Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi Testi 1

• 478 defa çözüldü.

Online 11. Sınıf Tarih 2. Ünite Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi Testi Çöz

1

Mondoros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı’nı tek çıkar yol olarak görmesinde daha etkili olmuştur?

A) Osmanlı tershanelerine el konulacağı
B) Osmanlı ordusunun terhis edileceği
C) Gerekirse stratejik noktaların işgal edilebileceği
D) Boğazlarda egemenliğin son bulacağı
E) Bütün iletişim ve ulaşım araçlarına el konulacağı

2

Çok uluslu Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilmesiyle, zararlı derneklerin sayısı birden bire artmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A) Ayrı ayrı devletler kurma isteğiyle
B) Ülkenin parçalanacağı inancıyla
C) Devlet otoritesinin bozulmasıyla
D) Yurdun işgal edilmeye başlamasıyla
E) Anadolu’nun düşmandan kurtarılma isteğiyle

3

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in İngilizlerle işbirliği içindeki padişah Vahdettin tarafından 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderilmesinin nedenlerinden biri olamaz?

A) Mustafa Kemal’i İstanbul’dan uzaklaştırmak
B) Doğu Karadeniz’deki direnen Türkleri etkisiz kılmak
C) İngilizlerin, isteklerini yerine getirmek
D) Doğu Karadenizdeki, Pontusçu Rumları etkisiz kılmak
E) Ulusal güçlere silah ve malzeme desteği yapan yurtseverleri cezalandırmak

4

Amasya Genelgesi’nde “ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesinin yer alması düşman işgalleri karşısında aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediğini gösterir?

A) İşgalci kuvvetlerin
B) Azınlık derneklerinin
C) İstanbul Hükümeti’nin
D) Kuvay–ı Milliye’nin
E) Yararlı derneklerin

5

Erzurum Kongresi’nde “ulusal iradenin padişahlık ve halifelik makamını da kurtaracağı açıklanmıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın temel dayanaklarından biri ulusal iradeyi gerçekleştirme” olmasına karşın böyle bir kararın alınması;
I. İşgal güçlerinin tepkisini çekmemeye çalışmıştır.
II. Müdafaa–i Hukuk Dernekleri’ne sorumluluk verilmiştir.
III. Tüm ulusun mücadeleye katılımını sağlama gayreti içindedir.
yargılarından hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) II ve III   E) I, II ve III

6

Sivas Kongresi’nde; “Anadolu’da ulusal bir yönetim oluşmaya başlamıştır.” diyen bir tarih araştırmacısı savına kanıt olarak;
I. Erzurum Kongresi kararlarının büyük çoğunluğunun benimsenmesi
II. İrade–i Milliye adında bir gazetenin çıkarılması
III. Türk ulusunu temsil edebilecek bir kurulun seçilmesi
gelişmelerinden hangilerini gösterebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

7

I. Bölgelerinin haklarını korumak ve savunmak
II. Mücadele yöntemi olarak, basın–yayın yolunu tercih etmek
III. Önceliği ulus egemenliğini gerçekleştirmeye vermek
politikalarından hangileri İtilaf Devletleri’nin işgallerine karşı kurulan bölgesel yararlı derneklerin amaçlarından biri değildir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

8

I. Wilson Prensipleri Cemiyeti
II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
III. Rum Pontus Cemiyeti
IV. Müdafaa–i Hukuk Cemiyetleri
V. Hürriyet ve İtilaf Fırkası
İtilaf Devletleri ile yukarıdakilerden hangisi arasında bir işbirliğinin olduğu söylenemez?

A) I B) II C) III D) IV E) V

9

Mustafa Kemal, Havza’da yayınladığı Bildirisi’nde, İzmir’in işgali ve olası işgallerin her bölgede düzenlenecek mitinglerle protesto edilmesini istemiştir.
Buna göre Mustafa Kemal’in
I. Ulusal bağımsızlık bilinci oluşturma
II. Tüm yararlı dernekleri bir çatı altında toplama
III. Kuvay–ı Milliye’den Düzenli Ordu’ya geçiş sürecini hızlandırma
amaçlarından hangilerine doğrudan ulaşmak istediği söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

10

Amasya Tamimi’nde Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı yürütmek için Türk Ulusunu temsil edecek “Heyet–i Temsili’ye”nin kurulmasının istenmesi;
I. Anadolu’nun yer yer işgal edilmiş olduğu
II. Hükümet uygulamalarının meclisin denetimine sunulmak istendiği
III. İstanbul Hükümeti’nin üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getiremediği
durumlarından hangilerine kanıt olabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız III   C) I ve II
D) I ve III   E) II ve III

11

Doğu illeri Müdafaa–i Hukuk Cemiyeti’nin toplandığı Erzurum Kongresi’nde ve tüm yurt temsilcilerinin toplandığı Sivas Kongresi’nde birer “temsil heyeti” seçilmiştir.
İki kongrede seçilen Temsil Heyetlerinin birbirinden temel farklılığı için;
I. Farklı genelgelerin çağrısı ile toplanması
II. Temsil güçlerinin farklı olması
III. Başkanlarının farklı olması
durumlarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III

12

Sivas Kongresi’nde kurulan Temsil Heyeti yürütme yetkisini kullanarak Ali Fuat Paşa’yı (Cebesoy) tüm Batı Cephesi Kuva–i Milliye Genel Komutanlığı’na atamıştır.
Bu duruma bakarak;
I. Düzenli Ordu kurulmuştur.
II. Temsil Heyeti Hükümet yetkisi kullanmıştır.
III. Ulusal direniş güçlerinin birleştirilmesi amaçlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

13

Amasya Görüşmeleri’nde alınan hükümlerden bazıları şunlardır;
I. Yurdun hiçbir parçası ana vatandan ayrılmayacak, manda ve himaye kabul edilmeyecektir.
II. Azınlıklara, devletin siyasi ve sosyal dengesini bozacak ayrıcalıklar verilmeyecektir.
III. Mebusan Meclisi derhal toplanacak, melletvekil seçimleri tam bir serbestlik ve özgürlük ortamında yapılacaktır.
Bu hükümlerden hangilerinin, hiçbir iç ve dış mihraka taviz verilmeksizin hürriyetin elde edilmesi çabasına yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I     B) I ve II         C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

14

Misak–ı Milli Belgesi’ndeki; “Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman azınlıkların hakları ile aynı olacaktır.” yönündeki karar işgallere karşı haklı bir tepkidir. diyen araştırmacı bir siyaset bilimci;
I. Azınlıkların işgalleri kabullenmemesi
II. Ulusal örgütlenmede azınlıklara yer verilmemesi
III. İşgallerin, azınlık haklarını koruma bahanesine dayanması
gelişmelerinden hangilerini bu durumun çıkış noktası olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I ve III

15

BMM; yasa çıkarma, çıkardığı yasaları uygulama, yasalara uygun davranmayanları yargılama yetkilerini kendi tüzel kişiliğinde toplamıştır.
Bu durumun;
I. Kararlarda halkın isteklerinin dikkate alınması
II. Vergi almanın ve asker toplamanın zorlaşması
III. Kararların en kısa sürede alınıp uygulanabilmesi
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II     E) II ve III

üst