TEST : Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Testi

• 1674 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Testi

1

I. Mitokondri
II. Kloroplast
III. Çekirdek
Yukarıda verilenlerden hangilerinde DNA bulunur?


A ) Yalnız III
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


2

Hücrelerde oluşan maddeleri paketler.
Yağ sentezinde rol oynar.
Süt, ter ve tükürük bezi gibi salgı hücrelerinde bol miktarda bulunur.
Yukarıda bazı özellikleri verilen hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Golgi cisimciği
B ) Ribozom
C ) Mitokondri
D ) Endoplazmik retikulum


3

Lizozomun görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A ) Hücrede besinlerin sindirilmesini sağlar.
B ) Yaşlanmış, yıpranmış organelleri parçalar.
C ) Zar yapısı bozulursa, hücre kendi kendini sindirir.
D ) Hücre içinde madde iletimini sağlar.


4

I.   Yağ
II.  Protein
III. Karbonhidrat
Yukarıda verilenlerden hangileri hücre zarında bulunur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III
D ) I, II ve III


5

Gelişmiş ve ilkel yapılı hücrelerin tümünde;
I.   Hücre zarı
II.  Çekirdek
III. Sitoplazma
yapılarından hangileri ortak olarak bulunmaz ?


A ) Yalnız II
B ) I ve lI
C ) I ve III
D ) II ve III


6

Hücre ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A ) Tüm canlılar hücrelerden oluşmuştur.
B ) Hücre gözle görülemeyecek kadar küçüktür ve ancak mikroskopta incelenebilir.
C ) Tüm canlıların hücreleri aynıdır.
D ) Canlının tüm metabolik olayları hücrelerde meydana gelir.


7

Atomlar bir araya gelerek molekülleri oluşturur.
Moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Hücre
B ) Organel
C ) Doku
D ) Organ


8

Canlıyı oluşturan yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı;
hücre -> doku -> organ -> sistem -> canlı şeklindedir.
Buna göre,
I.  Tek hücreli canlılarda doku oluşumu gözlenmez.
II. Sistem birkaç organın birlikte çalışması sonucu oluşur.
III. Dokular bir araya gelir ve organları oluşturur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III


9

Aşağıdakilerden hangisi yumurta ve sperm hücrelerinin ortak özelliklerindendir?


A ) Büyük ve hareketsiz olma
B ) Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek bulundurma
C ) Hareketli olma
D ) Baş, boyun, kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşma


10

Dokular birleşerek aşağıdakilerden hangisini oluşturur?


A ) Hücre
B ) Atom
C ) Organ
D ) Sistem


11

I. Organ
II. Organizma
III. Hücre
IV. Sistem
V. Doku
Vücudumuzu olusturan yukarıdaki yapıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) I - II - III - IV - V
B ) II - I - IV - III - V
C ) III - V - I - IV - II
D ) III - V - I - II - IV


12

Yeni doğmuş bir insanın büyüme ve gelişimi sırasında gözlenen evreler;


I.  Çocukluk dönemi
II.  Ergenlik dönemi
III. Yaşlılık dönemi
IV. Bebeklik dönemi
V.  Yetişkinlik dönemi
şeklinde adlandırılır.
Buna göre, belirtilen evrelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) IV, I, II, V, III
B ) I, II, III, IV, V
C ) III, II, I, IV, V
D ) IV, I, V, III, II


13

Canlılarda görülen üreme ve gelişmeyle ilgili olarak;
I.   Bazı canlılar gelişim dönemlerinde başkalaşım geçirir.
II.  Kuşlar, yavrularını doğurarak dünyaya getirir.
III.  Bazı canlılarda yavrunun gelişiminin bir kısmı annenin karnında gerçekleşir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız II
B ) Yalnız III
C ) I ve III
D ) I, II ve III


14

Canlıların kendine benzeyen yeni canlılar oluşturup nesillerini sürdürebilmesi, aşağıda verilenlerden hangisi sayesinde gerçekleşir?


A ) Beslenme
B ) Üreme
C ) Hücreli yapıya sahip olma
D ) Solunum yapma


15

Aşağıda verilen canlıların hangisinde, yumurtadan çıkan bireyler başkalaşım geçirdikten sonra ergin bireylere benzemeye başlar?


A ) Balık
B ) Kurbağa
C ) Kuş
D ) Sürüngen


16

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerdeki tozlaşmayı kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?


A ) Böcekler
B ) Rüzgâr
C ) Kuşlar
D ) Işık


17

Polenler (çiçek tozu) aşağıda verilen yapıların hangisinde oluşur?


A ) Yumurtalık
B ) Tepecik
C ) Başçık
D ) Sapçık


18

I.    Hayvanlar yardımıyla bitkilerin tohumları çevreye yayılır.
II.   Her bitki, tek tohum üreterek çoğalma şansını artırır.
III.  Döllenen yumurta gelişerek tohumu ve meyveyi oluşturur.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III


19

Tohumun çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?


A ) Sıcaklık
B ) Su
C ) Oksijen
D ) Güneş ışığı


20

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bitkiler için yanlıştır?


A ) Daha fazla tohum oluşturarak daha geniş bir alana yayılırlar.
B ) Organik gübreler bitkilerdeki üreme hızını azaltır.
C ) Bitkilerde bulunan zararlı maddeler zamanla insanlara geçer.
D ) Organik tarım insan sağlığını koruyucu bir yöntemdir.


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst