TEST : Online - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Testi

• 3222 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Testi

1

? 26 Aralık 1925’te miladî takvim kabul edildi.
? 1 Kasım 1928’de yeni Türk harfleri kabul edildi.
? 3 Haziran 1930 tarihinde kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi.
? 21 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu kabul edildi.
? 5 Aralık 1934’te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.
Bu sürece göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi söylenebilir?


A ) Bütün inkılaplar aynı anda yapılmıştır.
B ) İnkılaplar aşama aşama gerçekleştirilmiştir.
C ) Atatürk’ün ölümünden sonra inkılaplar durmuştur.
D ) Yeni Türk harfleri, miladi takvimden önce kabul edilmiştir.


2

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının özelliklerinden bir değildir?


A ) Demokrasi ile ilgili değildir.
B ) Millî birlik ve beraberliğe önem verir.
C ) Türk Milletinin çağdaşlaşmasını sağlayan değişimlerdir.
D ) İlerleme ve gelişmeyi hedefleyen, bağımsızlığa yönelik bir harekettir.


3

Aşağıdakilerden hangisi, milliyetçilik ilkesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan inkılaplardan biridir?


A ) Latin harflerinin kabul edilmesi
B ) Türk Parasını Koruma Kanunu’nun kabul edilmesi
C ) Yeni rakamların kabul edilmesi
D ) Yeni ölçü sisteminin kabul edilmesi


4

Devletçilik ilkesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Özel sektörün çalışmasını engellemek
B ) Sanayinin ve ticaretin gelişmesini sağlamak
C ) Yabancı sermayenin ülkemizde yerleşmesini sağlamak
D ) Uluslararası ticareti engellemek


5

Atatürk inkılapları, günün koşullarına göre kendini yenileyen ve sürekli gelişmeyi amaçlayan bir düşünce sistemi üzerine kurulmuştur.
Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık anlayışına uygun değildir?


A ) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
B ) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olmak
C ) Halkın, yönetime katılmasını sağlamak
D ) Türk ulusunu diğer uluslardan üstün görmek


6

Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı sosyal, siyasal, kültürel ve tarihî temeller vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


A ) Millî birlik ve beraberlik
B ) Batılı hayranlığı
C ) Millî kültürün geliştirilmesi
D ) Vatan ve millet sevgisi


7

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesinin doğru bir tanımı değildir?


A ) Durağan bir düşünce sistemidir.
B ) Ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak yeni kuruluşları kurmak ve yaşatmaktır.
C ) Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplum düzeninin, hızla ve ileriye dönük bir şekilde, halk yararına değiştirilmesidir.
D ) İlerici ve çağdaş düşünceye açık olmaktır.


8

"Egemenliğin kullanılması hiçbir surette, hiçbir kişiye, zümreye, aileye ve sınıfa bırakılamaz." kararı, Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?


A ) Devletçilik
B ) Cumhuriyetçilik
C ) Laiklik
D ) İnkılapçılık


9

I.   Halifeliğin kaldırılması
II.  Sümerbank’ın kurulması
III. Okuma yazma seferberliğinin başlatılması
IV. Yabancı işletmelerin satın alınması
Yukarıdaki inkılapların ilgili olduğu ilkeler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


A ) Cumhuriyetçilik - Halkçılık – Devletçilik –Milliyetçilik
B ) İnkılapçılık – Devletçilik – Milliyetçilik – Devletçilik
C ) Milliyetçilik – Halkçılık – İnkılapçılık – Devletçilik
D ) Laiklik – Devletçilik – Halkçılık – Milliyetçilik


10

Atatürk ilkeleri, bir bütünü oluşturan ortak görüş ve eylemlerdir. Bu nedenle Atatürk’ün bütün ilkeleri bazı ortak özelliklere sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?


A ) Atatürk ilkeleri birbirinden ayrılmaz ve tek başına değerlendirilmez.
B ) İlkeler, Atatürk tarafından hem sözle hem de uygulamayla belirlenmiştir.
C ) Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
D ) Türk milletinin yapısına ve âdetlerine en uygun yönetim şeklidir.


11

Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesi ile ilgili bir inkılaptır?


A ) Halifeliğin kaldırılması
B ) Merkez Bankası’nın kurulması
C ) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D ) TBMM’nin açılması


12

Aşağıdakilerden hangisi, devletçilik ilkesi ile ilgili bir inkılap değildir?


A ) Devlet bankalarının kurulması
B ) Yabancı işletmelerin satın alınması
C ) Türk Dil Kurumunun kurulması
D ) Demiryolu ulaşımının düzenlenip geliştirilmesi


13

Aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlardan biri değildir?


A ) Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolu açılmıştır.
B ) Millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir.
C ) Kişisel egemenliğe son verilerek millet egemenliği kurulmuştur.
D ) Türk Devleti, yeni kurumları ile çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur.


14

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlardan biri değildir?


A ) Din ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır.
B ) Bütün vatandaşların devlet yönetimine eşit şekilde katılmasını sağlamıştır.
C ) Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır.
D ) Demokrasinin kurulmasına ortam hazırlamıştır.


15

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi ile bağdaşan kavramlardan biri değildir?


A ) Demokrasi
B ) Bağımsızlık
C ) Halkçılık
D ) Manda ve himaye


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst