Menu

TEST : Online - 11. Sınıf cümlenin öğeleri testi

• 1697 defa çözüldü.

Online - 11. Sınıf cümlenin öğeleri değerlendirme testi çöz.

1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi "özne, belirtisiz nesne, yüklem" şeklindedir?

A) Hatırladığımız sürece hiç kimse bu dünyadan asla gitmiş sayılmaz.
B) Ezber, hafızamıza emanet edilen bir şeyi saklamaktır.
C) Büyük hedefleri olanlar, büyük sıkıntılardan geçerek başarıyı yakalarlar.
D) İnsanoğlu doğanın içinde yaşadığını unutmuş gibi davranıyor.
E) Mevlâna: "Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun!" der.

2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne de yüklem de isim tamlamasından oluşmaktadır?

A) Mücadele etmeyen, baştan kaybeder.
B) Dünyanın en büyük sorunu çevre kirliliğidir.
C) İnanan insanın huzurunu hep inancında aradım.
D) En büyük mirasımız, sahip olduğumuz terbiyemizdir.
E) Merhameti olmayanın kuvveti, zorbalığa ve kötülüğe işler.

3

Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
                 I
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
                                            II
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
               III
Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,
                                       IV
Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
               V
Bu dizelerde numaralanmış bölümlerden hangisi diğerlerinden farklı bir ögedir?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?

A) Hamlet, çağımızda en çok sahnelenen oyunlardan biridir.
B) Doğada ve toplumda belirli nedenler belirli sonuçları doğurur.
C) Karaçamlarla kaplı bu dağın zirvesi dev bir kaya kütlesinden oluşur.
D) Doğal kaynaklara sahip ülkelerin stratejik önemi her geçen gün artıyor.
E) Gazel, şairlerin şiirdeki sanat kabiliyetini ortaya koyan bir nazım biçimidir.

5

"İnsanlara maddi refah sağlamayı hedef alan çağdaş medeniyette gittikçe artan manevi susuzluğa, ruhi bunalımlara karşı, Mevlâna’nın doyurucu, gür bir kaynak olduğunu söyleyenler vardır."
cümlesinde hangi öge vurgulanmıştır?

A) Özne      B) Belirtili nesne
C) Belirtisiz nesne      D) Zarf tümleci
E) Dolaylı tümleç

6

I. Sizce Türk müziğinin en büyük bestekârı kimdir?
II. Farabi'yi yeterince tanıdığınızı söyleyebilir misiniz?
III. Hızır Bey, hangi şehre tayin edilmiştir?
IV. Atatürk, Millî Mücadele’ye hangi tarihte başlamıştır?
V. Gençler, başarılı olmak için kimleri örnek almalıdır?

Numaralanmış sorulardan hangileri aynı türden ögeleri buldurmaya yöneliktir?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) II ve IV.
D) III ve V.      E) IV ve V.

7

Bu ay gösterime giren Taş Mektep filmi, Kurtuluş Sava-
                       I
şı'na katılan Kayseri'deki Taş Mektep Lisesinin 63 öğren-
                                II
cisini konu alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük eseri
Nutuk'ta da bahsi geçen olayın filmi, yoğun bir çalışma ve
                                                                    III
araştırma sonucu ortaya çıkmış.

Bu parçada numaralanmış ögeler, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Zarf tümleci, belirtili nesne, özne
B) Belirtili nesne, zarf tümleci, özne
C) Özne, zarf tümleci, belirtisiz nesne
D) Özne, belirtili nesne, zarf tümleci
E) Belirtisiz nesne, özne, zarf tümleci

8

(I) Yaşadığımız dünyayı doğru değerlendirmenin başta gelen koşulu, kuşkusuz bilimi yeterince anlamaktır. (II) Kitaplarla öğretilenler, çoğu kez bir yığın ezber bilgi olduğundan araştırma etkinliğini algılamaya elvermiyor. (III) Deneyimsel bir süreç olan bilim, beyinlere doldurulacak hazır bilgi değildir. (IV) Bilim doğruyu bulma, olup bitenleri açıklama arayışı sürecinde ussal olduğu kadar imgesel ve duygusal tüm yetilerimizi içeren bir etkinliktir. (V) Kişi, bu etkinliğe katılabildiği ölçüde bilimi anlama imkânı bulur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özne, sıfat tamlamasından oluşmuştur?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

9

Dünyaca ünlü yaylalarıyla tanınan Rize'de Ayder Yaylası'nın ahşap evleri konuklarını bekliyor.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Özne
B) Yüklem
C) Dolaylı tümleç
D) Belirtili nesne
E) Zarf tümleci

10

Gökova Körfezi'nden Akdeniz'e uzanan Bozburun'da orman ve denizle saklambaç oynayarak sakin balıkçı köylerini keşfedebilirsiniz.
Bu cümlenin ögeleriyle ilgili,
I. Yüklemi birleşik fiildir.
II. Gerçek özne kullanılmıştır.
III. Zarf tümleci vurgulanmıştır.
tespitlerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve II.      E) II ve III.

11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Fırat Nehri'nin mavi suları / Şanlıurfa'ya / tarih boyunca / hayat / vermiş.
B) Anadoluhisarı'na adını veren surlar / Boğaz'ın en dar noktasına / inşa edilmiş.
C) Efsaneleriyle ünlü Kızkulesi / geceleri / denizin ortasında / bir inci gibi / parlıyor.
D) Van Gölü ve üzerindeki adacıklar / kış aylarında / bir tablo güzelliğine / bürünüyor.
E) Bitlis yakınlarındaki Nemrut Dağı / Anadolu'nun en büyük krater gölüne / sahip.

12

(I) Anadolu'nun güzelliklerinin peşine genellikle yaz aylarında düşülür. (II) Dağları, ormanları, gölleri ve sahilleriyle Anadolu, kış mevsiminin de çok yakıştığı bir coğrafyadır. (III) Kar, beyaz bir örtü hâlinde kentlerin üzerine iner. (IV) Köyler, kasabalar bambaşka bir güzelliğe bürünür. (V) Beyaz kubbeli camilerden başlayıp cumbalı evlerin yorgun çatılarına tüy tüy yağar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin öge dizilişi "özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem" şeklindedir?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

üst