Menu

TEST : Online - 5. sınıf gerçekleşen düşler ünitesi testi 4

• 474 defa çözüldü.

Online 5. sınıf sosyal bilgiler gerçekleşen düşler ünitesi testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi akılcı ve bilimsel yaklaşımlarla yetişen öğrencilerin sahip olacağı özelliklerden biri değildir?

A. Kendilerine ve ailelerine yardımcı bireyler olurlar.
B. Doğru kararlar verirler.
C. Aydın birey olma özelliğinden uzaktırlar.
D. Yaratıcı yönleri güçlüdür.

2

Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknoloji için söylenemez?

A. Teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmasını sağlar.
B. Bilim ve teknoloji iç içedir.
C. Bilim ve teknolojiyi uygulayan kişi ve toplumlar gelişir.
D. Bilim ve teknoloji insanın hayal gücünü geliştirir.

3

I. metro ile ulaşım
II. at arabası ile ulaşım
III. uçak ile ulaşım
IV. tren ile ulaşım

Yukarıda ulaşım alanında verilen gelişmelerin geçmişten günümüze doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A. III, IV, I, II    B. I, II, III, IV
C. II, IV, III, I    D. IV, II, I, III

4

I. Gözlem yetenekleri kuvvetli değildir.
II. Meraklı ve araştırmacıdırlar.
III. Hayal güçleri gelişmiştir.
IV. Çalışmalardan hemen bıkarlar.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri buluş yapan veya bilim insanlarının ortak özelliklerindendir?

A. II ve III   B. III ve IV
C. I ve IV     D. I ve III

5

Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojinin insanlığa kazandırdıklarından değildir?

A. gökyüzü ve uzayı tanıma
B. insanların ilkel yaşamasına neden olma
C. insan vücudunu ve beynini tanıma
D. doğadaki olayları inceleme ve anlama

6

İnsanlar balıklardan esinlenerek gemileri, kuşlardan esinlenerek uçakları, böcek ve anlardan esinlenerek helikopterleri bulmuşlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. bilimin hayvanlar üzerine kurulduğu
B. bilim ve teknolojiye doğadaki varlık ve olayların model olduğu
C. bilim ve teknolojinin insanlardan çok hayvanları incelediği
D. bilim ve teknolojinin dar bir çalışma alanına sahip olduğu

7

Teknolojik gelişmeler insan yaşamına bazı kolaylıklar sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kolaylıklardan sayılamaz?

A. taşıtların gelişimi
B. yeni yerleşim merkezlerinin kurulması
C. telefonla iletişimin hız kazanması
D. makinelerin evlerde kullanılması

8

Bilim ve teknoloji geliştirirken bilim adamlarının amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A. bilimi insanlığın zararına kullanmak
B. doğa ile uyumlu, insanlığın yararına çalışmak
C. doğal çevreyi yok etmek
D. zengin olmak

9

I. gaz lambasıyla aydınlanma
II. at arabalarıyla ulaşım sağlama
III. bilgiye kısa sürede ulaşma
IV. hastalıklara karşı bağışıklık kazanma
Buluşlar ve teknolojik gelişmeler yukarıda verilenlerden hangilerinin önemini yitirmesine neden olmuştur?

A. I ve IV      B. II ve III
C. III ve IV    D. I ve II

10

Buluşlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Yaşamı kolaylaştırırlar.
B. Teknolojik ilerleme sağlarlar.
C. Ekonomiye katkı sağlarlar.
D. Sadece bazı ülkelerde kullanılırlar.

11

Hızla değişen dünyada bilgiye ulaşmada, bilgiyi kullanmada ve üretmede en fazla kullandığımız teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A. bilgisayar    B. televizyon
C. radyo          D. tepegöz

12

I. alkolün bazı ilaçlarda kullanılması
II. baruttan ateşli silahların yapılması
III. atomdan atom bombasının yapılması
IV. yılan zehirinden panzehir yapılması
Yukarıdakilerden hangileri teknolojinin amacının dışında kullanılmasının vereceği zararlara örnektir?

A. I ve II     B. II ve III
C. I ve IV    D. II ve IV

13

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamı değildir?

A. Pasteur          B. Edison
C. La Pontaine    D. Einstein

14

I. Uçak
II. Bilgisayar
III. Tepegöz
IV. Tansiyon aleti
V. Telefon

Yukarıdakilerden hangileri eğitim alanındaki teknolojik aletlere örnek değildir?

A. I, II ve III     B. III, IV ve V
C. I, II ve IV     D. I, IV ve V

15

Aşağıda verilen buluş - buluşu yapan kişi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A. pil - Volta
B. kuduz aşısı - Pasteur
C. telefon - Edison
D. radyo - Markoni

16

Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojiyi çağdaş ve uygar olmak için basamak gösteren Atatürk'ün izinden gidebilmek için örnek almamız gereken özelliklerinden biri değildir?

A, objektifliği     B. akılcılığı
C. bilimselliği     D. komutanlığı

17

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik ürünler hakkında araştırma yapan bir öğrencinin kullanacağı kaynaklardan değildir?

A. ansiklopediler    B. internet
C. öyküler             D. kütüphaneler

18

Aşağıdakilerden hangisi elektriğin keşfinden önce de kullanılmakta olan bir alettir?

A. ütü               B. çamaşır makinesi
C. buzdolabı      D. televizyon

19

"Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir" diyen Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A. topluma bir yol göstericinin olması gerektiğini
B. Atatürk'ün ilmi sevdiğini
C. çağdaş uygarlığa giden yolu ancak bilim ve teknolojinin aydınlatacağını
D. hayatımıza yol göstericilerin yön verdiğini

20

Bir toplumun eğitim, sağlık, savunma, ekonomi alanlarında başardı obuasının temel koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A bilim ve teknolojiyi kullanma
B. savaş yapma
C. hoşgörülü olma
D. dünya ile ilişkilerini koparma

üst