Menu

TEST : Online - 11. Sınıf Tarih Türk İnkılabının Genel Özellikleri Testi

• 447 defa çözüldü.

Online 11. Sınıf Tarih 4. Ünite Türk İnkılabının Genel Özellikleri Testi Çöz

1

Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1923 de toplanan İzmir İktisat Kongresi’nin gündemindeki konulardan biri değildir?

A) Kredi sorunu
B) Gümrük sorunu
C) Yol ve ulaşım araçları sorunu
D) Şirket ve Sendikalar sorunu
E) Devletçi Ekonomi politikanın nasıl sürdürüleceği sorunu


2

Cumhuriyetin ilanı ile “meclis hükümeti” sistemi sona ermiş ve “kabine sistemine” geçilmiştir.
Bu değişikliğe bakarak;
I. Güçler ayrılığı benimsenmiştir.
II. Ulusal egemenlik anlayışı değişmiştir.
III. Yasama, asli görevine dönmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız II    B) I ve II     C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III


3

Atatürk, Cumhuriyeti gençliğe emanet ederken onun “en son bilimsel ve teknik ilerlemelere dayanan, ulusal ve çağdaş bir devlet” olarak yaşatılması gerektiğini vurgulamıştır.
Buna göre Atatürk’ün;
I. Yenileşmeyi sürekli kılma
II. Askeri birlikleri dağıtmama
III. Ülkede her mahallede bir milyoner yaratma
amaçlarından hangilerini yaşama geçirmeye çalıştığı söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) II ve III


4

II. TBMM’nin yaşadığı hükümet bunalımı Cumhuriyetin ilanını çabuklaştırmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra
1921 Anayasası’nda yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı en çok oy alan partinin genel başkanınından bakanlar
kurulu listesini yaparak getirmesini ister listede gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra başbakanın meclisten güven oyu alması ile hükümet kurulur.
Buna göre yeni Türk Devleti ile ilgili;
I. Meclis hükümeti sisteminden, kabine sistemine geçilmiştir.
II. Hükümet kurmak kolaylaşmıştır.
III. Bakanlar, Başbakan tarafından seçilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) II ve III   E) I, II ve III5

Lozan’da karara bağlanmış olmasına karşın gerek Fransız Hükümeti gerekse Rum Ortodoks Patrikhanesi “Yabancı Okullar” konusunu tekrar gündeme getirmiştir. Bunun üzerine son bir açıklama yapan Mustafa Kemal, tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kalacağını kesin bir dille ifade etmiştir.
Buna göre;
I. Mustafa Kemal, tam bağımsızlığa önem vermiştir.
II. Fransa, eğitim konusunda patrikhaneden ayrı düşünmektedir.
III. Fransa, eğitim aracılığıyla Türkiye’nin iç işlerine karışmaya çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I ve III


6

Türkiye Cumhuriyeti’nde;
– Kadınların, istediği mesleği seçebilmesi
– Kadınların, mirastan eşit pay alabilmesi
– Kadınların, seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi
gelişmelerine bakarak;
I. Toplumsal alanda eşitlik ilkesine uyulmuştur.
II. Kadın sorunu tümden çözülmüştür.
III. Kadınlar siyasi yaşamda da rol almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız II    B) Yalnız III    C) I ve II
D) I ve III     E) II ve III


7

Lozan Barış görüşmelerinde çözümlenemeyen aşağıdaki sorunlardan hangisinin Şeyh Sait İsyanı nedeniyle Türkiye’nin aleyhine sonuçlandığı söylenebilir?

A) Musul Sorunu
B) Hatay Sorunu
C) Patrikhane Sorunu
D) Nüfus Değişimi Sorunu
E) Yabancı Okullar Sorunu


8

Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleştirilen;
– Medreselerin kapatılması
– Türk Dil ve Tarih Kurumları’nın kurulması
– Kadınlarımızın milletvekili seçmesi ve seçilebilmesi
– Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması
gelişmelerine bakarak aşağıdaki Atatürk İlkeleri’nden hangisiyle ilgili inkılap gerçekleştirildiği söylenemez?

A) Halkçılık        B) Laiklik
C) Devletçilik     D) Ulusçuluk
E) Cumhuriyetçilik


9

“30 Kasım 1925’te kabul edilen bir yasa ile tekke, türbe ve zaviyeler kapatılırken toplumsal yaşamda ayrıcalık ifade eden şeyhlik, dervişlik, dedelik, müritlik gibi unvan ve lakapların kullanılması da yasaklanmıştır.” yapılan bu düzenlemelerde;
I. Kamu hizmetlerinden herkesin eşit bir şekilde yararlanması
II. Dini duyguların istismar edilmesine fırsat verilmemesi
III. Eğitim, öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması
gelişmelerinden hangilerinin öncelikle amaçlandığı söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III   E) I, II ve III


10

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Mustafa Kemal’in kurmuş olduğu Halk Fırkası’ndan başka, TBMM’ne farklı renk ve
siyasi görüşleri temsil etme fırsatı sağlamak amacıyla Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili siyasi yaşama geçme çabaları olmuştur.
Bu girişimlerde ulaşılması düşünülen temel amaç için;
I. Demokratik yönetim biçimi, egemen kılınmaya çalışılmıştır.
II. Siyasi partilerde, kadın ve gençlik kolları öne çıkarılmaya çalışılmıştır.
III. Uluslararası areneda, kendimizi farklı seslerle ifade etme gayretidir.
yargılarından hangilerine öncelikle varılır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II    E) I ve III


11

Atatürk “Türk devrimi yalnız Türkiye’yi canlandıran değil aynı zamanda dünyaya yol gösteren bir devrimdir. Bundan sonra doğulu uluslar Türkiye’nin yapıtını izleyeceklerdir. Türkiye devrimiyle dünya uygarlığına büyük katkı
sunmuş oluyor.” demiştir. O’nun bu sözleri Türk devrimlerinin hangi yönüne vurgu yapmıştır?

A) Sosyal    B) Kültürel    C) Ekonomik
D) Siyasal   E) Evrensel


12

Atatürk “Efendiler! Hepiniz milletvekili olabilirsiniz bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız.” demiştir.
Atatürk’ün bu özlü sözünden hareketle;
I. Güzel sanatlarda başarılı olmak, devrimlerde başarılı olmaktır.
II. Ulusların kalkınmasında, güzel sanatların büyük katkısı vardır.
III. Tüm siyasiler, sanatçılar içinden seçilmelidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) I ve II
D) II ve III    E) I, II ve III


13

I. Millet Mektepleri’nin açılması
II. Hicri ve Rumi takvim yerine Miladi takvimin kullanılması
III. Hafta sonu tatilinin Cuma’dan Pazar gününe alınması
IV. Ağırlıkta okka yerine kilogram, uzunlukta arşın yerine, metrenin kullanılması
yukarıda verilen devrimlerden hangilerinin batılı ülkelerle yapılacak ticari faaliyetleri kolaylaştırma amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız III   B) Yalnız IV       C) I ve II
D) I ve III      E) II, III ve IV


14

Atatürk “Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin korunmasında ısrar eden ulusların ilerlemesi çok güçtür.” demiştir.
O’nun bu özdeyişi ;
I. çağın gereğine uygun davranma
II. geçmişten gelen boş inançlara körü körüne bağlı kalma
III. aklın ve bilmin aydınlatıcı ışığından ayrılmama
durumlarından hangileri ile örtüşür?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve III   E) II ve III


15

Türkiye Cumhuriyeti;
– “ümmet toplumu” yerine “ulus toplumu” yaratmaya çalışmış.
– “kulluk”tan da “vatandaş”lığa geçme çabası içine girmiştir.
Bu amaçlara ulaşabilmek için;
I. Halifeliğin kaldırılması
II. Hıyanet–i Vataniye Yasası’nın çıkarılması
III. Erkan–ı Harbiye Vekaleti’nin kaldırılması
çalışmalarından hangilerinin yapıldığı söylenebilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) II ve III    E) I, II ve III


16

Çok partili demokrasiye geçişin ilk denemesi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın parti programında,
– partinin dini inançlara saygılı olduğu
– ekonomi – politikada liberalizmin benimsendiği vurgulanmıştır.
Buna dayanarak anılan partiyle ilgili olarak;
I. Cumhuriyet Halk Partisi ile, Laiklik ilkesini farklı algıladıkları
II. Cumhuriyet Halk Partisi ile, ekonomik anlayışlarının çatıştığı
III. CHP devrimci bir tutum içindeyken TCF’nin evrimci bir anlayış içinde olduğu
durumlarından hangilerinin geçerli olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız III     C) I ve II
D) II ve III   E) I, II ve III


üst