Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 1

• 607 defa çözüldü.

Online 11. Sınıf Tarih 6. Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi Çöz

1

Aşağıdakilerden hangisi Atatük Dönemi Dış Politikada, Türkiye Fransa ilişkileri içinde sorun olarak değerlendirilemez?

A) Suriye Sınırı Sorunu
B) Irak Sınırı Sorunu
C) Yabancı Okullar Sorunu
D) Adana – Mersin Demiryolları Sorunu
E) Lozan’dan kalan Osmanlı Borçları Sorunu

2

Musul Sorunu; Lozan’da çözüme bağlanamayan ve çözümü daha sonraya bırakılan konulardan biriydi.
Bu konu;
I. Milletler Cemiyeti’nce çözülmüştür.
II. Referandum yoluyla çözülmüştür.
III. Birleşmiş Milletler Cemiyeti’nce çözülmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III

3

9 Şubat 1934 imzalanan Balkan Antantı ile Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’nın Hükümet temsilcileri aşağıdaki şehirlerden hangisinde bir araya gelmiştir?

A) İstanbul   B) Atina
C) Belgrad   D) Bükreş
E) Tiran

4

Türkiye, başlangıçta savaşı kazanan devletlerin savaşı kaybeden devletler üzerinde bir baskı aracı olarak gördükleri İngilizlerin nüfuzu altındaki Milletler Cemiyeti’ne girmedi.
Ancak;
I. 1932’de siyasi dengelerin değişmeye başlaması
II. Dünya barışının olası bir tehdit altında olması
III. Kimi cemiyet üyelerinin katılım için davet etmesi
gibi gelişmelerden hangileri kuruma üye olmada etkili olmuştur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II      C) I ve II
D) I ve III   E) I, II ve III

5

Fransız Hükümeti temsilcileri, yabancı okulların geleceği konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile görüşmek istemişse de Türk Hükümeti kendi sınırları içerisinde bulunan okullar konusunda kimse ile görüşmeyeceğini bildirmiştir.
Bu duruma bakarak Türkiye’nin tutumu ile;
I. Uzlaşmadan uzak baskıcı bir politika izlemiştir.
II. Tam bağımsızlık korunmaya çalışılmıştır.
III. İç işlerine karışılmasına izin vermemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III

6

1923 – 1930 yılları arasında;
I. Musul
II. Yabancı Okular
III. Nüfus Mübadelesi (değişimi)
sorunlarından hangilerinin çözümünün açıkca Misak–ı Milliye ters düştüğü söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III

7

Yunan Hükümeti temsilcileri ile imzalanan Nüfus Değişimi Antlaşması’na göre İstanbul’daki Rumlarla Batı Trakya’daki Türkler dışında kalan Anadolu’daki Rumlarla Yunanistandaki Türkler karşılıklı olarak yer değiştirilmiştir.
Sadece bu bilgilere göre;
I. Sorunun çözümünde Venizelos özel bir çaba göstermiştir.
II. Anadolu’daki müslüman nüfus artmıştır.
III. İstanbul’daki Rumlarla Batı Trakya’daki Türkler yerli halk olarak kabul görmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

8

Türk Dış Politakası’nın;
I. Ulusal güce dayanmak
II. Bağımsızlıktan ödün vermemek
III. Yurtta Barış, Dünya’da Barış İlkesi’ne bağlı kalmak
çabalarından hangilerinin Türkiye’nin yayılmacı bir politika izlemediğinin kesin kanıtıdır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III

9

Tevhid–i Tedrisat Yasası’na göre yabancı okulların durumu için;
I. Müdür yabancı ise, müdür baş yardımcısı Türk olacaktır.
II. Misyonerlik çalışması yapılmayacaktır.
III. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olacaklardır.
yargılarından hangilerinin geçerli olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) II ve III   E) I, II ve III

10

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde dış politikamızda izlenen barışcı girişimlerin getirdiği başarılardan biri değildir?

A) Balkan Antantı’na giriş
B) Sadabat Paktı’na giriş
C) Milletler Cemiyeti’ne giriş
D) AB ile Gümrük Birliği Sözleşmesi’nin imzalanması
E) Nüfus Değişimi Sorunu’nun çözümlenmesi

11

I. Musul Sorunu
II. Hatay Sorunu
III. Boğazlar Sorunu
IV. Savaş Tazminatları Sorunu
V. Dış Borçlar Sorunu
yukarıdakilerden hangileri Lozan Barış Antlaşması’ndan sonraki zaman diliminde yeniden gündeme gelerek lehimize sonuçlanmıştır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) I ve II
D) II ve III   E) IV ve V

12

Aşağıdakilerden hangisi Misak–ı Milli sınırlarımızın içinde yer almasına karşın Milletler Cemiyeti’nin aldığı karar ile İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılmıştır?

A) Musul     B) İskenderun
C) Bağdat   D) Antakya
E) Beyrut

13

I. Balkan Antantı
II. Sadabat Paktı
III. Hatay’ın Anavatana katılması
IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
V. Milletler Cemiyeti’ne giriş
yukarıdakilerin doğru kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) V – I – IV – II – III
B) III – I – IV – II – V
C) II – IV – I – V – III
D) IV – I – III – II – V
E) I – II – V – IV – III

14

Boğazlar ve Hatay Sorunu’nun Türkiye’nin lehine sonuçlanmasında Türkiye’nin;
I. Balkan Antantı’na katılması
II. Milletler Cemiyeti’ne üye olması
III. Sadabat Paktı’na katılması
gelişmelerinden hangilerinin öncelikle katkısı olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III

15

Lozan’daki garantör devletlerden biri olduğu halde Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni yayılmacı bir politika izlediği için 1938’e kadar imzalamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sovyet – Rusya
B) Japonya
C) İtalya
D) Yunanistan
E) Portekiz

16

Türkiye, 9 Şubat 1934’te Balkan Antantı’na katılarak batı sınırlarını güvence altına almıştır.
Bu bilgiye dayanarak;
I. Yugoslavya
II. Yunanistan
III. Bulgaristan
IV. Romanya
gibi yukarıdaki devletlerdan hangileri ile sınır güvenliğinin sağlandığı söylenemez?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) II ve III   E) III ve IV

üst