Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Testi 1

• 484 defa çözüldü.

Online - 11. Sınıf Tarih 5. Ünite Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Testi Çöz

1

I. Akla bilime dayanma
II. Birbirini tamamlayıcı nitelikte olma
III. Toplumum gereksinimlerine yanıt verme
durumlarından hangileri Atatürk İlkeleri’nin her biri için geçerlidir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve II    E) I, II ve III

2

Halkçılık ilkesinin demokratik olma özelliğini;
I. Ayrıcalıklara karşı olması
II. Yönetenlere daha fazla ayrıcalık tanınması
III. Her alanda kadın erkek eşitliğini savunması
durumlarından hangileri destekler niteliktedir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) II ve III

3

“Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği
itiraf etmekten başka bir şey değildir.” diyen Atatürk bu sözüyle bütünleyici ilkelerden hangisine gönderme yapmıştır?

A) Özgürlük ve bağımsızlık
B) Yurtta barış, dünyada barış
C) Ulusal egemenlik
D) İnsan ve insanlık sevgisi
E) Ulusal birlik, beraberlik, ülke bütünlüğü

4

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri’nin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
B) Herhangi bir zorlama ve öykünme yoktur.
C) Sözde kalmamış tümü de uygulanmıştır.
D) İlkeler birbirinden kopuktur.
E) Birbirini tamamlayan ve koruyan bir bütündür.

5

Bütün insanları “dünya vatandaşı” olarak niteleyen Atatürk, insanların barış ve kardeşlik duyguları içinde
yaşamasını arzu etmiş ve bunu aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisi ile somutlamıştır?

A) Akılcılık ve Bilimsellik
B) İnsan ve İnsanlık Sevgisi
C) Özgürlük ve Bağımsızlık
D) Ulusal egemenlik
E) Ulusal birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü

6

“Yurtta barışın” sağlanabilmesi için;
I. Çağdaşlaşma
II. Laikliği topluma egemen kılma
III. Ulusal birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğünü sağlama
çabalarından hangilerinin gerekli olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

7

Bir devletin, ulusal çıkarlarını sağlamak ve ulusal hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi unsurların bütününe milli güç denir.
Aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurlarından biri değildir?

A) Politik güç
B) Askeri güç
C) İnsan gücü
D) Coğrafi konum
E) Sivil insanları cepheye gönderme gücü 

8

Atatürk’ün, “Hiçbir sevgi, vatan ve ulus sevgisinden üstün değildir.” belirlemesi aşağıdaki ilkelerden hangisi
ile birebir örtüştüğü söylenebilir?

A) Laiklik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Devrimcilik

9

Cumhuriyetin ilk yıllarında, temel sanayi kuruluşlarını gerçekleştirmek için halkın elinde yeterli sermayenin olmaması, girişimci ruh teknolojik donanım, teknik iş gücü vb. eksikliklerin aşağıdaki Atatürk İlkeleri’nden hangisinin yaşama geçmesini kaçınılmaz hale getirdiği söylenebilir?

A) Devletçilik    B) Laiklik
C) Devrimcilik   D) Halkçılık
E) Ulusçuluk

10

Mustafa Kemal, Şapka Devrimini gelişmiş bir şehrimiz olan İstanbul ya da İzmir’de değilde Kastamonu gibi tutucu sayılan bir şehrimizde halka tanıtmış ve bu devrimin topluma neler kazandırdığını örneklerle açıklamıştır.
O’nun bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) İnatçılığıyla
B) Kararlılığıyla
C) Batı özentisiyle
D) Askeri dehasıyla
E) Devlet adamı kişiliği ile

11

Atatürk Dönemi’nde;
– Halifeliğin kaldırılması
– Tevhid–i Tedrisat Yasası’nın kabul edilmesi
– Tekke, türbe ve zaviyelerinin kapatılması
gelişmeleriyle, aşağıdakilerden hangisinin öncelikle amaçlandığı söylenebilir?

A) Laik devlet düzenini inşa etmenin
B) Kültür farklılığına son vermenin
C) Diyanet işleri Başkanlığı’nı oluşturmanın
D) Eğitimde birliğin sağlanmasının
E) Batılılaşma çabalarının

12

“Yaşanılan çağa ayak uydurma, bunu sağlayan düşünceye kurumlarla ve kuruluşlarla uzlaşmaktır.” belirlemesi
aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A) Akılcılık ve bilimsellik
B) Ulusal birlik ve beraberlik
C) Çağdaşlaşma ve batılılaşma
D) Ulusal birlik, beraberlik
E) Özgürlük ve bağımsızlık

13

“Bizim izlediğimiz politika, olabildiğince kısa bir zaman diliminde ulusu esenliğe çıkarabilmek için özelilkle ulusun genel çıkarlarının olduğu ekonomik etkinliklerde, devleti doğrudan işin içerisine katmak gerekir.” Atatürk’ün konuşma metninden özellikle alınan bu bölüm için;
I. Laiklik
II. Devletçilik
III. Cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangilerinin kaçınılmazlığı ifade edilmiştir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II  C) I ve II
D) I ve III   E) II ve III

14

I. Aşar Vergisi’nin kaldırılması
II. Sınıf ve zümre ayrımının yapılmaması
III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
gibi gelişmeler aşağıdaki Atatürk İlkeleri’nden hangisi ile ilgilidir?

A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) İnkılapçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Ulusçuluk

15

I. Laiklik
II. Ulusçuluk
III. Devrimcilik
IV. Cumhuriyetçilik
V. Devletçilik
yukarıdaki Atatürk İlkeleri’nden hangileri akıl ve bilime yönelmede diğerlerinden daha temel özelliğe sahiptir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II
D) I ve III   E) IV ve V

16

“Atatürk’ün her alanda getirdiği uygulamaları aynen korumak, gerçek Atatürkçülüktür.” diye söyleyen bir kişi için aşağıdaki Atatürk İlkeleri’nden hangisiyle öncelikle çeliştiği söylenebilir?

A) Laiklik        B) Halkçılık
C) Ulusçuluk   D) İnkılapçılık
E) Devletçilik

üst