Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi Testi

• 491 defa çözüldü.

Online 11. Sınıf Tarih 2. Ünite Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi Testi Çöz

1

Almanya, İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesi karşısında sessizliğini koruyarak tarafsız kalmıştır.
Bu durum Almanya ile ilgili olarak;
I. Ulusal çıkarlarına göre, politika izlemektedir.
II. Sömürgeci politikayı terketmiştir.
III. İtalya’ya tepkisini sessiz kalarak göstermek istemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve II     E) II ve III

2

Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları sonunda imzaladığı antlaşmalarda Bulgaristan ve Yunanistan’da kalan Türklere; mülkiyet, eğitim, kültür, dil ve din alanlarında bir dizi ayrıcalık sağlanmıştır.
Sadece bu bilgiye bakarak;
I. Azınlık hakları korunmaktadır.
II. Balkanlarda Türk nüfusu kalmamıştır.
III. Bölgede bağımsız devlet sayısı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III

3

Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Yeni cepheler açarak savaş yükünü hafifletmek
B) İngilizlerin, Uzakdoğu’daki sömürgelerine giden yolu keserek kontrol altına almak
C) Bozuk olan ekonomisini düzeltip iktidarını sağlama almak
D) İtilaf Devletleri’nin, Boğazlar üzerinden Rusya’ya yardım göndermelerini engellemek
E) Osmanlı padişahının “Halifelik” sıfatını kullanarak “kutsal cihat” ilan etmesini sağlamak

4

Osmanlı Devleti’nde, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ulasal varlığa yararlı ve zararlı cemiyetlerin kurulması;
I. Azınlıkların otorite boşluğundan yararlandığı
II. Osmanlı Devleti’nin zayıfladığı, güçsüzleştiği
III. Osmanlı topraklarında iç karışıklıkların yaşandığı
durumlarından hangilerinin geçerli olduğunun göstergesidir?

A) Yalnız II   B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III   E) I, II ve III

5

Mondros Ateşkes, Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere gerek padişah gerekse hükümet sessiz kalırken halk müdafaa–i hukuk dernekleri aracılığıyla basın–yayın yoluyla karşı çıkmış ayrıca İzmir’in işgali başta olmak üzere olası işgalleri kınayan protesto mitingleri düzenlemiştir.
Bu durumun;
I. Ulusal bilincin güçlenmesi
II. Padişahın, halkla birlikte işgalcilere karşı tutum alması
III. İstanbul Hükümeti’nin işgalleri durduracak politikaları yaşama geçirmesi
gelişmelerinden hangilerine zemin oluşturduğu söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

6

İngiltere, sömürgelerine giden yollar üzerindeki güçlü bir İtalya yerine, güçsüz, sanayi devrimini yapmamış Yunanistan’ı aşağıdakilerden hangisi ile tercih etmiştir?

A) Londra Konferansı
B) Paris Barış Konferansı
C) St. Jean Mourienne Antlaşması
D) Atina Antlaşması
E) Saint Roma Konferansı

7

Wilson İlkeleri, Avrupa’da kalıcı barışın sağlanmasına ve sınırların “ulus” esasına dayandırılmasına öncelik vermiştir.
Buna göre, Wilson İlkeleri;
I. Sömürgecilik hareketlerinin yaygınlaşması
II. Dünya barışının bozulması
III. Ulusal devletlerin kurulması ve yaygınlaşması
gelişmelerinden hangilerine karşı bir önlem niteliği taşıdığı söylenemez?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) II ve III  E) I, II ve III

8

Erzurum Kongresi’nde;
– Manda ve himaye kabul edilemez.
– Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
– Azınlıklara siyasi ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
– Ulusal güçleri etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
kararları alındığına göre kongrede aşağıdaki kavramlardan hangisinin savunulduğu söylenemez?

A) Bağımsızlık   B) Ulusçuluk
C) Laiklik          D) Özgürlük
E) Eşitlik

9

Sivas Kongresi, İstanbul Hükümeti’nin tüm engelleme çabalarına karşın toplanmıştır. Kongre sonucunda seçilen Temsil Kurulu padişaha bağlılık bildirirken Damat Ferit Hükümeti’ne ve uygulamalarına tümden karşı çıkarak hükümet ile olan tüm bağları koparmıştır.
Temsil Kurulu’nun, bu uygulamayla;
I. Halkın desteğini alma
II. Monarşiye bağlı, ulus iradesini egemen kılma
III. Ulusal bağımsızlık için ulusal birliği gerçekleştirme
durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I ve III

10

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, onun kendisinden önceki çalışmalarından farklı olduğunu gösterir?

A) Direniş çağrısı olması
B) Türk halkına seslenmesi
C) Ulusal egemenlik fikrine sahip olması
D) Örgütleyici özelliğe sahip olması
E) Kongre toplama iradesi taşıması

11

– İstanbul Hükümeti; İzmir’in, Yunanlar tarafından işgalini kaldırma konusunda , İtilaf Devletleri’nin insafına sığınmaktan başka çare görememiştir.
– Mustafa Kemal ise Havza Genelgesi’nde verdiği direktiflerle Anadolu’nun her yerinde mitingler düzenlemesini sağlamakla işe başlamıştır.
Bu gelişmelere dayanarak;
I. İstanbul Hükümeti acz içindedir.
II. Mustafa Kemal bağımsızlık taraftarıdır.
III. Mustafa Kemal ve İstanbul Hükümeti koordineli çalışmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

12

Mustafa Kemal, Anadolu’ya geçtiği ilk aylarda Kurtuluş Savaşı sonrasının poragramını da tasarladığı halde bunları başlangıçta açıklamamıştı.
Mustafa Kemal’in bu tutumunun temel nedeni için;
I. İstanbul Hükümeti’yle ilerde uzlaşmanın sağlanacağına inanması
II. Önceliği, yurdun kurtarılmasına vermesi
III. Padişahın desteğinden yoksun kalmamak istemesi
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III   E) II ve III

13

Amasya Görüşmesi sonucunda, İstanbul Hükümeti’ne Mebuslar Meclisi’nin toplanması gereğinin kabul ettirilmesiyle, aşağıdaki belgelerden hangisinin yasallaşması ve ilanı imkanı ortaya çıkmıştır?

A) Misak–ı Milli’nin
B) Harbourd Raporu’nun
C) Amiral Bristol Raporu’nun
D) Sevr Antlaşması’nın
E) San Remo Raporu’nun

14

Mustafa Kemal’in, Müdafaa–i Hukuk adayları arasından seçilen Meclis–i Mebusan üyelerine;
– Mecliste Müdafaa–i Hukuk Grubu’nu oluşturmalarını
– Misak–ı Milli olarak nitelenen programa sadık kalmalarını
– Kendisini, toplanacak meclise başkan seçmelerini istemesine
bakarak;
I. Saltanat ve hilafeti birlikte sürdürme
II. Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığını sağlama
III. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kapanmasını sağlama
politikalarından hangilerini yaşama geçirmeyi amaçladığı söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) II ve III   E) I, II ve III

15

BMM’nin, ilk çalışma gününden itibaren;
– Tüm atamaların BMM’ce yapılacağı
– BMM’nin yasalarının geçerli olduğu
– Yürütme yetkisinin de BMM’ne ait olduğu
– Egemenliğin ulusa ait olduğu
yönünde kararlar almasına bakarak;
I. Meclis Hükümeti sistemi uygulanmaktadır.
II. Güçler birliği sistemi uygulanmaktadır.
III. Üyelerinin tümünün, saltanat bağlılığı sürmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III   E) II ve III

16

Sevr Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nden sadece toprak ele geçirmek amacında olmadıklarını Osmanlı Devleti’ni ekonomik bakımdan da çökertme niyetinde olduklarının bir göstergesidir?

A) Kapitülasyonlar genişletilerek devam edecek
B) Osmanlı ordusu ağır silahlardan arındırılacak
C) Osmanlı anlaşma hükümlerinden birine dahi uymaması halinde İstanbul’da elinden alınacak
D) İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya’yı Yunanlılar alacak
E) Boğazlar Türklerin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek

üst