Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Tarihi Testi 1

• 1847 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Tarihi Testi 1

1

Eski çağda toplumlar farklı bölgelerde farklı kültürler içinde yaşıyorlardı.
Aşağıdaki olaylardan hangisiyle toplumlar arasındaki etkileşim daha fazla hız kazanmıştır?


a) Paranın icadı                   c) Takvimin icadı
b) Yazının icadı                   d) Kanunların yapılması


2

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da yaşayan toplumların ticarete verdikleri öneme kanıt olamaz?


a)Koloniler kurulması        c)Kral yolunun yapılması
b)Paranın icat edilmesi      d)Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması


3

Güneş yılı esasına dayalı Miladi Takvimi icat eden ve bu takvimin günümüze kadar ulaşmasına katkılar sağlayarak son şeklini veren medeniyetler aşağıdakilerden hangileridir?


a) Mısır-Yunan                           c) Sümer-Roma
b) Mısır-Roma                            d) Mısır-Hitit


4

İlk Çağ’da Anadolu’da yaşayan İyonlar aşağıdakilerden hangisinde gösterdikleri başarılarıyla diğer toplumlara örnek teşkil ettiler?


a) Ticaret kolonileri kurmalarıyla
b) Tarımda sulamaya geçmeleriyle
c) Çok tanrılı dinlere inanmalarıyla
d) Bilimin gelişmesine katkıda bulunmalarıyla5

İnsanlar takvimi yaparlarken, Ay ya da Güneş’in hareketlerini esas almışlardır.
Buna göre, takvimi icat eden Mısır Medeniyeti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


a) İlk alfabeyi icat etmişlerdir.
b) Matematik alanında ilerlemişlerdir.
c) Rasathane kurmuşlardır.
d) Astronomide ilerlemişlerdir.


6

Anadolu ve Mezepotamya, Eski Çağ boyunca bir çok medeniyetin beşiği ve uğrak yeri olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi farklı medeniyetlerin, özellikle bu toprakları tercih etmelerinin nedenlerinden biri değildir?


a) Verimli topraklara sahip olmaları
b) İklim şartlarının uygun olması
c) Dini inançların yayılmasına uygun olması
d) Göç yolları üzerinde bulunmaları


7

Tales,Diyojen,Pisagor,Hipokrat,Heredot gibi ünlü bilim ve fikir adamlarının İyonya’dan çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


a) İyonya’da hür düşüncenin gelişmesi
b) Kralların bilimi teşvik için ödül vermeleri
c) Yazının ilk kez İyonya’da kullanılmış olması
d) Topraklarının tarıma elverişli olması


8

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi yaptıkları ticaret sayesinde ilk defa yazıyı Anadolu’ya getirerek Anadolu’da tarihi devirlerin başlamasına katkıda bulunmuştur?


a) Asurlular                              c) Romalılar
b) Sümerliler                             d) Mısırlılar


9

Yeraltında yapılan kazılar sonucu elde edilen buluntular, tarih öncesi devirler hakkında önemli bilgiler verir.
Aşağıdakilerden hangisi Tarih öncesi döneme ait buluntular arasında yer almaz?


a) Mağara resimleri                 c) Kitabeler
b) Tarım aletleri                      d) Süs eşyaları


10

Sümerler;
-Uzunluk ölçmeyi ve zaman hesaplamayı kullanmışlardır.
-Yaratılış ve Gılgamış adlı destanları yazmışlardır.
-İlk yazıyı bulmuşlar ve ilk kanunları yapmışlardır.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak Sümerlilerin hangi alanda geliştiği söylenemez?


a) Edebiyat                            c) Geometri
b) Hukuk                               d) Tıp


11

Kültür ve medeniyet tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


a) İnsan toplulukları,her yerde,aynı zamanda,aynı çağı yaşamıştır
b) Farklı kültürler,çeşitli alanlarda birbirlerini etkilemişlerdir.
c) Geçmiş medeniyetler,arkeolojik kazılarla da ortaya çıkmıştır.
d) Göçler,medeniyetlerin yayılmasında etkili olmuştur.


12

Hitit Medeniyeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


a) Çivi ve hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
b) Tek tanrıya inanmışlardır.
c) Tarih yazıcılığına önem vermişlerdir.
d) Devlet yönetiminde, kraliçeye büyük yetkiler tanımışlardır.


13

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin konusu değildir?


a) İnsanların yaşayış biçimleri
b) Toplumların sanat faaliyetleri
c) Yeryüzünde nüfusun dağılışı
d) Devletlerin birbirleriyle ilişkileri


14

Aşağıdakilerden hangisi eski çağlardaki insan topluluklarının yerleşmek istedikleri alanlarda aradıkları özellikler arasında en az önem taşır?


a) Uygun iklim koşulları             c) Verimli tarım toprakları
b) Korunaklı bir çevre                 d) Geniş düzlük alanlar


15

Aşağıdakilerden hangisi,Anadolu’da kurulan medeniyetlerden biri değildir?


a) Hitit                   b) Urartu
c) Sümer                d) Frig


16

I.Mağara duvarlarına renkli insan ve hayvan figürleri çizilmiş.
II.Küçük heykeller ve gerdanlıklar yapılmış.
III.Çağın sonlarına doğru ateş bulunmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen çağ hangisidir?


a)Kaba Taş Devri                   c)Cilâlı Taş Devri
b)Yontma Taş Devri                 d)Maden Devri


17

Aşağıda tarih çağları ile bunları sona erdiren olaylar eşleştirilmiştir. Doğru olanı hangisidir?


a) Yakın Çağ  -  İstanbul’un fethi
b) Orta Çağ  -  Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı
c) İlk Çağ  -  Yazının icadı
d) Yeni Çağ  -  Fransız İhtilâli


18

İlk Çağ’da Van Gölü çevresinde aşağıdaki devletlerden hangisi kurulmuştur?


a) Urartu                     c) Frigya
b) Hitit                        d) Lidya


19

Parayı değişim aracı olarak ilk defa aşağıdaki milletlerden hangisi kullanmıştır?


a) Lidyalılar                    c) Hititler
b) Frigler                       d) Romalılar


20

Tarihi bir mekanda yapılan arkeolojik kazıda çok sayıda taş bulunmuştur.Bu kazıda bulunan malzemeyle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamlı bir ilişki kurulabilir?


a) Zanaatkârlık                  c) Hayvancılık
b) Avcılık                           d) Tarım


üst