Menu

TEST : Online - 11. Sınıf anlatım bozukluğu testi

• 193 defa çözüldü.

11. Sınıf anlatım bozukluğu değerlendirme testi çöz.

1

(I) Hiçbir zaman, hiçbir şey dolduramayacaktır yitirilmiş bir arkadaşlığın yerini. (II) İnsan kolayca arkadaş edinemez ki. (III) Bunca ortak anının yerini hiçbir şey tutamaz. (IV) Yeniden kurulamaz bu dostluklar. (V) Bir meşe ağacı ekip de gölgesinde çabucak barınmayı ummak boşunadır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.


2

Namık Kemal, bir yazısında "edebiyat"la "edeb"in aynı kökten türediğine dikkat çeker. Ayrıca edebiyatın terbiye ve güzel ahlakla ilgili ve alakalı kavramları işlemesi gerektiğini savunur. Ona göre "edip" yani edebiyatla ilgilenen sanatçı da güzel ahlak sahibi olmalı ve eserlerinde ideal insan davranışlarını anlatmalıdır.

Bu parçada aşağıdaki sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır?

A) bir      B) yani      C) göre
D) ideal      E) alakalı


3

(I) Bir üzüntüde ya da sevinçte milletin tamamı aynı duyguları paylaşıyorsa o millet kesinlikle güçlü olabilir. (II) Kendi içinde bölünen milletler de yok olmaya mahkûmdur. (III) Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı için yaptığı en önemli hazırlık, millî birlik ve beraberliği sağlamak olmuştur. (IV) Türk milletinin tarihten gelen birlik olma duygusu, bağımsızlığımızın kazanılmasında başlıca etken olmuştur. (V) Millî varlığımızın temeli, millî şuur ve zorluklar karşısındaki millî birlikteliğimizdir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.


4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Bir insanın yaşamak için o kadar çok şeye ihtiyacı yok.
B) Ümidini kaybeden insan, her şeyini kaybetmiş demektir.
C) Kafanız darda kalmayınca beni adam yerine koyduğunuz mu var?
D) Okuduklarım sayesinde hayal gücüm her geçen gün biraz daha gelişti.
E) Senelerden beri sabrettim fakat artık sefalete hiç tahammül edemiyorum.5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılandır.
B) Hayatım boyunca insanlara faydalı olmaya çalıştım.
C) İnsanlar vardır; şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler.
D) Felsefe, kâinatı ve evreni bir bütün hâlinde kavramaya çalışır.
E) Sait Faik’in hikâyelerinde, şiir duygusu uyandıran parçalar vardır.


6

(I) Türkçenin günlük konuşmalarda doğru kullanılmadığını üzülerek görüyorum. (II) Ortalama 150-200 kelimeyle konuşanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. (III) Peki, Türkçeyi daha güzel nasıl kullanabiliriz? (IV) Bunun için her gün aşağı yukarı yaklaşık yarım saat kitap okuyabiliriz. (V) Unutmayalım ki sağlam bir bilgi birikimi, güzel konuşmanın temelini oluşturur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır?

A) İnsanoğlu, olaylar karşısındaki ilk etkisini kendi iradesinin dışında gösterir.
B) İnsanoğlunun, sevme yeteneğini sevile sevile kazandığını bilenlerden biriyim.
C) Öfke, engellenme karşısında ortaya çıkan ölçüsüz, gereksiz bir tür saldırganlıktır.
D) Bilim insanları, "Çocukluk çağı faydalı alışkanlıklar kazanmaya en uygun çağdır." diyor.
E) Bireyler, fiziki görünümlerinin yanı sıra tutum ve davranışlarıyla da birbirlerinden ayrılır.


8

Cümle; düşünce, mantık ve bilgi bakımından doğru ve tutarlı olmalı, cümlede düşünce eksiklikleri ve bilgi yanlışlıkları bulunmamalıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu açıklamaya aykırıdır?

A) Eğitimin ilk amacı, kişiyi kendi milletine yararlı kılmaktır.
B) Cesaret, tehlikeler karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.
C) Başka bir dili bilmeyen, kendi dilini de tam olarak öğrenemez.
D) Halk kendinden olana, kendine benzeyene her zaman saygı duyar.
E) Dünya ülkelerinin çoğu, bilimsel çalışmalarını kendi ana dilinde yapıyor.


9

Kendine güveni arttıkça daha başarılı oluyor, başarısı arttıkça daha çok şey öğreniyor, öğrendikçe de daha çok şey okuyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlam belirsizliği
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Mantık ve sıralama yanlışlığı
D) Tamlayan eksikliği
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Hiç şüphesiz Türkiye’nin en güzel şehri İstanbul olsa gerek.
B) Kuşlar her yıl sıcak iklimlere göç ederler.
C) Haberi duyunca şaşkınlıktan ağzı kulaklarına varmıştı.
D) İnsan, yıllarca çalışarak edindiği birikimi kolayca gözden çıkaramıyor.
E) Kullanım talimatlarına uyulmaması ölümlere hatta yaralanmalara neden olabilir.


11

Sesini duyunca nasıl tepki vereceklerini bilemediler.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisine uyulmamasından kaynaklanmıştır?

A) Duruluk      B) Açıklık      C) Tutarlılık
D) Yalınlık      E) Akıcılık


12

Onun gözünü öyle bir boyayalım ki o, bir daha korkudan buralara ayak basamasın!

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Deyimin yanlış kullanılması
C) Mantık ve sıralama yanlışlığı
D) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı


üst