Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih Kurtuluş Şavaşı'nda Cepheler Testi 1

• 517 defa çözüldü.

Online 11. Sınıf Tarih 3. Ünite Kurtuluş Şavaşı'nda Cepheler Testi Çöz

1

“Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı vermek durumunda kalışımızın nedenlerini I. Dünya Savaşı’ndan çok savaş sonunda
imzalanan ateşkes koşullarında aramak gerekir?” yargısı aşağıdakilerde hangisine dayandırılabilir?

A) Türkler’in oturduğu toprakların, ateşkesten sonra işgal edilmesine
B) Çanakkale Cephesi’nde Osmanlı ordularının ciddi başarılar göstermesine
C) Suriye – Filistin Cephesi’nde, Almanlar’dan beklenen yardımın gelmemesine
D) Irak Cephesi’nde, Araplar’ın ihanetine uğranmasına
E) Ateşkes hükümlerinin, geciktirilmesine ya da uygulanmamasına


2

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda Güney Cephesi ile ilgili gelişmeler içerisinde yer almaz?

A) 1918 yılında, bölgenin İngilizler’ce işgali
B) 1919 yılında,bölgenin İngilizler tarafından Fransızlar’a bırakılması
C) İşgalcilere karşı, bölge halkının direnmesi
D) Fransa’nın Ankara Antlaşması ile Güney Bölgesi’ni tamamen boşaltması
E) İtalya’nın, II. İnönü Savaşı’ndan sonra; Antep, Urfa ve Maraş’ı boşaltması


3

Güney illeri halkı kendi yerel savunmalarını Fransız ve Ermeni işbirlikçilere karşı gerçekleştirdikten sonra buradaki güçler Batı’ya kaymıştır. Güney cephesindeki kalıcı sonuç aşağıdaki antlaşmalardan hangisinden sonra gerçekleşmiştir?

A) Gümrü   B) Gürcü
C) Kars      D) Moskova
E) Ankara


4

“TBMM; hilafet ve saltanatın, yurdun ve ulusun kurtarılması sağlanıncaya kadar toplanır.” 1921 Anayasa’sında yer alan bu en önemli hükme bakarak;
I. Esas olan, padişahı baskı ve zordan kurtarmaktır.
II. TBMM’nin geçici izlenimi verilmeye çalışılmıştır.
III. TBMM’nin önceliği saltanatı ve halifeliği kaldırmaktır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III5

II. İnönü Savaşı’nın kazanılması üzerine Fransa; TBMM’ye ateşkes önerisinde bulunmuş, İtalya ise askerlerinin büyük bir bölümünü Anadolu’dan çekme kararı almıştır. Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransa; TBMM Hükümeti ile
Ankara Antlaşması’nı imzalayarak askerlerinin tamamen çekmiş, İtalya bir antlaşma yapmadan geride kalan askerlerin tümünü çekmiştir. İngiltere ise Yunanistan’ı destekleme politikasına devam etmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İngiltere’nin, yenilgiyi henüz kabullenmediği
B) Askeri zaferlerin, siyasi zaferlere ortam oluşturduğu
C) İtilaf Devletleri, arasındaki tutum farkının sürdüğü
D) Yunan Ordusu’nun, işgal ettiği toprakları hızla boşaltmaya başladığı
E) Askeri ve siyasi başarıların aşamalı olarak gerçekleştiği.


6

I. İnönü, gerçekte iki taraftanda, sayıca az olan birliklerin katıldığı bir çarpışma olmasına karşın Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mız içinde çok önemli yer tutar.
Bu önemin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Savaşların kazanılmasında silah ve cephanenin çok önemli olması
B) Bu başarının, TBMM’nin otoritesini güçlendirdiği gibi halkın TBMM’ye olan güvenini pekiştirmesi
C) TBMM ordularının Batı Cephesi’nde kazandığı ilk zafer olması
D) Meclisteki, tartışmaları hızlandırması
E) İngiltere’nin Yunan ordusuna güveninin sarsılması


7

Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasından sonra Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve dostluk içinde geliştiği görülmektedir.
Bu açıklamanın ışığında;
I. Devletler arası ilişkilerde din unsuru belirleyicidir.
II. Devletler arasında sür-git düşmanlık ve dostluk ilişkileri yoktur.
III. Devletler değişen koşullara uygun politika izlerler.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III


8

Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’nin;
I. İstikâl Marşı’nı kabul etmesi
II. İstanbul Hükümeti ile her türlü resmi ilişkinin kesilmesi
III. İstanbul Hükümeti’nin imzaladığı antlaşmaların tanınmaması
IV. Teşkilât–ı Esasiye Yasası’nın hazırlanması
Aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik çabalar içerisinde sayılamaz?

A) Sevr Antlaşması’nın yürürlüğe girmesini engellemeye
B) Söz, yetki ve kararın ulusa ait olmasını gerçekleştirmeye
C) İstanbul Hükümeti’ni devre dışı bırakmaya.
D) Ulusal mücadeleyi hukuksal bir zemine oturtmaya.
E) İstanbul Hükümeti’yle varolan ilişkileri geliştirmeye


9

Aşağıdakilerden hangisi Eskişehir – Kütahya savaşlarının sonuçlarından biri değildir?

A) Meclis’in, Kayseri ya da Sivas’a taşınmaları tartışmasının başlaması
B) TBMM’nin, Başkomutanlık Yasası’nı kabul etmesi
C) Yunan ordusunun, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda ilk başarısını göstermesi
D) Mustafa Kemal’e, gazilik ve mareşallik unvanlarının verilmesi
E) Meclisteki, muhalefet grubunun sesini yükseltmesi


10

13 Ekim 1921’de imzalanan Kars Antlaşması uyarınca Sovyetler Birliği ile olan sınırımız belirlenmiştir. Bu antlaşmayı imzaya koyan Sovyet Cumhuriyet’i aşağıdakilerden hangisinde doğru bir üçlü olarak verilmiştir?

A) Gürcistan – Ermenistan – Azarbeycan
B) Tacikistan – Gürcistan – Azerbeycan
C) Özbekistan – Kırgızistan – Ermenistan
D) Dağıstan – Gürcistan – Özbekistan
E) Dağıstan – Gürcistan – Tacikistan


11

Aşağıdakilerden, hangi muharebenin sonuçlanması İtalyanlar’ın işgal ettikleri Konya – Isparta – Burdur – Antalya yörelerindeki askerlerinin büyük bir kısmını çekmelerine neden olmuştur?

A) I. İnönü
B) Eskişehir – Kütahya
C) Başkomutanlık – Meydan Muharebesi
D) II. İnönü
E) Sakarya


12

Kütahya – Eskişehir Savaşları sırasında ordunun Sakarya’nın Doğusu’na çekilmesi Mustafa Kemal’e karşı olanlara cesaret vermiş ve sorumlu gördükleri Mustafa Kemal’in durumu düzeltmesini istemişlerdir.
Bu gelişmelere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mustafa Kemal’i zor duruma düşürmek istendiğine
B) Ulusal Kurtuluş, yanlıları arasında düşünce ayrılığı olduğuna
C) Askeri mücadelenin yanı sıra, siyasi düşünce ayrılığı olduğuna
D) Mustafa Kemal’e tüm halkın sonsuz güvendiğine
E) Düzenli Ordu’nun düşmanı püskürtemediğine


13

Doğu Trakya, İstanbul ve boğazların silahlı bir mücadeleye girişilmeden TBMM denetimine geçmesi Mudanya
Ateşkes Antlaşması ile sağlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Yeni Türk Devleti’nin, ilk kez tanındığının
B) Boğazlarla ilgili komisyonun olduğunun
C) İşgalci kuvvetlerin gecikmeli de olsa amaçlarına ulaştığının
D) TBMM’nin, politik bir başarı kazandığının
E) TBMM’nin, Milletler Cemiyeti’nin vazgeçilmez üyesi olduğunun


14

Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde;
ı. II. İnönü Muharebesi’nden sonra, İtalyanların işgal ettiği toprakların bir kısmını boşaltması
II. TBMM’nin, SSCB ile Moskova Antlaşması’nı imzalaması
III. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra, gerek İtalya gerekse Fransa’nın Anadolu’daki askerlerini tümüyle
geri çekmesi
gelişmelerinden hangileriyle işgalci devletler arasındaki birliğin bozulduğu söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II    E) I ve III


15

Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde;
– Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra İtalya Anadolu’daki askerlerini geri çekmiş bir antlaşma dahi
yapmamıştır.
– Ankara Atlaşması’nın imzalanmasıyla TBMM–Fransa arasındaki çatışma sona ererken Güney Cephesi tamamen kapanmıştır.
Bu yaşanmışlıklara dayanarak;
I. Yunan ordusu, Anadolu’dan çıkarılmıştır.
II. İtilâf Devletleri arasındaki birlik bozulmuştur.
III. Kurtuluş Savaşı’nın askeri boyutu son bulmuştur.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III


16

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Savaşı öncesi “Tekalif–i Milliye Emirleri” ile halktan ordu için gerekli malzemeleri istemesi ve bunun takibinin komisyon üyeleri tarafından yapılacağı için yargı kısmının “İstiklâl Mahkemeleri” yetkisinde olduğunu bildirmesine;
I. TBMM’nin maddi gücünün yetersiz olması
II. İtalya’nın söz verdiği silahları göndermemesi
III. Duyun–u Umumiye’nin yeni borç para vermemesi
gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III


üst