Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Demokrasinin Serüveni Testi

• 1522 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Demokrasinin Serüveni Testi

1

I. Benim ülkemde tek kişinin egemenliğine dayalı yönetim biçimi vardır. Yasama, yürütme ve yargı gücü tek bir kişide toplanır.
II. Benim ülkemde hakimiyet, bir zümrenin elindendir. Bu zümre aristokratlar sınıfından oluşur.
III. Benim ülkemde hakimiyetin Tanrıya ait olduğu kabul edilir. Tanrının üstün gücüve ilahî kuralları insanlara uygulanır.
Bu kişilerin yaşadğı yerde aşağıdaki hangi yönetimden bahsedilemez?


A) Monarşi            B) Teokrasi
C) Cumhuriyet      D) Oligarşi


2

Orta Çağ Avrupası'nda egemen olan düşünce dine dayanmaktaydı. Her şey kilisenin ve kutsal kitapların onayına bırakılıp, bu onaylara uymayanları cezalandırabilirdik.
Bu bilgilere göre Orta Çağ Avrupası'nda aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?


A) Demokrasi     B) Teokrasi
C) Monarşi         D) Oligarşi


3

Ülkemiz Lidya’da ticaret çok yaygındır. Ticaret sayesinde zengin olan ülkemizde yönetim, tüccarların elindedir. Diğer halk gruplarının yönetim üzerinde bir etkinliği yoktur.
Sadece bu bilgiler dikkate alındığında Lİdyalıları yönetim şekli olarak hangisi söylenebilir?


A) Demokrasi      B) Teokrasi
C) Monarşi          D) Oligarşi


4

Yönetim şekilleri ve özellikleri tablosu;

incelendiğinde
I. En demokratik yönetim şekli cumhuriyettir.
II. Yönetim şekilleri, egemenliği kullanan güce göre birbirinden ayrılır.
III.Halk için en iyi yönetim Cumhuriyettir.
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II             B) I ve III
C) II ve III          D) I, II ve III5

Demokrasilerde halk egemenliği, halkın belirlediği temsilciler aracılığıyla gerçekleşir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Demokrasi, halkın kendi kurallarını doğrudan kendisinin belirlediği bir rejimdir.
B) Demokrasilerde hak ve özgürlükler sınırsız olarak kullanılır.
C) Halkın seçtiği temsilciler, halk adına devleti yönetir.
D) Demokrasilerde yetkiler, bir kişide toplanmıştır


6


Diyagramda “?” işaretli yere hangisi gelmelidir?


A) Demokratik yönetim       B) Monarşik yönetim
C) Oligarşik yönetim           D) Teokratik yönetim


7


Diyagramda “?” işaretli yere hangisini yazarsak yanlış yapmış oluruz?


A) Seçimler ve temsil
B) Zümre hakimiyeti
C) Hukukun üstünlüğü
D) Çoğulculuk ve katılım


8

Monarşi, egemenlik kaynağının tek kişinin elinde olduğu yönetim biçimidir. Monarşik yönetimlerde yönetme yetkisi babadan oğula geçmektedir.
Buna göre monarşik yönetimler için aşağıdaki yargılarından hangisi doğru değildir?


A) Halk, yönetimde etkilidir.
B) Güçler birliği esası vardır.
C) Hükümdarın emirleri kanun sayılır.
D) Yönetimde son söz hükümdara aittir.


9

Halkın farklı kesimlerinin görüşlerinin Meclis'e yansıması ve hükümetin faaliyetlerinin denetlenmesini sağlamak için çok partili siyasi hayata geçmek için çalışmalar yaptım.
M. Kemal Atatürk, çok partili siyasi hayata geçmeye çalışmakla demokrasinin hangi ilkesini gerçekleştirmek istemiştir?


A) Millî egemenlik        B) Çoğulculuk
C) Hürriyet                 D) Eşitlik


10

Demokrasi, bireylerin çeşitli hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir sistemdir. Kişi, bu hak ve özgürlüklerini başkalarına zarar vermeden ve yasalar çerçevesinde istediği gibi kullanabilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden değildir ?


A) Hak ve özgürlükler sınırsızdır.
B) Toplumsal ilişkiler yasalarla şekillenir.
C) Yasalar, belli ölçütlere göre oluşturulur
D) Hak ve özgürlüklerin kullanımı belli şartlara bağlıdır.


11

Çağdaş demokraside kişisel hürriyetler, özel bir değer ve önem kazanmıştır; artık kişisel hürriyetlere devletin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu değildir.
Yukarıda Atatürk'ün çağdaş demokrasi hakkındaki görüşlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Devletin devamlılığı her türlü hürriyetin üstündedir.
B) Atatürk kişilerin hürriyetinin gereksiz olduğunu ifade etmiştir.
C) Çağdaş demokrasilerde kişisel hürriyetler önemli kabul edilmez
D) Kişilerin hürriyetine hiçbir gücün müdahale etmesi kabul edilemez.


12

Demokratik yönetimlerde kararlar tartışılarak alınır ve çoğunluğun kararına göre davranılır. Demokrasi sadece devlet yönetiminde değil, aile içinde, okulda, arkadaş çevresinde ve daha bir çok yerde de uygulanmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokratik davranış şekline uymaz?


A) Kararları tartışarak almak.
B) Sınıf Başkanı'nı öğrencilere seçtirmek.
C) Oy kullanma hakkını belirli bir gruba tanımak
D) Aileyi ilgilendiren kararlarda tüm aile fertlerinin fikrini almak


üst