Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Uygarlıkları - Kimler Geldi Kimler Geçti Testi 2

• 1589 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Uygarlıkları - Kimler Geldi Kimler Geçti Testi 2

1

Güneş tutulmasını tanrıların ikazı sayan Medlerle Lidyalılar savaşa son verip antlaşma yaparken; aynı dö-nemde İyonyalı Tales Güneş'in tutulacağını önceden hesaplamıştır.
Buna göre;
I. Anadolu'da çok tanrılı din anlayışının olduğu
II. İyonların askeri açıdan güçlü olduğu
III. Anadolu'da farklı kültür yapılarının oluştuğu yargılarından hangilerine varılabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalınz III D) I ve III


2

Yargı: İlkçağ uygarlıklarında dini inançlar bir çok alandaki gelişmelerde etken olmuştur.
Buna göre;
I. Hititlerde tanrılara sunulmak için olaylar yıllıklara kaydedilmiştir.
II. Hititler birçok tanrı olduğu için Bin Tanrı İli denmiştir
III. Yunanlılar tanrıları için olimpiyatlar düzenlemişlerdir.
yargılarından hangilerine varılabilir?


A) Yalnız I B) I ve III C)II ve III D) I ve II


3

Koloni ticareti ile uğraşan İyon şehir devletlerinde, bilim hızla gelişmiş Tales ve Pisagor gibi bilginler yetişmiştir.
Buna göre, İyon şehir devletlerindeki gelişmede,
I. Diğer kültürlerle sıkı ilişkiler kurulması
II. Deniz ticareti sayesinde halkın ekonomisinin güçlenmesi
III. Tanrılarını insan şeklinde düşünmeleri
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


A) I ve III B) I ve II C) Yalnız III D) Yalnız II


4

Urartuların başşehri Tuşba'da (Van) yapılan kazılarda;
-Şehri çevreleyen surlara
-Oda şeklinde yapılmış mezarlara
-Mezarlarda ölen kişiye ait altın ve gümüş takılara
-Tunçtan yapılmış silahlara rastlanmıştır.
Bu verilere bakarak; aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) El sanatlarının gelişmiş olduğu
B) Ölümden sonraki yaşama inandıkları
C) Güvenliği ön planda tuttukları
D) Krallarını rahip (kutsal) saydıkları5

İlkçağ'da Anadolu'da;
-Hitit şehirlerinin etrafı surlarla çevrilmiş,
-Şehirdeki saraylar resim ve heykellerle süslenmiş,
-Friglerde kral mezarları içinde altından pek çok süs eşyası bulunmuş, Buna göre;
I Hukuk birliği sağlanmıştır.
II Yerleşik hayata geçilmiştir.
III Ticaret gelişmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


6

Hititlerdeki;
I. Kölelere mülkiyet hakkı verilmiştir.
II. Çok tanrı inancı vardır.
III. Cezalarda fidye esası uygulanmıştır.
uygulamalarından hangileri diğer Eski çağ toplumlarına göre daha insancıl olduklarına kanıt olarak gösterilebilir?


A) I ve II B) II ve III C) Yalnız I D) I ve III


7

Hitit Devleti'nde,
-Tavananna denilen kraliçe krala vekalet eder, törenlere katılırdı.
-Pankuş meclisi krala danışmanlık ederdi.
Diğer İlkçağ uygarlıklarında görülmeyen bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin gelişmişliğini göstermektedir?


A) Ticari ilişkilerin
B) Siyasi örgütlenmenin
C) Sosyal yaşamın
D) Ekonomik kalkınmanın


8

Lidyalıların tarihteki en önemli özelliklerinden biri de uluslararası ticareti geliştirmiş olmalarıdır.
Bu bilgilere göre;
I Kral Yolu'nu yapmaları
II Batı Anadolu'da kurulmuş olmaları
III Parayı bulmaları
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?


A) II ve III B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III


9

I. Din adamlarının geniş topraklara sahip olması
II. Sulama kanallarının yapılması
III. Tarımı koruyucu yasaların çıkarılması
İlk Çağ medeniyetlerinin yukarıdaki faaliyetlerinden hangilerinin tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?


A) II ve III B) Yalnız II C) I ve III D) II ve I


10

Anadolu coğrafyası iki eski kıta olan Asya ile Avrupa arasında bir geçiş özelliğine sahiptir. Anadolu'nun bu özelliğinin,
I. Değişik kültürlerin etkileşimine,
II. İyonların Batı Anadolu’da kurulmasına
III. Tarım faaliyetlerin yaygın olması
verilenlerden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III


11

Hititler'de çok tanrılı bir inanç sistemi vardı. Hitit Devleti egemenliğindeki toplumları dini inançlarında serbest bırakmış, tapınaklarını koruyarak, tanrılarını kendi tanrısı kabul etmiştir.
Bu durumun Hitit devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisinin olduğunu gösterir?


A) Hoşgörü
B) Baskı
C) Asimile
D) Kölecilik


12

Anadolu Medeniyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I.'de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?


A) 1 Lidyalıların Kral Yolu'nu yapması
    2 Mezopatamya ile Anadolu arasında ticaretin gelişmesi
B) 1 Friglerin ekonomisinin tarıma dayanması
    2 Tarımı koruyucu kanunları yapmaları
C) 1 Urartuların ölümden sonraki yaşama inanmaları
    2 Ölülerin kişisel eşyalarıyla gömülmesi
D) 1 Hititlerde tarih yazıcılığının başlaması
    2 Güçlü bir merkezi otoritenin kurulması


13

Hititlerde halk; yöneticiler, rahipler, hürler ve kölelerden meydana geliyordu. Savaşlarda esir olarak ele geçen bu köleler genellikle tarlalarda çalıştırılırdı. Ancak köleler para kazanarak özgürlüklerini kazanabilirlerdi.
Bu parçaya göre Hititler için hangisi söylenemez?


A) Sosyal tabakalaşmanın olduğu
B) Sınıflar arası geçişte sert kuralların olmadığı
C) Hititlerde Tavananna’nın yönetime katıldığı
D) Hititlerde tarımsal faaliyetlerin yapıldığı


14

İnsanlan yaşantısına yaşadıkları yerin etkisi aşağıdakilerden hangisinde en azdır?


A)Savunma sistemleri
B) Yönetim şekli
C) Ekonomik uğraşları
D) Konut tipi


15

Anadolu medeniyetlerinde görülen,
I Lidyalıların ilk kez parayı kullanması,
II Hititlerde aileyi koruyucu kanunların yapılması,
III Urartularda ölülerin kişisel eşyalarıyla gömülmesi
uygulamalarının hukuk, dini inanış ve ekonomi kavramlarıyla İlişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?


   Hukuk    Dini inanış    Ekonomi
A) I               II                III
B) II              III              I
C) III             II               I
D) I               III              II


16

-İyonya değişik uygarlıkların kesişme noktasındadır.
-Burada Orta Doğu'nun Fenike alfabesi Grek diline uygulanması ile, okuma-yazma yaygınlaşmış ve din adamlarının tekelinden kurtarılmıştır.
-Siyasal güç tüccarların eline geçmiş, tüccarlar bilim adamlarını desteklemişlerdir.
Buna göre İyon medeniyeti için,
I. İyonya'da ticaret bilimin gelişmesini sağlamıştır.
II. İyonya'da eğitim laik bir anlayışla gerçekleştirilmiştir.
III. İyon medeniyeti coğrafi avantajlarını değerlendirmiştir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve III B) II ve III C) Yalnız I D) I , II , III


üst