Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlk Türk Devleti Hunlar Testi 1

• 2003 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlk Türk Devleti Hunlar Testi 1

1

Orta Asya’da yaşayan bütün Türkleri tek bir bayrak altında toplayan ilk devlet Hunlar olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Hunların yerleşik hayata geçtikleri
B) Hunların, milli benliklerini korudukları
C) Bilinen ilk teşkilatlı Turk devletinin Hunlar olduğu
D) Hunların, başka milletlerle ittifak kurduğu


2

Orta Asya'da bilinen en eski Türk Devleti Asya Hun Devleti'dir. Çin'i egemenlik altına almışlar, İpek Yolu' na hakim olmuşlar ve tüm Türk boylarını tek bir çatı altında toplamayı başarmışlardır.
Asya Hunları’na ait bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?


A) Siyasi birliği sağladıkları
B) Ticaret yollarına hakim oldukları
C) Çin'e karşı askeri üstünlük sağladıkları
D) Avrupa'ya göçe ettikleri


3

Orta Asya'da bilinen en eski Türk Devleti Asya Hun Devleti'dir. Çin'i egemenlik altına almışlar, İpek Yolu' na hakim olmuşlar ve tüm Türk boylarını tek bir çatı altında toplamayı başarmışlardır.
Asya Hunları’na ait bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?


A) Siyasi birliği sağladıkları
B) Ticaret yollarına hakim oldukları
C) Çin'e karşı askeri üstünlük sağladıkları
D) Avrupa'ya göçe ettikleri


4

- Çinliler, Teoman döneminde Türk (Hun) saldırılarını durdurmak amacıyla Çin Seddi'ni tamamlamıştır.
- Türkler, Mete Han döneminde Çin'i vergiye bağlamıştır.
Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?


A) Türklerin Çin’e yerleştiği
B) Hunların Çinliler ile savaştığı
C) Çin Seddi'nin Hunları durdurmayı başaramadığı
D) Hun ordularının güçlü olduğu


5

Büyük Hun hükümdarı Mete, askeri açıdan üstünlük kurmasına karşın, Çin'i doğrudan topraklarına katmamış dışardan baskı altına almayı çıkarları açısından daha uygun görmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinin, Mete'yi bu politikayı izlemeye yönelten temel etken olduğu savunulabilir?


A) Düzenli ordunun kurulmuş olması
B) Türkler'in kalabalık Çin nüfusu arasında eriyip yok olmaları ihtimalinin olması
C) Türklerin göçebe hayat sürmesi
D) Çin topraklarının verimsiz olması


6

Asya Hun hükümdarı Mete Han zamanında;
-İpek Yolu'nun denetimi ele geçirilmiş
-Ordu onluk sisteme göre düzenlenmiş
-Türk boyları bir bayrak altında toplanmış
-Çin vergiye bağlanmıştır.
Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?


A) Ekonomik alanda güçlenmeye başlandığı
B) Teşkilatlanma alanında çalışmalar yapıldığı
C) Güçlü bir ordu teşkilatı oluşturulduğu
D) Yerleşik hayata geçildiği


7

Asya Hunları tarafından Çin'e karşı sürekli olarak akınlar düzenlenmiş ve Çinliler bu akınları durdurabilmek amacıyla Çin Seddi'ni inşa etmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


A) Çinlilerin savunma durumunda olduklarının
B) Türk - Çin ilişkilerinin yalnız savaşa dayandığının
C) Çin'in askeri açıdan güçlü olduğunun
D) Türkler'in İpek Yolu'na hakim olmaya çalıştığının


8

Asya Hun hükümdarı Mete Han, kendisinden toprak isteyen Çinli elçiye; "Toprak ulusun malıdır, eğer şahsi mallarımı istersen veririm, ama toprağı asla" diyerek bu isteği reddetmiştir
Mete Han’ın bu sözü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


A) Yazılı hukuk kuralları
B) Vatan ve millet duygusunun olması
C) Konargöçer yaşantının olması
D) Ordunun savaş teknikleri


9

Devlet işlerinin görüşüldüğü Kurultay’a Hatun’da katılır Kağan'ın yokluğunda ülke yönetime vekillik yapar; hatta elçi bile kabul ederdi
Bu durum aşağıdakılerden hangisinin göstergesidir?


A) Hatun'un yönetimde yetersiz kaldığı
B) Kadınların sosyal yaşamda erkeklerle eşit olduğu
C) Hatun'un da yönetimde söz sahibi olduğu
D) Hatun'un Kağan'dan üstün olduğu


10

Bir Çin yıllığında "Hunlar Çin'in kuzeyinde yaşarlar, otlaklarda hayvanlar yetiştirirlerdi. Yetiştirdikleri hayvanların çoğu at, sığır ve koyun idi. Surlarla çevrili şehirleri yoktu." denmektedir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Hangi hayvanları yetiştirdikleri
B) Çin ile sınır komşusu oldukları
C) Hayvancılık ile uğraştıkları
D) Yerleşik hayata geçtikleri


11

Ben Hun Hükümdarı Mete Han'ım. Asya'daki bütün Türk boylarını bir bayrak altında topladım ve Çin'e yaptığım seferlerle Çin'i vergiye bağladım. Ancak halkımın Çin topraklarına yerleşmesine izin vermedim.
Mete Han, bu sözlerinde aşağıdaki faaliyetlerinden hangisinden söz etmemiştir?


A) Orduda yeni düzenlemeler yaptığına
B) Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağladığına
C) Çin'lilerle mücadele yaptığına
D) Çin kültürünün Türkler arasında yayılmasını engellemeye çalıştığına


12

Mete Han tarafından kurulan "onlu sistem", Türk ordu teşkilatının temelini oluşturmuş, ayrıca Çin, Bizans, Moğol devletleri gibi pek çok devleti de etkilemiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?


A) Türklerin askerî alanda üstün bir millet oldu ğunun
B) Toplumların birbirlerinden etkilendiklerinin
C) Çin'in her alanda Türk kültüründen etkilendiğinin
D) Türklerde ilk düzenli ordunun Mete Han döneminde oluşturulduğunun


13

“Oğuz Kağan yay, ok, kılıç ve kalkanla ava gitti. Bir ayı yakalayıp altın kemeriyle ayıyı ağaca bağladı, canavar avladı.“
Oğuz Kağan Destanı'ndaki bu alıntıdan Hunlara ait aşağıdaki hangi bilgiye ulaşabiliriz?


A) Hunların kültürel yapılarına
B) Hunların kullandıkları savaş araç ve gereçlerine
C) Hunların ekonomik faaliyetlerine
D) Hunların hangi devletlerle mücadele ettiğine


üst