Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Testi

• 210 defa çözüldü.

Online - 11. Sınıf Tarih 5. Ünite Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Testi Çöz

1

Atatürk devrimlerinin genel amacı ve varoluş nedeni için;
I. Eğitim de reform çalışmalarını başlatmak
II. Türki Cumhuriyetleri tek bayrak altında toplamak
III. Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak
çabalarından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


2

Ulusun varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için birlikte çalışmak; bu çalışma ve bilinci diğer kuşaklara da aktarmaktır.
Tanımlaması aşağıdaki temel ilkelerden hangisine aittir?

A) Ulusçuluk   B) Devrimcilik
C) Laiklik        D) Halkçılık
E) Devletçilik


3

Atatürk; 16 Temmuz 1921’de Ankara’da “Maarif Kongresi” ndeki konuşmasında; “Şimdiye kadar izlenen öğretim ve eğitim yöntemlerinin ulusumuzun gerileme tarihinde, en önemli etken olduğu kanısındayım” diyerek acı bir gerçeğe parmak basıyordu.
Bu olumsuzluğu ortadan kaldıracak bütünleyici ilke için aşağıdakilerden hangisi önceliklidir?

A) Ulusal egemenlik
B) Akılcılık ve bilimsellik
C) İnsan ve insanlık sevgisi
D) Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
E) Yurtta barış, dünyada barış


4

I. Saltanat’ın kaldırılması
II. Halifeiliğin kaldırılması
III. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
uygulamalarından hangileri Türkiye’de laikleşme yolunda atılan adımlar içerisinde yer alır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II       C) I ve III
D) II ve III   E) I, II ve III


5

– Bir ülkede ulusal birlik ve beraberliği sağlamak, değişik din ve mezheplere eşit mesafede kalmayı zorunlu
kılar.
– Değişik toplumsal gruplar arasında eşitliği sağlamaya yönelik bir ekonomik ve sosyal politika ulusal birliğe
hizmet eder.
Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanması için gerekli olan bu yargılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla doğru bir ikili olarak verildiği söylenebilir?

A) Devrimcilik – Devletçilik
B) Devrimcilik – Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik – Halkçılık
D) Laiklik – Halkçılık
E) Laiklik – Ulusçuluk


6

Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Türk Devleti’nde laikliği yerleştirme aşamalarından biri değildir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
E) Tevhid–i Tedrisat Yasası’nın kabul edilmesi


7

Atatürk “Ulusun girişimlerinin önüne geçebilecek hiçbir güç yoktur.” diyerek;
I. Ulusal egemenlik
II. Ulusal bağımsızlık
III. Çağdaşlaşma – batılılaşma
gibi bütünleyici ilkelerden öncelikle hangilerine işaret ettiği söylenebilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III


8

Halkçılık ilkesinin esası sosyo – ekonomik ve kültürel alanlarda ayrıcalıklara izin verilmemesidir.
Bunu sağlamak için;
I. özgürlük
II. eşitlik
III. yurtseverlik
gibi kavramlardan öncelikle hangilerine vurgu yapıldığı söylenebelir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve II
D) II ve III    E) I, II ve III


9

Yeni Türk Devleti’nde;
– Halkın yasalar önünde eşit olması
– Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin herkese eşit olarak götürülmesi
gibi özellikler aşağıdaki Atatürk İlkeleri’nden hangisi ile ilgilidir?

A) Devletçilik   B) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık      D) Ulusçuluk
E) Devrimcilik


10

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde görülen;
I. Giysi devriminin yapılması
II. Aşar Vergisi’nin kaldırılması
III. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
IV. Türk Dil Kurumu’nun kurulması
V. Soyadı Yasası’nın kabul edilmesi
gibi gelişmelerden hangileri “ulusçuluk” ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?

A) I ve II        B) II ve III    C) I ve III
D) III ve IV     E) IV ve V


11

Cumhuriyet Dönemi’nde;
– 24 Anayasası’ndan “Devletin dini İslâmdır.” maddesinin 1928’de çıkarılması
– 1934’te çıkarılan bir yasa ile toplumsal sınıf ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması
gibi uygulamalar, aşağıdaki ilkelerden hangileri doğrultusunda sırasıyla gerçekleştirilmiştir?

A) Devrimcilik – Devletçilik
B) Laiklik – Ulusçuluk
C) Laiklik – Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik – Cumhuriyetçilik
E) Laiklik – Halkçılık


12

Yeni Türk Devleti’nde;
I. Saltanatın kaldırılması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
III. Çok Partili Siyasal yaşama geçilmesi
gibi uygulamalardan hangilerinde demokratikleşme amacı taşıdığı söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II      C) I ve II
D) I ve III   E) I, II ve III


13

“Laiklik dar anlamıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Geniş anlamda ise yaşamın her türlü alanından dinin çekilmesi ve çağdaşlaşma önündeki tüm engellerin kaldırması sürecidir.”
Buna göre;
I. Halifeliğin kaldırılması
II. Aşar Vergisi’nin kaldırılması
III. Erkan–ı Harbiye Vekaleti’nin kaldırılması
gibi uygulamalardan hangileri laikliğin yerleştirilmesi ile ilgili devrimler içinde sayılabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III


14

Atatürk, sağlık alanında yapılacak çalışmaların sosyal devlet anlayışıyla yürütülmesi gerektiğine işaret etmiştir.
Bu duruma bakarak;
I. Ulusçuluk
II. Laiklik
III. Halkçılık
ilkelerinden hangilerinin yaşama geçirildiği söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II     E) I ve III


15

1934 yılında çıkarılan yasa uyarınca Ağa, Hacı, Hoca, Molla gibi eski toplum zümrelerini belirten unvanların kaldırılmasına bakarak;
I. Devletçilik
II. Halkçılık
III. Ulusçuluk
ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gerçeği olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III


üst