Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk ve Sosyal Bilimler Testi 1

• 1765 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk ve Sosyal Bilimler Testi 1

1

Sosyal bilimler ve toplumun bir arada bulunması kültürel değerlerinin yaşatılması ve toplum olma bilincinin gelişmesi açısından çok önemlidir. Atatürk bu yüzden ülkemizde sosyal bilimlerin yerleşmesi ve gelişmesi için birçok çalışmayı bizzat kendisi yürütmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar arasında gösterilemez?


A) Türk Tarih Kurumu
B) Türk Dil Kurumu
C) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
D) Zirai Donanım Kurumu


2

Mustafa Kemal Atatürk Türk dilini yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak ve dilde sadeleşmeyi sağlamak amacıyla 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumunu kurdurmuştur.
Atatürk'ün Dil inkılabıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?


A) Türkçe'nin çağdaş ve bilim dili olarak gelişmesini sağlamak.
B) Yüksek öğretimde okuyan öğrenci sayısını artırmak
C) Türkçe'nin zenginliğini ortaya koymak.
D) Türkçe'nin sadeleşmesini sağlamak


3

Atatürk 1931 yılında Türk Tarih Kurumu’nu 1932 yılında da Türk Dil Kurumu’nu kurmuştur
Aşağıdakilerden hangisi bu iki kurumun ortak amaçlanndandır?


A) Türk dilini sadeleştirmek
B) Gelecek kuşaklara tarihimizi öğretmek
C) Türk tarihini araştırmak
D) Ulusal bilinci oluşturmak


4

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde tarih dersi olarak Türklerin İslamiyeti kabulünden sonraki dönem okutulmaktaydı. Bu durum, Türk tarihinin yanlış anlaşılıp yanlış yorumlanmasına neden olmuştur. Atatürk bu durumun aşılması amacıyla Türk Tarih Kurumunu açmıştır.
Buna göre Türk Tarih Kurumunun açılmasındaki en genel amaç aşağıdakilerden hangisidir?


A) Osmanlı Dönemine ait olayların aydınlatılması
B) Türk dilinin en ayrıntısına kadar incelenmesi
C) Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi
D) Diğer uluslara Türk tarihinin anlatılması


5

Ankara'da açılmasına öncülük ettiğim Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin dünyayla bağlan-tısını sağlayacak bir çok bölüm kurdurdum. Kütüphaler kurdu-rarak, gelişimi için bütçe ayırdım.
Atatürk'ün bu sözlerine bakarak aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?


A) Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı
B) Modern Türkiye'nin temellerinin atılmasını
C) İnkılapların yerleşmesini kolaylaştırmayı
D) Sosyal bilimlerin gelişmesini


6

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapılana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.
Mustafa Kemal Atatürk, yukarıdaki sözüyle aşağı-dakilerden hangisinin önemine değinmiştir?


A) Dünya tarihinin
B) Türk kültürünün
C) Tarihin doğru aktarılmasının
D) Ülke bütünlüğünün


7

Atatürk, çeşitli dallarda eğitim almaları için Avrupa'ya öğrenciler gönderdi. Giden öğrencilere, "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olup dönmelisiniz." demiştir.
Atatürk bu sözüyle, öğrencilerden aşağıdakilerden hangisini beklemektedir?


A) Yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini
B) İyi bir birikime sahip olarak dönmelerini
C) Eğitimlerini ileri yaşlarına kadar devam ettirmelerini
D) Eğitimleri süresince ülke sevgisini unutmamalarını


8

Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
Atatürk’ün bu sözüne uygun olarakaşağıdaki kurumlardan hangisinin açıldığını söyleyebilirsiniz?


A) Türk Dil Kurumunun açılması
B) Hukuk Fakültesinin açılması
C) Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinin açılması
D) Türk Tarih Kurumunun açılması


9

Bizim ulusumuz, derin bir geçmişe sahiptir. Bu düşünce bizi elbette altı, yedi yüz yıllık Osmanlı Türklüğünden, Selçuklu Türklerine ve ondan evvel bu dönemlerin her birine eşit olan büyük Türk devletlerine kavuşturur. Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Atatürk’ün bu sözü, aşağıdaki kurumlardan hangisinin açılmasıyla uygulamaya geçmiştir?


A) Türk Tarih Kurumunun açılması
B) Türk Dil Kurumunun açılması
C) Hukuk Fakültesinin açılması
D) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin açılması


10

Atatürk Türk Dil Kurumu'nun kurulmasını sağlamıştır. Ayrıca Türk Dil Kurumu'nun çalışmalarına bizzat katılarak bu faaliyetleri denetlemiştir.
Atatürk bu çalışmalara katılmakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?


A) Türkçe bilgilerini geliştirmek
B) Çalışma yapanları desteklemek, onlara güven vermek
C) Kimlerin kendisine destek olduğunu görmek
D) Başkan olduğunu göstermek


11

Atatürk döneminde, Tük Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ile Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nin kurulması toplumsal açıdan büyük önem taşımaktadır.
Bu kurumların kurulması, aşağıdakilerden hangisinin gelişimini olumlu yönde etkilemiştir?


A) Sosyal bilimlerin
B) Fen bilimlerinin
C) Ekonomik kalkınmanın
D) İnkılapların


12

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda yapılan bir yeniliktir?


A) Harf İnkılabı'nın kab ulü
B) Türk Dil Kurumu'nun açılması
C) Türk Tarih kurumu'nun açılması
D) Medeni Kanun'un kabulü


üst