Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih Kurtuluş Şavaşı'nda Cepheler Testi

• 372 defa çözüldü.

Online 11. Sınıf Tarih 3. Ünite Kurtuluş Şavaşı'nda Cepheler Testi Çöz

1

Gümrü Antlaşması’nda;
– Kars ve çevresinin TBMM’ye bırakılması
– Doğu sınırının, Aras Nehri ve Çıldır Gölü hattına kadar uzatılması
– Savaş sırasında bölgeden ayrılan Ermenilerin geri dönebilecek olması
durumlarından hangilerinin TBMM’yi rahatlattığı söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II
D) I ve III   E) II ve III


2

Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın başladığı yıllarda işgallere ve işgalcilere karşı gerek Batı Anadolu gerekse Güneydoğu Anadolu’da Kuva–i Milliye olarak adlandırılan silahlı direniş birlikleri oluşturulmasına karşın Doğu Anadolu’da bu tür bir organizasyona gidilmemiştir.
Bu durumun nedeni için;
I. Bölgenin, işgal edilmemiş olması
II. Bölgede, Osmanlı’dan kalan düzenli orduların olması
III. Zayıf Ermeni birliklerine karşı özel bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaması
gelişmelerinden hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III


3

Gümrü Antlaşması’ndan kısa bir süre sonra Ermeni toprakları Rusların denetimine girmiş Ermenistan, Sovyet Ermenistan’ı olmuştur. Böylece Soveyt Rusya’dan gelecek yardım koridoru da sorunsuz açılmıştır.
Bu durumun;
I. askeri
II. mâli
III. kültürel
alanlarından hangilerinde gelişmelere neden olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III


4

I. İnönü Savaşı’nın kazanılması sonucunda Yunan saldırısının durması, TBMM Hükümeti’ne askeri eksikliklerini gidermek için zaman kazandırmıştır.
Buna göre;
I. Ulusal direnişin, güç kazanması
II. Askeri alma işleminin, hız kazanması
III. TBMM’nin, Moskova Antlaşması’nı imzalaması
gelişmelerinden hangileri bu savaşın iç politikadaki sonuçları arasında yer almaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) II ve III5

Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi doğrudan Sovyet Rusya’nın Türklerin bağımsızlığını kabul ettiğinin kanıtıdır?

A) Sovyet Rusya Misak–ı Milli’yi tanıyacaktır.
B) Batum, Sovyet Gürcistan’ına verilecektir.
C) Sovyet Rusya Ulusal Kurtuluş Savaşı’na maddi manevi destek vermeye hazırdır.
D) İki ülkeden birinin tanımadığı uluslararası bir sözleşmeyi diğeri de tanımayacaktır.
E) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasındaki tüm antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.


6

20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat–ı Esasiye Kanunu’nda “TBMM üyelerinin her biri sadece kendisini seçen ilin milletvekili olmayıp bütün milletin vekilidir.”maddesi yer almaktadır.
Bu madde ile;
I. Birlik ve beraberliği sağlama
II. Saltanat ve hilafetin birlikteliğini sürdürme
III. Tek dereceli seçime geçme
hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I ve III


7

Kurtuluş Savaşı sürecinde İstiklal Mahkemeleri TBMM’nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arasından üç üye seçilerek kurulurdu.
Bu kuruluş biçimi TBMM’nin o dönemdeki yetkilerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Yasama
B) Yürütme
C) Yargı
D) Savaş ve barışa karar verme
E) Devletlerarası ilişkileri sürdürme


8

TBMM Hükümeti Londra Konferansı’na katılarak Misak–ı Milli’yi dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlamıştı. TMMM Hükümeti’nin bu konferansa temsilci göndermekle İtilaf Devletleri’nin, Türkler aleyhinde;
I. Saltanat ve hilafetin korunması gerektiği
II. Türklerin, barış görüşmelerine katılmayarak savaşı sürdürmek istedikleri
III. Türklerin, Anadolu’dan çıkarılması gerektiği
durumlarından hangilerini bahane etmelerini önlemeye yöneliktir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III


9

– İtliaf Devletleri I. İnönü Savaşı’ndan sonra TBMM’yi de Londra Konferansı’na çağırarak uzlaşma yolları aramışlardır.
– TBMM Hükümeti, Sakarya Savaşı kazanıldıktan sonra başta Sovyet Rusya olmak üzere Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması Fransa ile de Ankara Antlaşmasını imzalamıştır.
Bu duruma bakarak, Kurtuluş Savaşı sırasında;
I. Askeri başarılar
II. Kültürel gelişmişlikler
III. Uluslararası ticaretteki ilerlemeler
gibi gelişmelerden hangilerinin önem kazandığı söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III


10

Sakarya Meydan Savaşı öncesinde, Tekalif–i Milliye Emirleri yayımlanmıştır. Tekalif–i Milliye Emirleri’nden bazıları şunlardır;
– Orduya, lâzım olabilecek her türlü sahipsiz mala el konulacak
– Halkın elindeki tüm silah ve cephaneye üç gün içinde el konulacak
Bu buyruklar dikkate alındığında;
I. Ülkede genel anlamda bir yılgınlık vardır.
II. Halk topyekün seferberliğe çağrılmaktadır.
III. TBMM’nin maddi gücü ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) I ve II
D) II ve III   E) I, II ve III


11

TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’nda; “Taraflardan birinin kabul etmediği bir antlaşmayı diğeri de kabul etmeyecektir.” maddesi yeralmıştır.
Bu maddeye göre;
I. Dış politikada birlikte hareket etmişlerdir.
II. SSCB, Anadolu’nun işgali sırasında sessiz kalmayı yeğlemiştir.
III. Sevr Antlaşması, Sovyet Rusya tarafından da uygun bulunmamıştır.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III


12

TBMM, I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra iç politikada devletleşmek dış politakada da varlığını ve bağımsızlığını kabul ettirmek için bir dizi çalışmaya start vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerden biri değildir?

A) İstiklâl Marşı’nın kabul edilmesi.
B) Kanun–u Esasi’nin kabul edilmesi.
C) Afganistan’la dostluk antlaşmasının imza edilmesi.
D) Londra Konferansı’na temsilci gönderilmesi
E) Moskova Antlaşması’nın imza edilmesi


13

Kütahya Eskişehir Savaşları sırasında ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmek zorunda kalması TBMM’deki II. Gruptaki muhalif milletvekillerini cesaretlendirmiş Mustafa Kemal’den durumu düzeltmesini istemişlerdir.
Bu bilgiye dayanarak;
I. Halkın temsilcilerinin tümü, Mustafa Kemal’e güvenmektedir.
II. Düzenli Ordu, çizgi boyunca başarılı bir savaş vermiştir.
III. Askeri mücadelenin yanı sıra, siyasi mücadele de yaşanmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III


14

Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra yapılan ateşkes ya da barış önerilerini, Yunan Ordusu’nu ülkeden kovmadan Türk halkının isteklerine yanıt verecek bir barış antlaşması yapılamayacağı düşüncesiyle kabul etmemiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu şekilde düşünmesinde;
I. Yunan ileri harekatının tamamen sona erdirilememesi
II. TBMM’ye karşı ayaklanmaların sürmesi
III. Düzenli ordu kurma çalışmalarından vazgeçilmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III


15

Saltanat’ın kaldırılmasının iç hukuk açısından öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini sağladığı savunulabilir?

A) İstanbul Hükümeti’nin, fiilen yok sayılmasını
B) Osmanlı Devleti’nin, siyasi varlığının resmen sona ermesini
C) Halifeilik makamının TBMM’nin memuru konumundan çıkmasını
D) Devletin, teokratik yapısının sona ermesini
E) Seçim sisteminin değişmesini


16

Mustafa Kemal, Misak–ı Milli’de belirtilen ulusal sınırlarımıza diplomatik yollarla kavuşacağımızı sanan siyasi aymazlara “Düşmanı silah kuvveti ile ülkeden kovmadıkça, diplomasi alanında ümide kapılmanın doğru olmadığı hakkındaki inancımız kesindir.” sözlerini söylemiştir.
Mustafa Kemal, bu sözleri hangi olay öncesinde söylemiş olabilir?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Eskişehir – Kütahya Savaşları
D) Sakarya Savaşı
E) Büyük Taarruz


üst