Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Göçler Testi 1

• 1360 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Göçler Testi 1

1

İnsanlar doğup büyüdüğü yerlerden herhangi bir sebep yokken ayrılmazlar. Orta Asya’da yaşayan Türkler çeşitli dönemlerde göç etmişlerdir.
Türklerin bu göç hareketlerinde etkili olan sebeplerden hangisi bir zorunluluktan kaynaklandığı söylenemez?


A) Şiddetli kuraklık
B) Otlakların yetersiz hale gelmesi
C) Hayvan hastalıklarının artması
D) Kendi kültürünü yayma düşüncesi


2

Orta Asya’da geniş bozkırlarda yaşayan biz Türkler hayvancılık ile uğraştığımız için göçebe bir hayatı tercih ettik.
Aşağıdakilerden hangisi islamiyet'ten önceki Türk Devletleri'nde göçebe hayat tarzının benimsenmesinin bir sonucu olamaz?


A) Hapis cezalarının kısa süreli olması
B) Gök Tanrı inancının olması
C) Mimari eserlerin az olması
D) Göç hareketlerinin kolaylaşması


3

Orta Asya'daki Turkler değişik zamanlarda çeşitli sebeplerden dolayı göç etmişlerdir.
Türklerin bu göç hareketlerinin sebeplerinden hangisi siyasi bir neden olarak kabul edilir?


A) Hayvan hastalıkları
B) Nufusun artrnasl ve otlaklarln daralması
C) Komşu devletlerle rnucadeleler
D) Kuraklık ve iklim şartlarının degişmesi


4

Türklerin Orta Asya'dan göç sebeplerinden
I. Verimli bölgeleri ele geçirme isteği
II. Komşu ülkelerin baskısı,
III. Doğal kaynakların yetersiz hâle gelmesi,
IV. Türk boyları ara sındaki mücadeleler
hangileri ekonomik bir nitelik taşımaktadır?


A) I ve II                B) I ve III
C) II ve IV              D) III ve IV


5

Orta Asya'da iklimin değişmesine bağlı olarak ekonomik zorlukların yaşanması ve boylar arasında çatışmaların olması Türklerden bir kısmının Ön Asya, Hindistan ve Avrupa'ya göç etmesine neden olmuştur. Göç eden Türkler gittikleri yerlerde büyük devletler kurmuşlar, başta madenlerin işlenmesi olmak üzere as-kerlik, devlet teşkilatı gibi konularda hakim oldukları yerlerdeki ulusları etkilemişlerdir.
Bu bilgilerde Türk göçleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?


A) Göçlerin sebeplerine
B) Göçlerin sonuçlarına
C) Nerelere göçler yapıldığına
D) Göçlerin ne zaman yapıldığına


6

Türklerin Orta Asya'dan yaptığı göçlerde genelde batı, doğu ve güneye doğru gitmeleri, kuzeye yapılan göçlerin daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


A) Güçlü devletlerin bulunması
B) Çin’den uzaklaşılmak istenmesi
C) İklim koşullarının elverişsiz olması
D) Göç yollarına uzak olması


7

M.S. 4. yüzyılda Hunların, batıya doğru hareket edip Avrupa'ya yönelmeleri Kavimler Göçü'ne neden olmuştur. Bu göçün sonucunda ise Avrupa'daki milletler birbiriyle karışmış, yeni topluluklar ortaya çıkmış, Orta Çağ'da kurulacak olan İngiltere, Fransa, İspanya gibi devletlerin temelleri atılmıştır.
Buna göre Kavimler Göçü'nün sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Türk siyasi tarihinin başlangıcı bu olay sayılmıştır.
B) Avrupa'da krallar güçlerini artırmıştır.
C) Avrupa'nın siyasi ve etnik yapısı değişikliğe uğramıştır.
D) Göçebe toplumlar yerleşik hayata geçmeye başlamıştır


8

Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Çin ege-menliği altına girmek istemeyen Hunlar batıya doğru göç ederek Kavimler Göçü'nü başlatmışlardır. Göç ederken Karadeniz'in kuzeyinde bulunan barbar kavimleri de yerlerinden oynatarak onların da Avrupa'ya yönelmelerine neden olmuşlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Kavimler Göçü'nün kitlesel bir yer değiştirme hareketi olduğu
B) Orta Asya’da Türk kalmadığı
C) Hun boylarının bağımsızlıklarını kaybetmek istemedikleri
D) Kavimler Göçü'nün sadece Türk göçü olmadığı


9

Kavimler göçünün sonucundaki
I. Avrupa Hun Devleti kuruldu
II. Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı
III.İlk Çağ kapandı ortaçağ başladı
IV.Avrupa’nın etnik yapısı değişti
Sonuçlardan hangisi yada hangileri Avrupadaki Siyasi Haritanın değiştiğinin bir göstergedir?


A) I ve II                 B) I ve III
C) II ve IV               D) III ve IV


10

Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra Çin hakimiyetine girmek istemeyen Kuzey Hunları, Balamir komutasında batıya göç ederek Kavimler Göçü'ne neden olmuşlardır.
Türklerin bu göç hareketlerine girişmesi aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olarak gösterilebilir?


A) Türkler bağımsız yaşama arzusu içindedir
B) Orta Asya'da iklimin kuraklaşmıştır
C) Türkler çadırlarda yaşamaktadırlar
D) Roma imparatorluğu ikiye ayrılmıştır


11

Türkler zaman içerisinde Orta Asya'dan başka bölgelere göç etmişler ve göç ederken boy yapılarını ve teşkilatlarını bozmamaya özen göstermişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu kolaylaştırmıştır?


A) Yerleşik hayata geçişi
B) Farklı din ve inanışların benimsenmesini
C) Çevre uygarlıklardan her alanda etkilenmeyi
D) Gittikleri yerlerde yeni devletler kurmalarını


12

Ana yurtlarını siyasi ve ekonomik nedenlerle terk etmek zorunda kalan Türkler göç ettikleri bölgelerde yaşayan topluluklara ekip-biçmeyi, hayvanları evcilleştirmeyi ve madenleri işlemeyi öğrettiler.
Bu bilgiler dikkate alındığında Türklere ilişkin;
I. Diğer toplumların yaşam biçimini değiştirdikleri
II. Göç ettikleri bölgelerde zorluk çektikleri
III.Daha ileri bir uygarlığın temsilcisi oldukları
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I                 B) Yalnız II
C) II ve III                D) I ve III


üst