Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Tarihi Testi 2

• 1619 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Tarihi Testi 2

1

Tarihin tarihi çağlar ve tarih öncesi çağlar olarak ikiye ayrılmasında etkili olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


a) Hz. İsa’nın doğumu
b) Madenin kullanılmaya başlanması
c) Yazının icadı
d) Yerleşik hayata geçilmesi


2

Altın ve gümüş çok değerli iki maden olmasına rağmen tarih öncesi devirlerde bugünkü kadar önem kazanmamıştır.Bunun yerine daha basit madenler olan bakır,tunç ve demirin işlenmesine ağırlık verilmiştir.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


a) Altın ve gümüşün değerinin bilinmemesi
b) Bakır,tunç ve demirin kolay bulunan dayanıklı madenler olmaları
c) Altın ve gümüşün yalnızca Mezepotamya’nın belli bölgelerinde bulunması
d) Bakır,tunç ve demirin kutsal kabul edilmesi


3

Mezepotamya’da yapılan kazılarda M.Ö 3000 yıllarına ait yazılı tabletlere rastlanırken, Anadolu’da yapılan kazılarda ise aynı tarihlere ait yalnız günlük eşyalar bulunmuştur.
Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


a) Anadolu’da günlük kullanılan eşya yapımına daha çok önem verilmesi
b) Anadolu’nun yazıya gerekli önemi vermemesi
c) Anadolu halkının ihtiyaçlarının Mezepotamya’dan farklı olması
d) Anadolu’da yazıya geçişin daha geç olması


4

Tarih öncesi devirlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


a) Tarih öncesi devirleri, her medeniyet sırasıyla yaşamamıştır.
b) Her medeniyet aynı anda maden devrini yaşamıştır.
c) Devirler, kullanılan araç gereçlere göre adlandırılmıştır.
d) Cilâlı taş devrinde hayvanlar evcilleştirilmiştir.


5

Aşağıda verilen medeniyet ve buluş ikilemesinden hangisi yanlıştır?


a) Lidyalılar - para               c) Mısırlılar - Güneş yılı esaslı takvim
b) Sümerliler - yazı              d) Urartular - ilk yazılı kanunlar


6

Cilâlı taş devrinde insanlar göl ve ırmak kenarlarında kulübeler inşa etmişler, topraktan pişirerek çanak-çömlek yapmışlar, buğday yetiştirmişlerdir.
Yukarıdaki  bilgilere bakarak Cilâlı taş devri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


a) İnsanlar üreticidir.
b) Ateş kullanılmaktadır.
c) Bazı madenler kullanılmıştır.
d) İnsanlar yerleşik hayat yaşamaya başlamıştır.


7

Aşağıdakilerden hangisi tarih ilminin ögeleri arasında yer almaz?


a) Yer - zaman                     c) Deney - gözlem
b) Sebep - sonuç                  d) Objektiflik


8

Hititler ilk Anal adı verilen yıllıklar tutarak tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Hitit kralları tanrılarına hesap verme düşüncesiyle yazdıklarından dolayı olaylar genel olarak objektif bir biçimde aktarılmıştır.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


a) Anallar ilk tarih yazıcılığı özelliğini gösterir.
b) Hititler tanrılarına önem vermişlerdir.
c) Hititlerde tarih ile ilgili bilgiler büyük ölçüde doğrudur.
d) Krallar anallarda savaşlarını anlatmışlar, ordularını övmüşler


9

- Şehir devletleri halinde yaşadılar.
- Çok tanrılı dini benimsediler.
- Ege kıyılarına yerleştiler.
Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?


a) İyonlar                        c) Frigler
b) Hititler                        d) Lidyalılar


10

Tarihte ilk yazılı antlaşma özelliği taşıyan Kadeş Antlaşması, hangi devletler arasında imzalanmıştır?


a) Hitit - Asur                  c) Mısır - Hitit
b) İyon - Lidya                d) Frigya - Mısır


11

Tarih öncesi devirlerin sırayla yaşandığı bir bölgede kazı yapan bir arkeolog aşağıdaki bulguların hangisine en son ulaşır?


a) Paralar                                        c) Taş aletler
b) Madenî aletler                              d) Yazılı tabletler


12

Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda tarım aletlerine rastlanmıştır. Buna göre bu yerleşim yerinin hangi devirden kaldığı kesinlikle söylenemez?


a) Yontma Taş Devri                     c) Bakır Devri
b) Cilâlı Taş Devri                         d) Tunç Devri


13

I. Devletlerarası ilişkilerin ortaya çıkması
II. Mağara duvarlarına resimler yapılması
III. Tarımsal üretimin başlaması
Yukarıda tarih öncesi devirlere ait olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?


a) I.,II.,III.                                 b) II.,III.,I.
b) I.,III.,II                                  c) III.,I.,II.


14

Aşağıdakilerden hangisiyle İlk Çağ sona ermiştir?


a) Yazının icadı                     c) Kavimler göçü
b) İstanbul’un fethi               d) Madenlerin bulunması


15

Aşağıdaki zamanlardan hangisi daha belirgindir?


a) Yazı M.Ö 4.binde Sümerliler tarafından bulunda
b) Emeviler M.S 711’de Kadisiye Savaşıyla İspanya’yı fethetti.
c) Kavimler Göçü M.S 4.yy’ın ikinci yarısında gerçekleşti.
d) 23 Nisan 1920’de açılan I.TBMM altı gün sonra Hıyanet-i Vataniye yasasını çıkarttı.


16

Aşağıda tarihe yardımcı bilimler ve anlamları eşleştirilmiştir. Yanlış olanı hangisidir?


a) Paleografya - Kitabeler bilimi
b) Nümizmatik - Para bilimi
c) Arkeoloji - Kazı bilimi
d) Coğrafya - Yer bilimi


üst