Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Uygarlıkları - Kimler Geldi Kimler Geçti Testi 1

• 1470 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Uygarlıkları - Kimler Geldi Kimler Geçti Testi 1

1

Hititlerde kraldan sonra en çok sayılan Tavananna denilen ana kraliçeydi. Tavanannaların yönetim işlerinin yanında, ilahi ödevleri de olup, kralın yokluğunda tapınak ayinlerine başkanlık ederlerdi.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


A) Kraliçelerin sonsuz yetkilere sahip olduğunun
B) Anadolu'da köleliğe son verildiğinin
C) Kraliçenin siyasi yetkilerden yoksun bırakıldığının
D) Kraliçenin dini ve siyasi güç elde ettiğinin


2

Anadolu uygarlıklarından olan Hititlerin, pek çok tanrısı vardı. Hititler kendi tanrılarından başka, bütün Anadolu ve Ön Asya tanrılarını kutsal saymışlar ve onlara tapmışlardır.
Buna göre;
I Hititler dini içerikli bir devlet teşkilâtı oluşturmuşlardır.
II Öldükten sonra hayatın devam ettiğine inanmışlardır.
III Dini bakımdan tutucu değillerdir.
IV Diğer dinlere hoşgörü ile bakmışlardır.
gibi yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız l B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV


3

İyon şehir devletlerinin kendi yurtları dışında yaşam kaynakları arayışı için gerçekleştirdikleri koloni hareketleri aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?


A) Akdeniz siyasi birliğinin kurulmasına
B) Doğu-batı çatışmasının sona ermesine
C) Asker gereksiniminin azalmasına
D) Farklı uygarlıkların etkileşimlerinin hızlanmasına


4

Aşağıdakilerden hangisi, llkçağ'da Anadolu'da daha ileri bir sosyal yaşamın varlığını kanıtlayan gelişmelerden biri olarak değerlendirilemez?


A) Pek çok suçun cezasının tazminatla ödenebilmesi ve ölüm cezasının nadiren uygulanması
B) Hititlerde resmi nikah uygulaması ile aile birliğinin korunması
C) Sadece soyluların devletin en yüksek makamlarına atanma hakkına sahip olması
D) Mülkiyet hakkının Sümerlerdeki gibi güvence altına alınması5

"İyonya'da insanlar özgür düşünceye önem verdiklerinden..." diye başlayan bir cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle devam ederse daha doğru olur?


A) Sürekli savaşmak zorunda kalmışlardır.
B) Bilimsel yönden oldukça gelişmişlerdir.
C) Hayvancılık ve tarımla uğraşmışlardır.
D) Başka devletlerle mücadele etmişlerdir


6

Lidya ordusunun devlete bağlılığı vatan sevgisine dayanmıyordu ve bu ordu girdiği birçok savaştan yenilgiyle ayrılıyordu.
Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Ordunun ücretli ve yabancı askerlerden kurulması
B)Lidyalıların şehir devleti şeklinde olması
C)Savaş zamanında eli silah tutan her Lidyalı'nın asker sayılması
D)Lidya krallarının ordunun başında sefere çıkmaması


7

Aşağıdakilerden hangisi Hitit anallarına ait bir özellik değildir?


A)Tanrılarına hesap sunmak amacıyla hazırlamışlardır.
B)Zaferleri kadar yenilgilerine de yer vermişlerdir.
C)Tarafsız tarih anlayışının başlamasına katkı sağ-lamışlardır.
D)Laik bir anlayışla hareket etmişlerdir


8

Aşağıdakilerden hangisi Friglere ait değildir?


A) Gılgamış denilen destanı
B) Tapates adı verilen halı ve kilim dokumaları
C) Kibele ismiyle anılan bereket tanrıçası
D) Ekonomik etkinlikleri olan tarımı korumaya yönelik hukuk kuralları


9

İlkçağ'da ticaret hayatının gelişip yaygınlaşmasın da aşağıdakilerden hangisinin katkısı olduğu söylenemez?


A) Anadolu ile Mezopotamya arasında Kral Yolu'nun yapılması
B) Paranın kullanılmaya başlanması
C) Oligarşik cumhuriyetlerin kurulması
D) Nüfus ve üretim artışı


10

Anadolu'nun göç yolları üzerinde bulunması, uygun coğrafi koşullara sahip olması, çağlar boyunca farklı kültür ve medeniyetlerin kurulmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun yarattığı en olumsuz bir gelişmedir?


A) Toplumun ihtiyaçlarının artması
B) Farklı inançların ortaya çıkması
C) Kültürlerin birbirilerinden etkilenmesi
D) Savaş ve çatışmaların çoğalması


11

Başlık parası verilerek kadının adeta satın almasına dayanan evlenme modeli Hititlerde uygulanmış ve bu durum Hitit yasalarında da yer almıştır."
Bu bilgiye dayanarak Hititlerde;
I. Kadınlara miras hakkı tanındığı
II. Evlilikle ilgili kuralların belirlendiği
III. Kadınların erkeklerden üstüntutulduğu
yargılarından hangilerine varılabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


12

Hititlerin kendilerine özgü yazıları olmasına rağmen yazışmalarda Mezopotamyalılara ait çiviyazısını kullanmaları, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


A) Hititlerin Sümerlerle akraba olmasıyla
B) İlk yazıyı Sümerlerin bulmasıyla
C) Çivi yazısının bölgede daha yaygın olmasıyla
D) Anadolu'da siyasi birliğin kurulmamış olmasıyla


13

İç Batı Anadolu'da yaşayan Friglerin;
-Tarımı koruyan çok sert yasalar yapmaları,
-Toprak anayı temsil eden tanrıça Kibele'nin bereketi ve doğurganlığı sembolize etmesi
aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?


A) Tarıma ve üretime önem verdiklerinin
B) Tek tanrıcılığa yöneldiklerinin
C) Ticaret yolları üzerinde bulunduklarının
D) Sanatın geliştiğinin


14

MÖ. 1200 lerde Balkanlardan Yunanistan'a giren Dorlar Akalıların hakimiyetine, Anadolu'ya giren Frigler ise Hitit hakimiyetine son vermişlerdir.
Bu gelişme dikkate alındığında hangisi söylenebilir?


A) Anadolu ve Yunanistan'da feodal beyliklerin ortaya çıktığı
B) Frig ve Dorların akraba kavim oldukları
C) Anadolu ve Yunanistan'ın etnik ve siyasi yapılarının değiştiği
D) Anadolu da en güçlü devlet Friglerdir


15

Lidyalılar MÖ. VII. yüzyılda parayı bulmuşlardır.
Bu buluşun aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu söylenemez?


A) Ticarette değiş-tokuş usulünün kalkmasında
B) Ekonomik hayatın canlanmasında
C) Ticaretin kolaylaşmasında
D) Lidyalıların bilimsel çalışmalar yapmasında


16

İlkçağ'daki Anadolu uygarlıklarından biri olan Hititlerde,
-Kralların kendilerinden sonraki kralı seçmesi
-Kraliçenin yeni kral seçilinceye kadar devleti yönetmesi
Aşağıdakilerden hangisine yönelik çaba olduğu savunulabilir?


A) Devletin sınırlarını korumaya
B) Otoritenin sürekliliğini sağlamaya
C) Kralların yetkilerini sınırlandırmaya
D) Federal yapıyı korumaya


17

Tarihte Sümerler yazıyı, Fenikeliler alfabeyi, Lidyalılar ise parayı bulmuşlardır.
İlkçağ'dan beri insanların yeni buluşlara yönelmesinin sebebini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?


A) İhtiyaçlarını karşılama çabasıyla
B) Özgün kültür yaratma düşüncesiyle
C) Bilimsel alanda ilerlemek istemeleriyle
D) Diğer toplumları etkileme düşüncesiyle


18

Hitit ve Mısır devletleri zamanla güçlenerek birbirlerine rakip olmuşlar, Kuzey Suriye egemenliği için Kadeş Savaşı'nı yapmışlar, on altı yıl süren savaşlar sonunda tarihte bilinen ilk yazılı Kadeş Antlaşması'nı imzalamışlardır."
Yukarıdaki olayı uluslararası ilişkiler açısından değerlendirdiğimizde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?


A)Mısır uygarlığının dünya uygarlığını etkilediğine
B)Papirüs adı verilen Mısır kağıdının kullanımının yaygınlaşmasına
C)Mısır uygarlığının diğer uygarlıklardan etkilendiğine
D)Devletlerarası diplomatik ilişkilerin başladığına


19

İlkçağ'da Anadolu'da devlet kuran Lidyalılar;
-Mezopotamya'ya ulaşan Kral Yolu'nu yapmışlar
-İlk parayı bulup kullanmışlar
-Kral Yolu üzeride Antrapoller oluşturmuşlardır
Bu gelişmelerin Lidyalıların hangi özelliğinden kaynaklandığı söylenebilir?


A) Merkezi bir krallık oluşundan
B) Tarıma önem vermelerinden
C) Ekonomilerinin ticarete dayalı olmasından
D) Komşuları ile iyi ilişkiler içinde bulunmasından


üst