TEST : Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Kuvvet ve Hareket Testi 1

• 2013 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Kuvvet ve Hareket Testi 1

1

I. Yukarı doğru fırlatılan bir cismin yavaşlayarak durması ve geri düşmesi
II. Arabanın durdurulması için fren kullanılması
III. Daldan düşen elmanın hızlanması
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde kütle çekim kuvvetinin varlığı gözlemlenir?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız III
C ) I ve II
D ) I ve III


2

Aşağıdaki olayların hangisinde yer çekimi kuvvetinin doğrudan etkisi gözlenmez?


A ) Yağmurun yağması
B ) Ağaçtaki elmanın düşmesi
C ) Paraşütün yere inmesi
D ) Saat üzerindeki akrep ve yelkovanın hareketi


3


Şekildeki cismin ağırlığının yönü 1, 2, 3 ve 4 oklarından hangisi ile gösterilir?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


4

Bir cisme etkiyen yer çekimi kuvveti ile ilgili,
I. Cismin aşağı yönde hareket etmesini sağlar.
II. Dünya'nın merkezine doğrudur.
III. Büyüklüğü, cismin kütlesine bağlı değildir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) II ve III


5

Öğretmen: Dünya üzerindeki kütlelere etkiyen çekim kuvvetine ............... denir.
Öğretmenin tahtaya yazdığı cümledeki boşluk için, hangi öğrencinin vermiş olduğu cevap doğrudur?


A ) Ahmet: Dinanometre
B ) Ayşe: Net kuvvet
C ) Mustafa: Ağırlık
D ) Zehra: Newton


6


6/A sınıfı öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersinde yukarıdaki şekilde verilen dinamometre düzeneğini inceliyorlar.
Buna göre, hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır?


A ) Ayşe: Cisim, dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.
B ) Hasan: Cisme etkiyen kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü 15 newtondur.
C ) Zeynep: Cisme yalnızca dinanometrenin uyguladığı kuvvet etki etnektedir.
D ) Hüseyin: Düzenek farklı bir cisimle kurulduğunda dinanometrenin gösterdiği değer değişebilir.


7


Şekildeki ağırlığı önemsiz dinamometreye, 10 newton ve 20 newtonluk yükler şekildeki gibi asılmıştır.
Buna göre, ipteki T gerilme kuvveti ve dinamometrede okunan değer aşağıdakilerden hangisidir?


       T            Dinanometre
A ) 30N              30N
B ) 30N              20N
C ) 10N              30N
D ) 30N              10N


8


Bir dinamometrede K, L ve M cisimleriyle ölçümler yapan bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?


A ) L cismi, K cisminden daha ağırdır.
B ) K cismi, M cisminden daha ağırdır.
C ) Ağırlığı en küçük olan cisim, K cismidir.
D ) L ve M cisimleri, birlikte asıldığında dinamometre 30 newtonu gösterir.


9

Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin ağırlığını ölçmede kullanılmaz?


A ) Baskül
B ) Yaylı terazi
C ) Dinamometre
D ) Eşit kollu terazi


10

Dünya'dan Ay'a götürülen bir cismin aşağıdaki hangi niceliği değişir?


A ) Hacmi
B ) Kütlesi
C ) Ağırlığı
D ) Özkütlesi


11

Aynı kütlenin ağırlığının farklı gezegenlerde farklı olabileceğinin ispatlanması için, aşağıdaki gözlem ortamı ve kütle çiftlerinden hangi ikisi kullanılmalıdır?

A ) I ve III
B ) II ve III
C ) II ve IV
D ) III ve IV


12

Bir kalemin kütlesi, Ay'da, Dünya'da ve Mars'ta ayrı ayrı ölçüldüğünde yapılan ölçüm değerleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A ) Dünya'da en büyük
B ) Hepsinde eşit
C ) Ay'da en büyük
D ) Mars'ta en büyük


13

I. Kütle, dinamometreyle ölçülür.
II. Ağırlık, cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetidir.
III. Ağırlık, değişmeyen madde miktarıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) I ve III


14

Bir astronot, elindeki bir demir parçasının kütlesini eşit kollu terazi ile; ağırlığını da dinamometre ile önce Dünya'da sonra da Ay'da ölçüyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


    Eşit kollu terazide      Dinanometrede
    ölçülen değer            ölçülen değer
A ) Farklı                      Farklı
B ) Aynı                       Farklı
C ) Aynı                       Aynı
D ) Farklı                     Aynı


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst