Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi

• 677 defa çözüldü.

Online 11. Sınıf Tarih 6. Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi Çöz

1

Türkiye Cumhuriyeti Devleti;
– 1932’de Milletler Cemiyeti’ne girmesi
– 1934’de Balkan Paktı’nın oluşmasında Yunanistan’la birlikte önderlik etmesi
– 1937’de Sadabat Paktı’na üye olması
durumlarına bakarak, Türkiye’nin dış politikası ile ilgili;
I. Türkiye’nin, dış saygınlığı artmıştır.
II. Türkiye’nin, iç güvenliği tehdit altındadır.
III. Dünya barışına, katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılmaz?

A) Yalnız I   B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve III   E) I, II ve III

2

“1930’lu yıllarda başlayan Türk–Yunan dostluğu 1950’li yıllarda bozulmaya başlamıştır.” diyen bir siyaset bilimci savına kanıt olarak;
I. 1930 yılında Nüfus Değişimi Sorunu’nu barışçı bir şekilde çözmesi
II. Nüfus Değişimi, Sorununu çözerken duyulan güven ortamının Balkan Antantı ile pekişmesi
III. 1954’te Kıbrıs Sorunu ile dostluğun bozulması
durumlarından hangilerini gösterebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve III   E) I, II ve III

3

I. Natoya giriş
II. Balkan Antantı’na giriş
III. Birleşmiş Milletler Cemiyeti’ne giriş
yukarıdaki girişimlerden hangileri Atatürk Dönemi’nde dış politikamızda izlenen barışçı çabalar içinde sayılamaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız II      C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III

4

Atatürk dönemi dış politikasının temelini barışçı düşünce oluşturur.
Aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisi dış politikanın belirlenmesinde öne çıktığı gibi Dış İşleri Bakanlığı’nın girişinde de yer alır?

A) İnsan ve İnsanlık Sevgisi
B) Akılclık ve Bilimsellik
C) Ulusal Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü
D) Ulusal Egemenlik
E) Yurtta Barış, Dünya’da Barış

5

“Lozan Konferansı’nda, Boğazlarla ilgili soruna kısmen bir çözüm bulunmuştu. Fakat daha sonra yapılan bir anlaşma ile Boğazlar komisyonu kaldırılmış, Boğazın her iki yakasına asker ve silah konabileceği hükme bağlanmıştır.”
Yukarıda açılım özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Paris Antlaşması
B) İstanbul Antlaşması
C) Londra Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

6

İtalya’daki Faşizm’in, Almanya’da Nazizm’in güçlenmesi, saldırgan ve yayılmacı bir politika izlemesi üzerine Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya tarafından bölge sınır güvenliklerini koruma amacıyla kurulmuştur.
Yukarıda özellikleri belirtilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nato
B) Balkan Antantı
C) Sadabat Paktı
D) Birleşmiş Milletler
E) Cemiyet–i Akvam

7

Atatürk Dönemi’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında aşağıdakilerden hangisi bir sorun olmamıştır?

A) Kıbrıs Sorunu
B) Musul Sorunu
C) Hatay Sorunu
D) Nüfus Değişimi Sorunu
E) Boğazlar Sorunu

8

1932 – 1938 yılları arasındaki Dış Politikadaki gelişmeler dikkate alındığında Türkiye’nin uluslararası alanda katkı sunmasını sağlayan en önemli gelişme için aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Sadabat Paktı’na girmesi
B) Balkan Antantı’na girmesi
C) Milletler Cemiyeti’ne girmesi
D) Hatay’ın Anavatana katılması
E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalaması

9

I. Hatay Sorunu
II. Boğazlar Sorunu
III. Musul Sorunu
Yukarıdakilerden hangileri, Lozan Barış Antlaşması’ndan sonraki zamanlarda tekrar gündem konusu olup
lehimize sonuçlanmıştır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II      C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III

10

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti;
I. Musul
II. Boğazlar
III. Yabancı Okullar
sorunlarından hangilerini bir iç sorun olarak gördüğü için Milletler Cemiyeti’nin hakemliğine ihtiyaç duymamış, Avrupa devletlerinin görüşme taleplerini reddetmiştir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III   E) I, II ve III

11

Aşağıdakilerden hangisi Boğazlar Sorunu’nun kalıcı bir çözümü olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne doğru gidişin gerekçeleri içinde yer almaz?

A) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
B) Japonya’nın Mancurya’ya saldırması
C) Almanya’nın Ren Bölgesi’ni silahlandırması
D) Japonya’nın Milletler Cemiyeti’nden çekilmesi
E) Vietnam’ın, Kuzey ve Güney Vietnam olarak ikiye ayrılması

12

Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin sağladığı kazanımlar içinde yer almaz?

A) Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
B) Türkiye’nin stratejik öneminin artması
C) Boğazın her iki yakasında asker ve silah bulundurulabilmesi
D) Boğazlardan savaş gemilerinin geçişinin özel izne bağlanması
E) Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğinin tartışmalı hale gelmesi

13

Cumhuriyet Dönemi’nde Yunanistan’ın Lozan Antlaşması’na aykırı olarak İstanbul’da daha fazla Rum bulundurabilmek için 30 Ekim 1918’den önce her ne şekilde olursa olsun İstanbul’da bulunan Rumların
yerleşmiş sayılmalarını savunduğunda Türk – Yunan ilişkilerinde;
I. Etabli
II. Kıbrıs
III. Ege Kıtasahanlığı
sorunlarından hangilerinin yaşanmasına yol açtığı savunulabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

14

1923 – 1931 Dönemi’nde bazı küçük anlaşmazlıklara karşın Türkiye ile özellikle ticari alandaki işbirlikleri
göz önüne alındığında Türkiye’ye en yakın batılı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere   B) İtalya        C) Fransa
D) Almanya   E) Avusturya

15

Türkiye’nin Cumhuriyet Dönemi’nde izlediği dış politikanın temel amacı, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün uluslar arası alanda eşitlik ilkesine uygun olarak korunması ve sürdürülmesi olmuştur.
Bu yargıyı
I. İstam devletlerinin, Türklere karşı dostça davranması
II. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
III. Şeyh Sait Ayaklanması’nın, Türkiye ile İngiltere arasındaki 1926’da yapılan Ankara Antlaşması ile sonuçlanması
durumlarından hangileri kanıtlar?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

16

Türkiye aşağıdaki devletlerden hangisi ile 17 Aralık 1925’te Dostluk, Tarafsızlık ve Saldırmazlık Paktı’nı
imzalamıştır?

A) Yunanistan    B) Fransa
C) SSCB           D) Romanya
E) İran

üst