Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dünyamızın Gözlenebilir Katmanları Testi

• 1976 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dünyamızın Gözlenebilir Katmanları Testi

1


Şekilde Dünya’nın bazı katmanları numaralandırılmıştır.
Bu katmanlar ile ilgili,
I. 1 numaralı katmanı Dünya’yı çepeçevre saran gaz katmanıdır.
II. 2 ve 3 numaralı katmanlar Dünya’nın gözlemlenebilen katmanlarındandır.
III. 1, 2 ve 3 numaralı katmanların ortak adı taş küredir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III


2

Dinçer'in taş küre ile ilgili verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir:

I. Taş küre, üzerinde canlıların yaşadığı katmandır.
II. Taş küre, çeşitli yapıdaki kayaçlardan ve topraktan oluşmuştur.
III. Taş küre, Dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte birini oluşturur.
IV. Taş küre, Dünya'nın en kalın katmanıdır.
Buna göre, Dinçer'in verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


3


Emre'nin hazırladığı Dünya modelinde yeşil alanlar karaları, mavi alanlar su küreyi göstermektedir.
Emre'nin hazırladığı Dünya modelinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A ) Karalarda canlılar yaşayabilir, sularda ise canlılar yaşayamaz.
B ) Suların kapladığı alanlar, karaların kapladığı alandan büyüktür.
C ) Su küreyi oluşturan mavi alanlar, Dünya'nın en kalın katmanıdır.
D ) Karalar gözlemlenebilirken su katmanı gözlemlenemez.


4

I. Kayaçlar
II. Toprak
III. Su
Yukarıda verilenlerinden hangileri karaları oluşturmaktadır?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) I ve III
D ) I, II ve III5


Şekildeki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


6

Kayaçlar ile ilgili,
I. Kayaçlar minerallerden oluşmuştur.
II. Bir kayaç parçasının içinde birden fazla çeşit mineral bulunabilir.
III. Mineraller kayaçlara sertlik ve renk verir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III


7

Ali, taş koleksiyonu için topladığı taşların farklı renklerde ve farklı sertliklerde olduğunu görüyor.
Ali’nin topladığı taşların farklı renk ve sertlikte olmasının sebebi nedir?


A ) Taşların aynı yerden toplanmış olması, farklı renk ve sertlikte olmasına neden olmuştur.
B ) Taşların farklı mineraller içermesi, farklı renk ve sertlikte olmasına neden olmuştur.
C ) Taşların büyüklüklerinin farklı olması, renklerinin ve sertliklerinin de farklı olmasına neden olmuştur.
D ) Taşların toprağın farklı derinliklerinden toplanması, renklerinin ve sertliklerinin farklı olmasına neden olmuştur.


8


Verilen kavram haritasında I, II ve III ile belirtilen yerlere hangi sözcükler yazılmalıdır?


         I             II              III
A ) Maden      Elmas        Mineral
B ) Mineral    Toprak       Mika
C ) Maden      Mineral      Elmas
D ) Mineral    Maden        Demir


9

– K, L'nin yapısını oluşturan büyük kütlelerdir.
– M, L'nin yapısında bulunan, L ye renk ve sertlik veren maddedir.
– N maddesi ekonomik açıdan değeri olan bir mineraldir.
Yukarıda verilen açıklamalara göre K, L, M ve N için aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yapılamaz ?


A ) K  -> Kayaç
B ) L  -> Mineral
C ) M  -> Mineral
D ) N  -> Maden


10


Kayaçlar ve mineralleri kıyaslamak isteyen bir öğrenci şekildeki tabloyu oluşturmuştur.
Buna göre, tablodaki karşılaştırmalardan hangileri doğrudur?


A ) I ve III
B ) II ve III
C ) I ve IV
D ) II ve IV


11

( ) Toprak oluşumu çok uzun sürelerde gerçekleşir.
( ) Sert kayaların ufalanması ve ayrışması ile toprak oluşur.
( ) Toprak, yeryüzünün üst tabakasını örten katmandır.
Verilen ifadelerden doğru olanların başlarındaki parantezlerin içine "D", yanlış olanların başlarındaki parantezlerin içine "Y" yazılacaktır.
Buna göre, ifadelerin başına sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?


A ) D, D, D
B ) D, Y, D
C ) D, Y, Y
D ) Y, Y, D


12

Yağmur, Rüzgarlar, Ani Sıcaklık Değişimi, ERozyon, Canlılar, Heyelan
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi toprak oluşumunda etkilidir?


A ) 3
B ) 4
C ) 5
D ) 6


13


Toprak ve toprağın oluşmasıyla ilgili verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu şekildeki gibi işaretleyen Vedat, hangisini hatalı işaretlemiştir?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


14


Şekilde belirtilen bölgenin I, II, III ve IV ile belirtilen bölgelerinin hangisinde erozyon görülme ihtimali en yüksektir?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


15


Ayşe, bitki örtüsünün erozyonu engellemedeki rolünü; Sevda ise eğimin erozyona etkisini göstermek istiyor.
Buna göre Ayşe ve Sevda verilen düzeneklerden hangilerini kullanmalıdır?


A ) I ve III     II ve III
B ) I ve IV      II ve IV
C ) II ve III    III ve IV
D ) II ve IV     I ve II


üst