Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Demokrasinin Serüveni Testi 1

• 949 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Demokrasinin Serüveni Testi 1

1


Diyagramda “?” işaretli yere hangisi gelmelidir?


A) Magna Carta
B) Veda Hutbesi
C) II. Dünya Savaşı
D) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi


2

İlk Çağda Babil Kralı Hammurabi tarafından hazırlanan "Hammurabi Kanunları", kısasa kısas ilkesine dayanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye uygun bir madde değildir?


A) Bir kimse başkasının kemi ğini kırarsa onun kemiği de kırılır.
B) Bir kişi soygun yaparken yakalanırsa ölümle cezalandırılır.
C) Bir insan, başka birinin gözünü çıkarırsa onun da gözü çıkarılır.
D) Sağlam yapılmadığı için yıkılarak içindekilerin ölümüne neden olan binanın ustası öldürülür.


3

Veda Hutbesi'nde Hz. Muhammed; "Hiç kimse bir diğerinden üstün değildir." demiştir.
Hz. Muhammed bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin olması gerektiğini söylemiştir?


A) Eşitlik             B) Bencillik
C) Dayanışma     D) Yardımseverlik


4

1215 Magna Carta ile İngiltere'de kimsenin yargılanmadan cezalandırılamayacağı ilkesi getirilmiştir. Gelişigüzel vergilendirme yapılamayacağı kabul edilmiştir. İlk modern meclis toplanmıştır.
Buna göre Magna Carta hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) İngiltere'de parlamenter sisteme geçilmiştir.
B) İnsanlar tam olarak özgürlüğe kavuşmuştur.
C) Hak ve hürriyetler konusunda önemli bir belgedir.
D) Kısıtlı da olsa insan hakları konusunda ilerleme yaşanmıştır


5

Fransız İhtilali'nden sonra kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi, yalnız Fransızlar için değil, dünyadaki herkes için geçerli sayılmıştır.
Öğretmen, insan haklarının hangi özelliğini vurgulamıştır?


A) Milli          C) Kültürel
B) Siyasi       D) Evrensel


6

Osmanlı Devletinde, padişahın yayınladığı fermanlar ve koyduğu kurallar kanun sayılırken, 1876’da Kanun-i Esasi'yi yayınlayarak, yasa çıkarma yetkisini Meclis'e verdim.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A) Saltanat el değiştirmiştir.
B) Tahta geçme usulleri değiştirilmiştir
C) Hükümdarın yetkileri sınırlandırılmıştır.
D) Hükümdar yönetimden uzaklaştırılmıştır.


7

10 Aralık 1948 tarihinde yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde özgürlük, eşitlik, güvenlik, adil yargılanma hakkı, din ve vicdan özgürlüğü gibi temel insan hakları güvence altına alınmıştır.
Buna göre, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Ayrımcılık reddedilmiştir.
B) Özgürlükler sınırsız yaşanmıştır
C) İnsanlara hukuk güvencesi sağlanmıştır.
D) Farklı din ve mezheplere hoşgörülü yaklaşılmıştır.


8

İnsan Haklarının gelişimi ile ilgili;
- İlk Çağ'da Atina'da demokrasinin temelinin atılması
- 1215 yılında Magna Charta ile İngiltere'de kralın yetkilerinin kısıtlanması
- 1789 Fransız İhtilali ile eşitlik ilkesinin kabul edilmesi
gelişmelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) İngiltere'de krallık rejiminin yıkıldığına
B) İngiltere'nin Fransız İhtilali'nden etkilendiğine
C) İnsan haklarının uzun bir süreç içinde geliştiğine
D) İlk Çağ'larda insan haklarına daha çok önem verildiğine


9

Hammurabi Kanunlarına göre;
- Sağlam yapılmadığı için yıkılarak içindekilerin ölümüne sebep olan binanın ustası da öldürülür
- Bir insan, kendisi ile eşit olan birinin dişini kırarsa onun da dişi kırılır
Buna göre Hammurabi Kanunları ile ilgili hangi yargıya hangi ulaşılabilir?


A) Dişe diş, göze göz kurallar içerir.
B) Hukuk kuralları dine dayanmaktadır.
C) Cezalar fidye esasına dayanmaktadır
D) Sadece vatana ihanete ölüm cezası verilmektedir.


10

Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde " Kimseye haksızlık yapmayın, haksızlığa da boyun eğmeyin." demiştir.
Buna göre;
I. Başkalarının haklarına saygılı olma
II. Haklarının çiğ n enmesine karşı çıkma
III.Kişileri farklı haklara sahip sınıflara ayırma
davranışlarından hangisi veya hangilerini vurgulamıştır?


A) I ve II         B) I ve III
C) II ve III      D) I, II ve III


11

Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasi'deki,
- Bir kanuna dayanmadıkça hiç kimseden vergi alınamaz.
- Kanunda olmayan bir sebepten dolayı hiç kimsenin özel mülküne zorla girilemez.
hükümleri ile aşağıdakilerden hangisini engellemek amaçlanmıştır?


A) Herkesten gelirine göre vergi alınmasını
B) Özel mülkiyetin devlet güvencesine alınmasını
C) Kişi ve konut dokunulmazlığına saygı gösterilmesini
D) Devlet memurlarının görevlerini yaparken kanunların dışına çıkmalarını


12

Kabul ettiğim Magna Carta ile yasalara uygun olarak verilmiş bir hüküm olmadan kimseyi tutuklayayacağım, hapsedemeyeceğim, mallarına el koyamayacağım.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?


A) Halkın, yöne ticileri seçimle iş başına getirdiğinin
B) Ülkedeki tüm tutukluların serbest bırakıldığının
C) Devlet yönetiminin bir grubun eline geçtiğinin
D) Kralın yetkilerinin sınırlandırıldığının


üst