Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih Türk İnkılabının Genel Özellikleri Testi 1

• 455 defa çözüldü.

Online 11. Sınıf Tarih 4. Ünite Türk İnkılabının Genel Özellikleri Testi Çöz

1

Kurtuluş Savaşı’nın askeri kısmı zaferle sonuçlandığında, Türk ulusu yorgun, yoksul ve bitap vaziyetteydi. Ülke
yakılmış, yıkılmış ekonomik yönden tükenmiş durumdaydı. Tüm bu olumsuzluklara karşın Türk ulusu ekonomik
kalkınmayı başarmak zorundaydı. Mustafa Kemal Lozan görüşmelerine ara verildiği bu dönemde 1135 kişinin
katılımıyla 17 Şubat 1923’te İzmir’de, Türkiye İktisat Kongresi’ni toplayarak ekonomik kalkınmayı başlattı.
Buna dayanarak aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere sosyal ve siyasal alanlarda kalkınmasını sağlayacak öncelikli çalışmalara örnek gösterilemez?

A) Ülke kalkınmasını sağlayacak, yol haritasının yapılması
B) Tüm çalışmaların, TBMM ve Hükümetin iradesini taşıması
C) Yatırım yapacak özel girişimcilerin kurulacak özel bir banka ile desteklenmesi
D) İmar, iskân ve bayındırlık çalışmalarının hızlandırılması
E) Ülke savunmasını güçlendirecek balistik füze ve füze kalkanlarının alınması


2

Türkiye ile İngiltere arasında, Musul Sorunu ile ilgili müzakereler 1924 yılında başladı. Müzakerelerden sonuç
alınamayınca konu Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Bu arada İngilizler Doğu’da Kürt–İslam Devleti kurma hayalinde olan Şeyh Sait Ayaklanması’nın çıkarılmasında etkili oldular.
Bu bilgiler ışığında, Seyh Sait İsyanı’nı İngiltere’nin hem kışkırtıp hem de desteklemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musul Sorunu’nu, kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemek
B) Türkiye’yi, Milletler Cemiyeti karşısında zor durumda bırakmak
C) Ulusların, kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme ilkesine saygılı olmak
D) Türkiye ile, İslâm ülkeleri arasına nifak sokmak
E) Türkiye’yi, dış politikada yalnızlaştırmak


3

Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olmasının;
I. anayasal yönetime sahip olması
II. kişi hak ve özgürlüklerinin yasalarla güvence altına alınması
III. Medeni Yasa’nın kabul edilmesi ile kadınlarımızın bir çok alanda erkeği ile eşit haklara sahip olması
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız II   B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III   E) I, II ve III


4

Yeni Türk Devleti’nde ,aşağıdaki devrimlerden hangisinin, diğer devrimleri de kolaylaştırdığı söylenebilir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Kılık–kıyafet devriminin yapılması
C) Aşar Vergisi’nin kaldırılması
D) Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması
E) Harf devriminin yapılması5

Medeni Yasa’nın,
I. Şeri hukuk sistemine son verme
II. Tekke ve zayivelerin kapatılmasına karar verme
III. 1924 Anayasası’na “devletin dini İslâm’dır.” maddesini ekleme
uygulamalarından hangilerinin doğrudan laik hukuk sistemi oluşturmaya yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) I ve II
D) II ve III   E) I, II ve III


6

1923 yılında seçim yasasında yapılması düşünülen değişiklikler arasında;
I. milletvekili seçilebilmek için aynı bölgede en az beş yıl oturmuş olmak
II. milletvekili seçmek ve seçilebilmek için vergi verme şartını kaldırmak
III. milletvekili seçilebilmek için o günkü mevcut sınırlar içinde doğmuş olarak
gibi örneklerden hangilerinin doğrudan Mustafa Kemal’in milletvekilliğini engelemeye yönelik olduğu
savunulabilir?

A) Yalnız I      B) Yalnız III      C) I ve III
D) II ve III     E) I, II ve III


7

Terakkiperver Fırka ile Şeyh Sait Olayı arasındaki ilişki Serbest Fırka’nın kapatılması ile aşağıdakilerden
hangisi arasında kurulabilir?

A) Menemen Olayı
B) İzmir suikast girişimi
C) 31 Mart Olayı
D) Demokrat Parti’nin kurulması
E) 1924 Anayasası’nda değişikliğe gidilmesi


8

Atatürk; eğitimin ulusal, laik, çağdaş ve halkçı bir nitelikle olmasını istemiş ve bu yönde bir dizi çaba içine de girmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu tür çabalar içinde diğerlerine oranla daha etkili olduğu söylenebilir?

A) İlkokulun zorunlu hale getirilmesi
B) Tevhid–i Tedrisat Yasası’nın kabul edilmesi
C) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
D) Ankara’da Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin açılması
E) Kurtuluş Savaşı sürerken Eğitim Şurası’nı toplaması


9

1933’te hazırlanan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Türk Devleti’nin planlı ekonomiye geçmesine neden olmuş ve bu plan uyarıca çok sayıda KİT (Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri) oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi O dönemdeki KİT’ler içinde yer almaz?

A) Sümerbank
B) MTA (Maden Tetkik ve Arama)
C) Etibank
D) Paşabahçe şişe, cam
E) Türk Telekom


10

I. Millet Mektepleri’nin açılması
II. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
III. Köy Enstitüleri’nin açılması
gelişmelerinden hangilerinin eğitim ve kültür alanında yapılan devrimler olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız III     C) I ve III
D) II ve III   E) I, II ve III


11

Ekonomide devletçilik, Türkiye’nin gerçeklerinden kaynaklanmış, ihtiyaçlarından doğmuş, zorunluluğun yarattığı
bir sistemdir.
Bu yargıyı;
I. Osmanlı Devleti’nin, yarı sömürge haline gelmiş ekonomik mirasının devralınması
II. Sovyetlerin, kendi ekonomi politikasını Türkiye’ye ihraç etmesi
III. Sermaye birikimi, girişimci ruh, çalışabilecek nitelikli emek grubunun bulunmaması
durumlarından hangileri kanıtlar?

A) Yalnız II    B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III


12

Cumhuriyet Dönemi’nde;
I. Takvimde değişikliğe gidilmesi
II. Alfabede değişikliğe gidilmesi
III. Uzunluk ve ağırlık ölçülerinde değişikliğe gidilmesi
yeniliklerinden hangilerinin, batılılaşmaya yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve II     E) I, II ve III


13

Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi amacıyla;
I. Anayasa’dan (1924) laikliğe aykırı hükümlerin temizlenmesi
II. Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkaları' (parti) nın kurulması
III. Atatürk’ün Altı Temel İlkesi’nin Anayasa’ya girmesi
gelişmelerinden hangileri Atatürk Dönemi’nde yaşama geçmiştir?

A) Yalnız I    B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III   E) I, II ve III


14

1929 yılında ithalat mallarından alınan gümrük tarifeleri yükseltilmiştir.
Bu politika ile;
I. yerli küçük üretimi tümden kaldırmak
II. ulusal ekonomiyi dışa bağımlı hale getirmek
III. ithal malların, yerli üretimi ortadan kaldırmasına fırsat vermemek
hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II     E) I ve III


15

Atatürk Söylev’de, “Takrir–i Sükun Yasası (sessizliği sağlama) ile İstiklâl Mahkemeleri’nin, baskı aracı olarak kullanacağımız düşüncesini ortaya atanlar ve bu fikri başkalarına da telkin etmeye çılışanlar oldu. Biz olağanüstü olarak alınan fakat yasal olan önlemleri hiçbir zaman ve hiçbir koşulda, yasanın üzerine çıkmak için araç olarak kullanmadık.”
O’nun bu anlatımıyla, Takrir–i Sükun Yasası’nın kabul edilmesi ve İstiklâl Mahkemeleri’nin kurulmasında;
I. Tehlikelere karşı önlem alma zorunluluğu
II. Uluslararası ilişkileri düzenleme zorunluluğu
III. Devletin, devamlılığını ve bağımsızlığını sağlama zorunluluğu
gelişmelerinden hangilerinin gerekçe olarak gösterildiği söylenemez?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II     E) I ve III


16

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında çıkartılan yasaları;
– Laik devlet yaşamını esas alan
– Toplumsal yaşamı düzenleyen
– Ulusal eğitim ve kültürü düzenleyen
– Kadınlara erkeği ile eşit haklar tanıyan
yasalar olarak gruplandırılabilir.
Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin yukarıda belirtilen alanların dışında kaldığı söylenebilir?

A) Medeni Yasa’nın kabul edilmesi
B) Soyadı Yasası’nın kabul edilmesi
C) Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul edilmesi
D) Halifeliiğin Kaldırılması Yasası’nın kabul edilmesi
E) Teşvik–i Sanayi Yasası’nın kabul edilmesi


üst