizliğe yer vermemesi

6

“Kesinlikle bilmeliyiz ki iki parça halinde yaşayan milletler zayfırtır, hastadır.” diyen Kemal Atatürk’ün bu sözü O’nun hangi yönüne dikkat çeker?

A) Gurura yer vermemesi
B) Ümitsizliğe yer vermemesi
C) Vatanseverliği
D) Birleştirme ve bütünleştirme gücü
E) İleri görüşlülüğü

7

“Ben icab ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim.”diyen Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisi öne çıkmaktadır?

A) Vatanseverliği
B) İdealistliği
C) Gerçekçiliği
D) Sanat severliği
E) Eğitimciliği

8

Savaşlarda ülkesi için gerekirse canını bile vermeye hazır olan Mustafa Kemal, daima ön cephelerde yer almıştır. “Yurt toprağı sana herşey feda olsun kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz.” sözüde onun bu davranışını doğrulamaktadır.
Buna göre Mustafa Kemal’in;
I. Ulusal egemenlik anlayışını güçlendirme
II. Duygularını, aklın ve mantığın üstüne koyma
III. Vatanı ve ulusu için her şeyini feda etme
durumlarından hangilerine hazır olduğunu göstermek istediği söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II    E) I ve III

9

Mustafa Kemal’in hem büyük bir komutan hem değerli bir devlet adamı hem düşün hem de sanat adamı olması kişilik özellikleriden öncelikle hangisi ile açıklanır?

A) Çok yönlülüğü
B) İnkılapçılığı
C) Mantıklılığı
D) Eğitimciliği
E) Yaratıcılığı

10

Mustafa Kemal’in, Sofya’daki görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kolağası
B) Askeri Ateşe
C) 9. Kolordu müfettişi
D) 3. Ordu komutanı
E) Eğitim Ateşesi

11

Mustafa Kemal, Manastır’a Askeri İdadi eğitimi için gelmişti. Farklı uluslardan olan insanları barındıran Manastır’da o dönemde iç karışıklıklar vardı.
Bölgeye;
I. Yunanistan
II. Bulgaristan
III. Sırbistan
gibi devletlerden hangilerinin egemen olmak istediği söylenebilir?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

12

Aşağıdakilerden hangisi Selanik ile ilgili doğru bir çıkarım değildir?

A) Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençliğini geçirdiği kent
B) Mustafa Kemal’i fikir ve düşünce yönünden ilk etkileyen yer
C) Makedonya’nın önemli bir liman kenti
D) Tanzimat’ın getirdiği yeniliklere ilk olumsuz tepkinin geldiği yer
E) Osmanlı Devleti’nin batıya açılan penceresi

13

I. Mahalle Mektebi
II. Şemsi Efendi İlkokulu
III. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
Mustafa Kemal yukarıda gittiği okullardan hangilerini kısa bir süre sonra bırakmıştır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II     E) I ve III

14

Mustafa Kemal’in;
– Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katılması
– Çanakkale Savaşları’nda düşmanı durdurması
– Kafkas Cephesi’nde kaybedilen Muş ve Bitlis’i geri alması
ile ulaşmak istediği temel amaç için;
I. Ordu–millet kopukluğuna son vermeye çalışmıştır.
II. Sömürgeci düşünce ve eylemleri boşa çıkarmak istememiştir.
III. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nı elde etmek istememiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve II     E) II ve III

15

“Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türkiye ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.” diyen Kemal Atatürk, bu saptaması ile hangi alanla ilgili düşüncelerini açıklamıştır?

A) Ekonomi      B) Siyaset
C) Din              D) Tarih
E) Sosyal

16

Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisindeki başarısının ardından adını ilk kez geniş kitlelere duyurma fırsatını elde etmiştir?

A) Suriye Cephesi
B) Kafkas Cephesi
C) Irak Cephesi
D) Galiçya Cephesi
E) Çanakkale Cephesi

üst