TEST : Online - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Adım Adım Türkiye Testi

• 1475 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Adım Adım Türkiye Testi

1

Aşağıdaki yerler ve içinde bulundukları illerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


A ) 1. Karain Mağarası – Antalya
    2. Sultanahmet Çeşmesi – İstanbul
    3. Aspendos – Antalya
    4. Safranbolu Evleri – Karabük
B ) 1. Karain Mağarası – Antalya
    2. Sultanahmet Çeşmesi – İstanbul
    3. Aspendos – İzmir
    4. Safranbolu Evleri – Ankara
C ) 1. Damlataş Mağarası – Antalya
     2. Sultanahmet Çeşmesi – İstanbul
    3. Aspendos – Antalya
    4. Beypazarı Evleri – Ankara
D ) 1. Karain Mağarası – Antalya
    2. Sultanahmet Çeşmesi – İstanbul
    3. Aspendos – İzmir
    4. Safranbolu Evleri – Karabük


2

Aşağıdakilerden hangisi hem doğal hem kültürel varlıktır?


A ) Truva Antik Kenti 
B ) Göreme ve Kapadokya Millî Parkı  
C ) Divriği Ulu Cami
D ) Safranbolu Evleri


3

Aşağıdaki kültürel özelliklerden hangisi, ülkemizin yörelerine göre farklılıklar gösterir?


A ) Misafirperverlik
B ) Halk oyunları
C ) Bayramlaşma
D ) Büyüklere saygı


4

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara sırasıyla gelebilecek ifadeler, seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
Kültürel özellikler,…………arasında farklılıklar gösterir. Halk oyunları da bunlardan biridir. Horon, ……….. Bölgemize özgü bir oyun olarak bilinir. Ege Bölgemizde………..., İç Anadolu Bölgemizde……….. yaygındır. Kılıç kalkan ise……….. yöresinde oynanan halk oyunumuzdur.


A ) bölgelerimiz, Karadeniz, zeybek, halay, Bursa
B ) illerimiz, Akdeniz, bar, zeybek, Erzurum  
C ) illerimiz, Doğu Anadolu, halay, çiftetelli, Muğla
D ) bölgelerimiz, Karadeniz, halay, zeybek, Balıkesir 


5

Ülkemize özgü kültürel özelliklerin bütünü, millî kültürümüzü oluşturur.
Aşağıdakilerden hangisinin, millî kültürümüze ait olduğu söylenemez? 

 
A ) Halk türküleri
B ) Atasözleri
C ) Dünya masalları
D ) Tekerlemeler


6

Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizdeki geleneksel kutlamaları bölgelerimiz arasında daha çok farklılık gösterir? 


A ) Kına geceleri  
B ) Nevruz kutlaması
C ) Düğünler 
D ) Askere uğurlama 


7

Çağrı, yurt dışındaki akrabalarını ziyarete gitti. Bir hafta kalıp döndükten sonra arkadaşlarına yaşadıklarını anlattı: "Çok güzel, çok şık ve değişik yerler, her yer son teknoloji ile donatılmış, çok modern bir ülke; ama orada çok yalnızlık çektim, konuşurken insanlarında beklediğim sıcaklığı bulamadım. Tokalaşmaları, misafir ağırlama biçimleri bile bir garip geldi bana. Sürekli o ülkeden biri olmadığımı hissettim ve yeterince rahat davranamadım. Vatanımı özledim çabucak." dedi.
Çağrının gittiği ülkede kendini yalnız hissetmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 

 
A ) Yeni ortamlar, kişileri bir süre huzursuz eder.
B ) Ülkeler arasında kültürel farklılıklar kişiler arası iletişimi etkiler.
C ) Bir ülke ile olan tarihi geçmişimiz, o ülke ile yakınlığımızı etkiler.
D ) Ailemizden uzak olduğumuz her yerde kendimizi yalnız hissederiz.


8

Başka bir ülkede hissettiğimiz “yabancılık” duygusunu, kendi ülkemizin diğer bölgelerinde hissetmeyiz.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun öncelikli nedenlerinden biri değildir?


A ) Davranışlar
B ) Konuşulan dil
C ) Binalar
D ) Alışkanlıklar 


9

Duygu ve düşüncelerimizi yansıtan, bilginin ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan en önemli kültürel öge dildir.
Aşağıdakilerden hangisi, dil ögesinin özelliklerinden biri değildir?


A ) İnsanların bir arada yaşamalarındaki en önemli etkenlerden biri dildir.
B ) Kültürel ürünlerimiz olan türküler, efsaneler ve masallar, dil aracılığı ile kuşaktan kuşağa aktarılır.
C ) Kültürel özelliğini kaybetmek istemeyenler, yalnızca kendi dillerini konuşurlar. 
D ) Dil, insanlar arasındaki iletişimin ve anlaşmanın en önemli aracıdır.


10

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara sırasıyla gelebilecek ifadeler, seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
İnsanların ………yaşamalarını etkileyen unsurların en önemlisi kültürel ögelerdir.……… kültüre sahip insanlar, birbirleriyle daha rahat ………. kurarlar. Birlikte yaşarken daha rahat ve yakın hissederler…….., din, ……... kuralları, görgü kuralları, yemek alışkanlığı, …….. günler ve ……… değerler, insanları birbirine yaklaştırır. ……… kültürlere sahip insanlarla kaynaşmak ise daha zordur. Bizler kültürel özelliklerimizi korumaya önem vermeli; bunun yanında diğer kültürlere karşı da ……... yaklaşmalıyız. Bizim kadar onların da kültürel değerlerini koruma ve yaşatma ……… olduğunu unutmamalıyız.

 
A ) bir arada, Aynı, arkadaşlık, Dil, trafik, özel, ortak, Farklı, hoşgörülü, hakları 
B ) bir arada, Farklı, arkadaşlık, Dil, ahlak, özel, ortak, Aynı, dostça, sorumlulukları 
C ) bir arada, Farklı, iletişim, Dil, ahlak, özel, ortak, Farklı, hoşgörülü, görevleri  
D ) bir arada, Aynı, iletişim, Dil, ahlak, özel, ortak, Farklı, hoşgörülü, hakları


11

Aşağıdakilerden hangisi, Türk Medeni Kanunu'nun toplum hayatına getirdiği yeniliklerden biri değildir?

 
A ) Ailede tek evliliğin kabul edilmesi 
B ) Boşanma hakkının kadınlara da verilmesi  
C ) Kadın erkek eşitliğinin kabul edilmesi 
D ) Öğretim birliğinin sağlanması


12

Atatürk tarafından 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu, Türk tarihini sadece Osmanlı ve Selçuklu dönemleriyle sınırlamamıştır. Türk Tarih Kurumu, çok eski dönemlere giderek Türk tarihini dünya tarihi içinde incelemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk Tarih Kurumu'nun çalışma amaçlarından biri değildir?


A ) Türklerin dünyanın en eski uluslarından biri olduğunu kanıtlamak
B ) Türk tarihini bilimsel yollardan araştırmak ve tanıtmak
C ) Anadolu’da yaşamış tek halkın Türkler olduğunu kanıtlamak
D ) Dünyada kurulan uygarlıklarda Türklerin etkili olduğunu kanıtlamak


13

Atatürk'ün dil ile ilgili yaptırdığı çalışmaların en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Türk dilinin gelişmesini sağlamak
B ) Türkçe'yi, tüm dünyanın konuştuğu bir dil hâline getirmek
C ) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları kaldırmak
D ) Türkçe'yi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak


14

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ilişkilerinde kolaylık ve birlik sağlamak için yapılan inkılaplardan biridir?


A ) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B ) Türk Dil Kurumu'nun kurulması
C ) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D ) Ölçü ve zaman birimlerinin değiştirilmesi


15

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurduğu kurum veya kuruluşlardan biri değildir?


A ) Anadolu Ajansı
B ) Sümerbank
C ) Ziraat Bankası
D ) Merkez Bankası


16

1924'te kabul edilen anayasanın aşağıdaki maddelerinden hangisi, günümüzde değişime uğramıştır?


A ) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
B ) Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır.
C ) İlköğretim zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
D ) Devletin yönetim şekli cumhuriyettir.


17

Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi, milliyetçilik ilkesini açıklama konusunda söylenmemiştir?


A ) Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir. (1930)
B ) Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır. (1923)
C ) Zorunluluk olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. (1937)
D ) Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (1923)


18

Aşağıdaki "İnkılap – İlke" eşlemelerinin hangisi yanlıştır?


A ) Saltanatın Kaldırılması – Cumhuriyetçilik
B ) Türk Tarih Kurumu'nun Açılması - Milliyetçilik
C ) Halifeliğin Kaldırılması – İnkılapçılık
D ) Kadınlara Verilen Haklar – Halkçılık


19

1934 yılında kabul edilen bir kanunla, kişi adlarının yanında kullanılan ve toplum içindeki bazı derece ve ayrıcalık durumlarını belirten unvanlar kaldırıldı.
Bu inkılap, hangi ilke ile ilgilidir?


A ) Cumhuriyetçilik
B ) Halkçılık
C ) Laiklik
D ) Devletçilik


20

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A ) Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarken milletine değil, kendine güvenmiş, ilke ve inkılaplarının da uygulanabileceğine inanmamıştır. 
B ) Atatürk’ün, Türk Milleti'ni tam bağımsız yapmak ve Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacı ile yaptığı inkılapların ve uyguladığı ilkelerin bütününe Atatürkçülük denir.
C ) Millî tarih bilinci, fertlerin ve milletlerin tarihlerine ve geçmişlerine bağlılıkları, tarihlerindeki övünülecek olaylar ve şahsiyetler ile gurur duymaları, onlardan cesaret ve örnek almalarıdır.
D ) Ülke bütünlüğü, devletin fiziki unsurunu meydana getiren ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve bölünmezliğini ifade eder.


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst